Ny kommunallag

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till ny kommunallag (KU30)

Kommunallagen har funnits i över 25 år och har justerats vid ett femtiotal tillfällen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny kommunallag. Den nya kommunallagen får nu en ny struktur och ett mer enhetligt språk. Den nya lagen innebär bland annat:

 • Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet.
 • Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.
 • Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda.
 • Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen.

Den nya kommunallagen och de lagändringar som följer av den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen borde se över hur ersättare i kommunala styrelser, nämnder och utskott utses. Med dagens system kan ett parti i vissa situationer bli helt utan representation i en styrelse, nämnd eller utskott om en ledamot avgår under mandatperioden.
 • Enligt den nuvarande och den föreslagna kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer. Skyldigheten att ta fram ett program med mål och riktlinjer för den privata verksamheten bör även gälla för verksamhet som drivs av en kommun, anser KU. Regeringen bör analysera hur den här skyldigheten ska se ut och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-12, 14, 15, 17, 19, 21-24, 26-46, 48-50 och 52. Bifall till utskottets initiativ till ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Bifall till motion med tillkännagivande om ersättare i styrelsen, nämnder och utskott. Bifall till motion med tillkännagivande om styrning och uppföljning av verksamheter i kommunal regi. Delvis bifall till propositionen punkterna 13, 16, 20, 25, 47 och 51. Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 14
Betänkande 2016/17:KU30

Alla beredningar i utskottet

2017-06-08, 2017-06-01, 2017-05-18

Ja till ny kommunallag (KU30)

Kommunallagen har funnits i över 25 år och har justerats vid ett femtiotal tillfällen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny kommunallag. Den nya kommunallagen får nu en ny struktur och ett mer enhetligt språk. Den nya lagen innebär bland annat:

 • Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet.
 • Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.
 • Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda.
 • Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen.

Den nya kommunallagen och de lagändringar som följer av den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Regeringen borde se över hur ersättare i kommunala styrelser, nämnder och utskott utses. Med dagens system kan ett parti i vissa situationer bli helt utan representation i en styrelse, nämnd eller utskott om en ledamot avgår under mandatperioden.
 • Enligt den nuvarande och den föreslagna kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer. Skyldigheten att ta fram ett program med mål och riktlinjer för den privata verksamheten bör även gälla för verksamhet som drivs av en kommun, anser KU. Regeringen bör analysera hur den här skyldigheten ska se ut och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
25 förslagspunkter, 22 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny kommunallag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. kommunallag,
2. lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
6. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
7. lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
8. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,
9. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
10. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
11. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
12. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
13. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) med de ändringarna i 1 kap. 16 § att ordet "staten" skrivs med kursiv stil och att ordet "kommun" skrivs med kursiv stil första gången det nämns i bestämmelsen,
14. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
15. lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
16. lag om ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att bestämmelsen om ikraftträdande ska ha följande lydelse "Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.",
17. lag om ändring i miljöbalken,
18. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
19. lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen med den ändringen att bestämmelsen om ikraftträdande ska ha följande lydelse "Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.",
20. lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet,
21. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
22. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
23. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
24. lag om ändring i vallagen (2005:837) med den ändringen i 14 kap. 16 § sista stycket att en punkt ska läggas till sist i meningen, 
25. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
26. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
27. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
28. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
29. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),
30. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
31. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
32. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
33. lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting,
34. lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
35. lag om ändring i skollagen (2010:800),
36. lag om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
37. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
38. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
39. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
40. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
41. lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden,
42. lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,
43. lag om ändring i lagen (2013:262) om kontroll av ekologisk produktion med den anmärkningen att lagens SFS-nummer rätteligen ska vara 2013:363,
44. lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801),
45. lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
46. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med de ändringarna i 3 kap. 12 § andra stycket första meningen att ordet "sådan" och kommatecknet efter "1" utgår samt att orden "som avses i" byts ut mot "enligt",
47. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
48. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
49. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
50. lag om ändring i museilagen (2017:000) med den ändringen i 12 § att en punkt ska läggas till sist i meningen,
51. lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd,
b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:171 punkterna 1-12, 14, 15, 17, 19, 21-24, 26-46, 48-50 och 52, bifaller delvis proposition 2016/17:171 punkterna 13, 16, 20, 25, 47 och 51 samt avslår proposition 2016/17:171 punkt 18.

2. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.


3. Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 5.

Reservation 1 (SD, -)

4. Byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2754 av Markus Wiechel (SD),

2015/16:3084 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2263 av Markus Wiechel (SD) och

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 1 41 0 5
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 1 0 1
Totalt 277 42 0 30


5. Direktvald kommunstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1077 av Hans Wallmark (M).

6. Ersättare i styrelsen, nämnder och utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över ordningen för utseende av ersättare i styrelsen, nämnder och utskott, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2957 av Per-Ingvar Johnsson (C).

7. Partiers representation i styrelsen, nämnder och utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2942 av Paula Bieler (SD) och

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 3 (SD, -)

8. Kommunal misstroendeförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 8.

Reservation 4 (SD, -)

9. Titeln borgmästare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2594 av Thomas Finnborg (M).

10. Villkoren för förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:800 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2015/16:850 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1,

2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2015/16:938 av Rickard Nordin (C),

2015/16:1035 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:2640 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2016/17:369 av Rickard Nordin (C),

2016/17:386 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2016/17:641 av Helén Pettersson i Umeå och Björn Wiechel (båda S),

2016/17:661 av Christina Örnebjär (L) och

2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1.

11. Partistöd och politiska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2928 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) och

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 6 och 12.

Reservation 5 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 276 44 0 29


12. Fullmäktigesammanträden på måndagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1449 av Johan Nissinen (SD) och

2016/17:82 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD).

13. Styrning och uppföljning av verksamheter i kommunal regi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att skyldigheten för fullmäktige att anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare även ska omfatta verksamhet som bedrivs i egen regi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 300 20 0 29


14. Minoritetsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 7 (SD, -)

15. Styrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 10.

Reservation 8 (SD, -)

16. Förtroendevaldas rätt till insyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 11.

Reservation 9 (SD, -)

17. Medborgerlig förslagsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3063 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 6 och

2016/17:57 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 3.

18. Kommunala folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3063 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 2-5 och

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 9.

Reservation 10 (SD, -)

19. Allmänhetens insyn i kommunala bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 11 (SD, -)

20. Kommunal samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20,

2016/17:1029 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 1 och

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 7.

21. Ekonomisk förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 12 (SD, -)

22. Kommunala budgetar i ett beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:179 av Rasmus Ling (MP).

23. Återbetalning av kommunal- och landstingsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:967 av Finn Bengtsson och Gunilla Nordgren (båda M).

24. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:428 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M) yrkande 2,

2015/16:733 av Niklas Wykman (M),

2015/16:1250 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1675 av Finn Bengtsson (M) och

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 13 (SD, -)

25. Laglighetsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 13.

Reservation 14 (SD, -)