Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1997

Beslut

Trafiksäkerhet (TU4)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet enligt den s.k. nollvisionen. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i vägtrafiken. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av nollvisionen. Riksdagens beslut innebar vidare att den minskning av antalet orter där förarprov får avläggas som Vägverket planerat inte ska genomföras i avvaktan på en utredning om körkortsutbildning. Riksdagen delade även regeringens uppfattning att kommunerna bör få ökade befogenheter att bestämma om en hastighetsgräns på 30 km/tim inom tättbebyggt område.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.