Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

BoUs betänkande 2005/06:BoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Ägare till byggnader måste lämna in energideklaration (BoU9)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. En ny lag införs om att ägare till byggnader ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att successivt omfattas av reglerna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag till lag om ändring i jordabalken. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Ägare till byggnader måste lämna in energideklaration (BoU9)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. Dessutom föreslås att ägare till byggnader genom en ny lag ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Den nya lagen grundar sig på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att succesivt omfattas av dessa regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.