Ny associationsrätt för medlemsbanker

Finansutskottets bet 2019/20:FiU50

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Ny lagstiftning för medlemsbanker (FiU50)

Lagen om medlemsbanker ska upphävas och istället ska medlemsbanker - det vill säga ekonomiska föreningar som driver bankrörelse - omfattas av lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-09
bet 2019/20:FiU50

Ny lagstiftning för medlemsbanker (FiU50)

Lagen om medlemsbanker ska upphävas och istället ska medlemsbanker - det vill säga ekonomiska föreningar som driver bankrörelse - omfattas av lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny associationsrätt för medlemsbanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
 1. lag om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 2. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,
 3. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 4. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
 6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
 7. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 8. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
 9. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 10. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud med den ändringen att 11 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
 11. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
 12. lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:97 punkterna 1-12.