Nordiskt samarbete

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2021

Beslut

Regeringen bör verka för ett nordiskt ministerråd för infrastruktur och transport (UU4)

Regeringen bör inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett ministerråd för infrastruktur och transport. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Beslutet om tillkännagivandet kom när riksdagen behandlade dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2020, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2020. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner om nordiskt, arktiskt och regionalt samarbete.

I skrivelsen redogör regeringen bland annat för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2020, främst inriktat på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Skrivelsen tar också upp frågor exempelvis om hur det nordiska samarbetet har fungerat under covid-19-pandemin och samarbetet i Barents- och Arktiska rådet.

Nordiskt samarbete var satt under press under 2020 på grund av pandemin. Riksdagen anser att det finns anledning att ta lärdom av utmaningarna för att stärka det nordiska samarbetet. De nordiska länderna behöver utvärdera hur samarbetet kan fungera bättre både i dag och i framtiden.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen från Sveriges delegation till Nordiska rådet och regeringens skrivelse om nordiskt samarbete till handlingarna. Utskottet föreslår också att riksdagen avstyrker samtliga motionsyrkanden som behandlas i betänkandet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15, 2021-04-22, 2021-04-29, 2021-05-06

Det nordiska samarbetet under 2020 har behandlats (UU4)

Utrikesutskottet har behandlat dels en skrivelse från regeringen om nordiskt samarbete under 2020, dels en redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation om verksamheten i Nordiska rådet under 2020. Utskottet har också behandlat förslag om nordiskt, arktiskt och regionalt samarbete i följdmotioner och i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

I skrivelsen redogör regeringen bland annat för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2020, främst inriktat på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Skrivelsen tar också upp frågor exempelvis om hur det nordiska samarbetet har fungerat under covid-19-pandemin och samarbetet i Barents- och Arktiska rådet.

Nordiskt samarbete var satt under press under 2020 på grund av pandemin. Utskottet anser att det finns anledning att ta lärdom av utmaningarna för att stärka det nordiska samarbetet. De nordiska länderna behöver utvärdera hur samarbetet kan fungera bättre både i dag och i framtiden.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.