Nicefördraget

KUUs betänkande 2001/02:KUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2001

Beslut

Nicefördraget (KUU1)

Riksdagen godkände Nicefördraget och ändringar i anslutningslagen. Besluten fattades enligt regeringsformen med tre fjärdedels majoritet av de röstande. Nicefördraget slöts vid toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i december 2000. Regeringskonferensen behandlade institutionella frågor och hade två huvudsakliga mål: att förbereda unionen för en utvidgad medlemskrets och att tillförsäkra en effektiv och handlingskraftig union även efter en utvidgning. Nicefördraget innebär att vissa nya, men begränsade, beslutsbefogenheter överlåts till EG. Samarbetet ändrar inte karaktär på grund av Nicefördraget, utan förblir i grunden mellanstatligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om hur ett konvent, i huvudsak baserat på de nationella parlamenten, bör utformas och fungera i förberedelsearbetet inför nästa regeringskonferens. Riksdagen betonade våren 2001 betydelsen av en stark ställning för de nationella parlamenten i detta arbete (se 2000/2001:KUU1 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-15
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-11-30
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:KUU1

Beredningar i utskottet

2001-10-25, 2001-10-17, 2001-10-16

Nicefördraget (KUU1)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet föreslår att riksdagen, i enlighet med regeringens förslag, godkänner Nicefördraget och ändringar i anslutningslagen. Besluten ska enligt regeringsformen fattas med tre fjärdedels majoritet av de röstande. Nicefördraget slöts vid toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i december 2000. Regeringskonferensen behandlade institutionella frågor och hade två huvudsakliga mål: att förbereda unionen för en utvidgad medlemskrets och att tillförsäkra en effektiv och handlingskraftig union även efter en utvidgning. Nicefördraget innebär att vissa nya, men begränsade, beslutsbefogenheter överlåts till EG. Samarbetet ändrar inte karaktär på grund av Nicefördraget, utan förblir i grunden mellanstatligt. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om hur ett konvent, i huvudsak baserat på de nationella parlamenten, bör utformas och fungera i förberedelsearbetet inför nästa regeringskonferens. Riksdagen betonade våren 2001 betydelsen av en stark ställning för de nationella parlamenten i detta arbete (se 2000/2001:KUU1).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-06
4

Beslut

Beslut: 2001-12-06
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Irland och ratifikationsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K369 yrkande 1 och 2001/02: K427 yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1142114
m72117
c13302
fp13003
kd35115
v23209
mp01303
-2000
Totalt25152343

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Eventuell folkomröstning om Nicefördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K428 yrkande 3 och 2000/01: K366.

3. Folkomröstning vid nya EUfördrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K428 yrkande 2.

4. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K2 yrkande 1, 2001/02:K4, 2001/02:K5 samt 2001/02:K428 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1131215
m71118
c13302
fp13003
kd35115
v231010
mp01303
-2000
Totalt24950446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:8 yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141214
m71118
c14202
fp13003
kd36015
v23209
mp01303
-2000
Totalt25249444

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Godkännande av Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2001/02:8 yrkande 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141214
m71118
c13302
fp13003
kd34116
v23209
mp01303
-2000
Totalt24951445

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Inför nästa regeringskonferens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört och förklarar därmed motionerna 2001/02:K426 yrkande 11, 2001/02: K427 yrkande 6, 2001/02:U301 yrkande 17, 2001/02:U302 yrkande 20 och 2001/02:U303 yrkande 17 i denna del besvarade.

8. Alleuropeiskt konvent

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K428 yrkande 8.

9. Svensk debatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U302 yrkande 18.