Normgivning m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.