Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU19

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2023

Utskottets förslag

Förstärkt avdrag för arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (SfU19)

Möjligheten att göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljon kronor per månad.

Detta får till följd att även taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs i motsvarande utsträckning.

Det nya takbeloppet gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning eller utveckling hos en och samma arbetsgivare. Det innebär att en arbetsgivare som har ett löneunderlag på minst 15 miljoner kronor - för denna grupp arbetstagare - får arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften nedsatta med 3 miljoner kronor per kalendermånad.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-04

Förstärkt avdrag för arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (SfU19)

Möjligheten att göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljon kronor per månad.

Detta får till följd att även taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs i motsvarande utsträckning.

Det nya takbeloppet gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning eller utveckling hos en och samma arbetsgivare. Det innebär att en arbetsgivare som har ett löneunderlag på minst 15 miljoner kronor - för denna grupp arbetstagare - får arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften nedsatta med 3 miljoner kronor per kalendermånad.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Förslagspunkter

1. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:79 och avslår motion

2022/23:2365 av Ida Gabrielsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)