Ny fastighetsmäklarlag

Civilutskottets bet 2010/11:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Ny fastighetsmäklarlag för bättre insyn i budgivningen (CU12)

Riksdagen har sagt ja till en ny fastighetsmäklarlag där mäklarens roll som opartisk mellanhand förtydligas. Lagändringarna ska ge konsumenterna bättre insyn i budgivningen och de övriga uppgifter som mäklaren utför. Beslutet innebär bland annat: att mäklare blir skyldig att föra anteckningar över uppdrag och upprätta förteckningar över anbuden som lämnas på fastigheter. Dokumentationen ska överlämnas till säljare och köpare. att objektsbeskrivningar ska innehålla fler uppgifter, till exempel information om gemensamhetsanläggningar och driftskostnader. att mäklare inte ska få köpa fastigheter som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla. Mäklare får inte heller förmedla fastigheter till eller från någon närstående, till exempel sitt syskon. att mäklare får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet, som till exempel förmedling av krediter eller försäkringar. att köpare eller säljare som vill kräva skadestånd måste underrätta mäklaren inom skälig tid. Preskriptionslagen ska tillämpas på anspråken. Den nya lagen ska gälla förmedling som riktar sig till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Lagförslaget innebär särskilda regler för bostadsrätter, bland annat om vilken information objektsbeskrivningen ska innehålla. Den nya fastighetsmäklarlagen börjar gälla den 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med vissa lagtekniska justeringar. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärende). Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-09
Justering: 2011-02-08
Betänkande publicerat: 2011-02-22
Trycklov: 2011-02-22
Reservationer 1
bet 2010/11:CU12

Ny fastighetsmäklarlag för bättre insyn i budgivningen (CU12)

Regeringen föreslår en ny fastighetsmäklarlag där mäklarens roll som opartisk mellanhand förtydligas. De föreslagna lagändringarna ska ge konsumenterna bättre insyn i budgivningen och de övriga uppgifter som mäklaren utför. Förslaget innebär bland annat:

  • att mäklare blir skyldig att föra anteckningar över uppdrag och upprätta förteckningar över anbuden som lämnas på fastigheter. Dokumentationen ska överlämnas till säljare och köpare.
  • att objektsbeskrivningar ska innehålla fler uppgifter, till exempel information om gemensamhetsanläggningar och driftskostnader.
  • att mäklare inte ska få köpa fastigheter som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla. Mäklare får inte heller förmedla fastigheter till eller från någon närstående, till exempel sitt syskon.
  • att mäklare får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet, som till exempel förmedling av krediter eller försäkringar.
  • att köpare eller säljare som vill kräva skadestånd måste underrätta mäklaren inom skälig tid. Preskriptionslagen ska tillämpas på anspråken.
Den nya lagen ska gälla förmedling som riktar sig till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Lagförslaget innebär särskilda regler för bostadsrätter, bland annat om vilken information objektsbeskrivningen ska innehålla.

Den nya fastighetsmäklarlagen föreslås börja gälla den 1 juli 2011.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men några smärre redaktionella ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-02
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny fastighetsmäklarlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. fastighetsmäklarlag med den ändringen att ordet "rakt" i 12 § första stycket 2 ska bytas ut mot "rätt",
2. lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,
3. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med den ändringen att 1 kap. 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:15.

2. Fastighetsmäklarens ställning som opartisk mellanman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M101006
MP22003
FP22002
C20003
SD19001
V01603
KD18001
Totalt30616027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag