Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 september 2005

Beslut

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar. Riksdagen sade nej till förslaget om att ge amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft. Enligt riksdagens beslut ska länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö vara migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm blir Migrationsöverdomstol. En ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll, ska ersätta den nuvarande utlänningslagen från 1989. Skyddsbestämmelserna ska i fortsättningen även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Riksdagens ställningstagande bygger på ett förslag från socialförsäkringsutskottet. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-08-09
Justering: 2005-08-22
Betänkande publicerat: 2005-09-05
Trycklov: 2005-09-02
Reservationer 14
Betänkande 2004/05:SFU17

Alla beredningar i utskottet

2005-08-09, 2005-06-16

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Ett enigt socialförsäkringsutskott föreslår att Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006. Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden ska i stället överklagas till migrationsdomstolar i fortsättningen. Länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö föreslås bli migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm ska vara Migrationsöverdomstol. Utskottet föreslår också en ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll. Skyddsbestämmelserna ska även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 mars 2006. Utskottets ställningstagande bygger på ett förslag från regeringen. Fem partier (kd, fp, v, c och mp) har lämnat in en reservation om amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-09-14
4

Beslut

Beslut: 2005-09-14
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rekrytering av nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04708
c02002
fp04206
kd03003
v23005
mp14201
-2000
Totalt169141039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rätt till muntlig förhandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 9.

Reservation 2 (c, fp, kd)

3. Utseende av offentligt biträde m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkandena 4 och 10.

Reservation 3 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c02002
fp04206
kd03003
v23005
mp17000
-2000
Totalt21992038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Säkerhetsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 11.

Reservation 4 (c, fp, kd)
Reservation 5 (m)

5. Domstolarnas förutsättningar vid genomförandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1 i denna del och
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 8.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. Nollställningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sf32 av Sven Brus m.fl. (kd, fp, v, c, mp) och
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 5.

Reservation 7 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m42238
c02002
fp04026
kd03003
v02305
mp01700
-0200
Totalt172134538

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Uppehållstillstånd i ärenden som rör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 6 § i regeringens förslag till utlänningslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:170 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Sf13 yrkande 2 och 2004/05:Sf34 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m46108
c02002
fp04206
kd03003
v23005
mp17000
-2000
Totalt21893038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Förbud mot polisingripanden i skola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

9. DNA-prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

10. Anhöriginvandring i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 7.

Reservation 11 (c, fp, kd)

11. Uppehållstillstånd vid människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 6 och 7 samt
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 3.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

12. Arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 2 och 5 samt
2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c) yrkande 6.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04708
c02002
fp04206
kd03003
v23005
mp15200
-2000
Totalt170141038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. utlänningslag, till den del det inte behandlats under punkt 7, med den ändringen
dels att i 5 kap. 3 § första stycket 1 och 5 samt 7 kap. 6 § andra stycket orden "make, maka" ersätts av ordet "make",
dels att i 8 kap. 13 § första meningen ordet "ett" skall utgå,
dels att i 10 kap. 14 § första stycket 1 ett kommatecken sätts in före orden "om ärendet överklagas,",
dels att i 12 kap. 15 § tredje stycket orden "enligt 13 §" skall ersättas med orden "enligt 14 §",
dels att i 12 kap. 23 § tredje stycket orden "andra stycket första meningen" skall ersättas med orden " andra stycket 1",
dels att i 14 kap. 14 § första stycket orden "20 kap. 15 §" skall ersättas med orden "19 kap. 5 §".
b. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
c. lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
d. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
e. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
f. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
g. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
h. lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
i. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
j. lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
k. lag om ändring i lagen (1998:544) om vårdregister,
l. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
m. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
n. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
o. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:170 i denna del.

Reservation 14 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c20002
fp41007
kd30003
v02305
mp17000
-1100
Totalt28624039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag