Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU24

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Beslut 18 maj 2022

Utskottets förslag

Uppmaningar om ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg (MJU24)

Miljö- och jordbruksutskottet vill se förändringar i det svenska artskyddet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att vidta flera åtgärder:

 • Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet bör regleras var för sig så att de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar.
 • Regeringen bör förtydliga att nationella fridlysta arter inte avsevärt ska kunna försvåra skogsbruk.
 • Det ska förtydligas att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.
 • Regeringen bör tydligt reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren.

Förslaget till tillkännagivande lades fram som ett utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget väcktes i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottet föreslår också tre tillkännagivanden som bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2021. Två av dem handlar om förvaltning av vargstammen:

 • Det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. Utskottet anser också att referensvärdet för vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
 • Regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om förvaltningen av den skandinaviska vargstammen eftersom populationen rör sig i båda länderna.

Det tredje förslaget till tillkännagivande handlar om att anlägga och restaurera ålgräsängar för att gynna den biologiska mångfalden i havsvikar och kustnära havsområden.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivanden till regeringen om artskydd och skogsbruk. Utskottet föreslår med bifall till motion 2021/22:3650 yrkande 55 och bifaller delvis motion 2021/22:3982 yrkande 9 ett tillkännagivande till regeringen om ålgräsängar. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3429 yrkandena 14 och 15 samt 2021/22:3877 yrkande 14 och delvis bifall till motionerna 2021/22:1890, 2021/22:2656, 2021/22:2661 och 2021/22:2939 yrkande 2 ett tillkännagivande till regeringen om referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3438 yrkande 17 och 2021/22:3877 yrkande 20 och delvis bifall till motion 2021/22:1012 yrkande 2 ett tillkännagivande till regeringen om en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-29, 2022-04-05, 2022-04-07, 2022-04-19, 2022-04-28, 2022-05-03

Uppmaningar om ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg (MJU24)

Miljö- och jordbruksutskottet vill se förändringar i det svenska artskyddet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att vidta flera åtgärder:

 • Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet bör regleras var för sig så att de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar.
 • Regeringen bör förtydliga att nationella fridlysta arter inte avsevärt ska kunna försvåra skogsbruk.
 • Det ska förtydligas att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.
 • Regeringen bör tydligt reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren.

Förslaget till tillkännagivande lades fram som ett utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget väcktes i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottet föreslår också tre tillkännagivanden som bygger på motioner från den allmänna motionstiden 2021. Två av dem handlar om förvaltning av vargstammen:

 • Det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. Utskottet anser också att referensvärdet för vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
 • Regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om förvaltningen av den skandinaviska vargstammen eftersom populationen rör sig i båda länderna.

Det tredje förslaget till tillkännagivande handlar om att anlägga och restaurera ålgräsängar för att gynna den biologiska mångfalden i havsvikar och kustnära havsområden.

 

Förslagspunkter

1. Artskydd och skogsbruk

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om artskydd och skogsbruk och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, V, L, MP)

2. Genomförandet av naturvårdsdirektiven

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 56 och

2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 72.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

3. Sveriges intentioner i det internationella arbetet och inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 54,

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-6,

2021/22:3438 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 13,

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 67 och 68 samt

2021/22:4069 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (MP)

4. Biologisk mångfald i Arktis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2553 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 9 (SD)

5. Nationella åtgärder för biologisk mångfald

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 70 och 74 samt

2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 2 i denna del.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

6. Färdplaner för ökad biologisk mångfald

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 73.

Reservation 12 (C, MP)

7. Ålgräsängar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ålgräsängar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 55 och

bifaller delvis motion

2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 9.

8. Rödlistan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 37 och

2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 13 (SD, KD)

9. Handel med hotade arter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3430 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 26 och 27 samt

2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 14 (M, C, V, MP)

10. Invasiva främmande arter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2459 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 57 och

2021/22:3438 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 15 (M, SD, KD)

11. Förvaltning av fåglar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2459 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 34,

2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20 och

2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 19 i denna del.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

12. Referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 14 och 15 samt

2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 14 och

bifaller delvis motionerna

2021/22:1890 av Åsa Coenraads (M),

2021/22:2656 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2661 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2021/22:2939 av Ann-Sofie Alm (M) yrkande 2.

Reservation 19 (S, V, L, MP)

13. Gemensam skandinavisk förvaltning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3438 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 och

2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 20 och

bifaller delvis motion

2021/22:1012 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 2.

Reservation 20 (V, MP)

14. Skyddsjakt och tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1895 av Sten Bergheden (M) och

2021/22:2939 av Ann-Sofie Alm (M) yrkande 5.

15. Rovdjursangrepp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4080 av Maria Gardfjell och Camilla Hansén (båda MP) yrkandena 1-4.

Reservation 21 (MP)

16. Skydd av områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 10 och

2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 22 (V)
Reservation 23 (L)

17. Marina skyddade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 35 och

2021/22:3406 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP) yrkande 1.

Reservation 24 (V, MP)

18. Tätortsnära natur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2268 av Nina Lundström (L) yrkande 3,

2021/22:2300 av Nina Lundström (L) yrkande 1,

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 14,

2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrkande 11 och

2021/22:4067 av Karolina Skog (MP) yrkande 5.

Reservation 25 (V)
Reservation 26 (L)
Reservation 27 (MP)

19. Skötsel av skyddade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3166 av Johan Hultberg (M) yrkande 3.

20. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.