Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Uppmaningar om ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg (MJU24)

Riksdagen vill se förändringar i det svenska artskyddet och uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att vidta flera åtgärder:

 • Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet bör regleras var för sig så att de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar.
 • Regeringen bör förtydliga att nationella fridlysta arter inte avsevärt ska kunna försvåra skogsbruk.
 • Det ska förtydligas att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.
 • Regeringen bör tydligt reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren.

Tillkännagivandet lades fram som ett utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet, det vill säga att förslaget väcktes i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen som bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2021. Två av dem handlar om förvaltning av vargstammen:

 • Det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. Riksdagen anser också att referensvärdet för vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
 • Regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om förvaltningen av den skandinaviska vargstammen eftersom populationen rör sig i båda länderna.

Det tredje tillkännagivandet handlar om att anlägga och restaurera ålgräsängar för att gynna den biologiska mångfalden i havsvikar och kustnära havsområden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivanden till regeringen om artskydd och skogsbruk. Utskottet föreslår med bifall till motion 2021/22:3650 yrkande 55 och bifaller delvis motion 2021/22:3982 yrkande 9 ett tillkännagivande till regeringen om ålgräsängar. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3429 yrkandena 14 och 15 samt 2021/22:3877 yrkande 14 och delvis bifall till motionerna 2021/22:1890, 2021/22:2656, 2021/22:2661 och 2021/22:2939 yrkande 2 ett tillkännagivande till regeringen om referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3438 yrkande 17 och 2021/22:3877 yrkande 20 och delvis bifall till motion 2021/22:1012 yrkande 2 ett tillkännagivande till regeringen om en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-29, 2022-04-05, 2022-04-07, 2022-04-19, 2022-04-28, 2022-05-03

Uppmaningar om ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg (MJU24)

Miljö- och jordbruksutskottet vill se förändringar i det svenska artskyddet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att vidta flera åtgärder:

 • Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet bör regleras var för sig så att de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar.
 • Regeringen bör förtydliga att nationella fridlysta arter inte avsevärt ska kunna försvåra skogsbruk.
 • Det ska förtydligas att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.
 • Regeringen bör tydligt reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren.

Förslaget till tillkännagivande lades fram som ett utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget väcktes i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottet föreslår också tre tillkännagivanden som bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2021. Två av dem handlar om förvaltning av vargstammen:

 • Det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. Utskottet anser också att referensvärdet för vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
 • Regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om förvaltningen av den skandinaviska vargstammen eftersom populationen rör sig i båda länderna.

Det tredje förslaget till tillkännagivande handlar om att anlägga och restaurera ålgräsängar för att gynna den biologiska mångfalden i havsvikar och kustnära havsområden.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.