Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

BoUs betänkande 2005/06:BoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Ägare till byggnader måste lämna in energideklaration (BoU9)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. En ny lag införs om att ägare till byggnader ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att successivt omfattas av reglerna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag till lag om ändring i jordabalken. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-02
Trycklov: 2006-06-01
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:BoU9

Ägare till byggnader måste lämna in energideklaration (BoU9)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. Dessutom föreslås att ägare till byggnader genom en ny lag ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. Den nya lagen grundar sig på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av byggnader kommer att succesivt omfattas av dessa regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för energieffektivisering i bebyggelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till nytt mål för energieffektivisering i bebyggelsen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:145 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Bo15 yrkande 1, 2005/06:Bo17 yrkande 1, 2005/06:Bo18 yrkandena 1-3 och 2005/06:Bo19 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

2. Nya insatser inom programmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo15 yrkande 2, 2005/06:Bo16 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2005/06:Bo18 yrkandena 4-6, 9, 11 och 14-17.

Reservation 3 (m, fp, kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

3. Pågående insatser inom programmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo15 yrkande 2 i denna del, 2005/06:Bo16 yrkandena 1, 4, 5 och 7, 2005/06:Bo17 yrkande 4 och 2005/06:Bo18 yrkandena 7, 8, 13, 18 och 21.

Reservation 6 (m, fp, kd)
Reservation 7 (c)
Reservation 8 (mp)

4. Energideklaration för byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till
1. lag om energideklaration för byggnader, med de ändringarna att
a) i 8 § första stycket orden "besiktigas på det sätt som" skall bytas ut mot "besiktigas, om det",
b) i 8 § andra stycket orden "besiktningens omfattning" skall bytas ut mot "besiktning",
c) i 12 § första stycket orden "6, eller" skall bytas ut mot "6 eller",
d) i 12 § första stycket orden "besiktningen enligt 8 eller 11 § och därefter" skall bytas ut mot "en besiktning enligt 8 eller 11 § och",
e) i 25 § tredje stycket ordet "kronofogdemyndigheten" skall bytas ut mot "Kronofogdemyndigheten",
f) punkt 4 i övergångsbestämmelserna får lydelsen "I fråga om andra byggnader än flerbostadshus skall bestämmelsen i 5 § 2 tillämpas från och med den 1 januari 2009.",
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:145 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Bo15 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Bo16 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Bo17 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Bo18 yrkandena 10, 12, 19 och 20 samt 2005/06:Bo19 yrkandena 3-7.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)
Reservation 13 (mp)

5. Lag om ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag enligt bilaga 2 med den kompletteringen att i rubriken skall orden "lag om" sättas in före ordet "ändring".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:145 i denna del.

6. Vissa följdändringar i hyreslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i jordabalken enligt bilaga 3.