Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nya regler för säkerhetsskyddet i riksdagen (KU16)

En ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter införs och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. Lagen införs eftersom en ny säkerhetsskyddslag börjar gälla den 1 april 2019.

Den nya säkerhetsskyddslagen innehåller regler som innebär att den nuvarande lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter behöver ändras och anpassas. Det är främst fråga om att föra in begrepp som är centrala för säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är att stärka säkerhetsskyddet.

Med några ändringar sa riksdagen ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Den nya lagen och en följdändring i säkerhetsskyddslagen börjar gälla den 1 april 2019.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-14
bet 2018/19:KU16

Alla beredningar i utskottet

2019-02-07, 2019-01-31, 2018-12-18

Nya regler för säkerhetsskyddet i riksdagen (KU16)

En ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter införs och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. Lagen införs eftersom en ny säkerhetsskyddslag börjar gälla den 1 april 2019.

Den nya säkerhetsskyddslagen innehåller regler som innebär att den nuvarande lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter behöver ändras och anpassas. Det är främst fråga om att föra in begrepp som är centrala för säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen är att stärka säkerhetsskyddet.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen med några ändringar säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Den nya lagen och en följdändring i säkerhetsskyddslagen föreslås börja gälla den 1 april 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter med den ändringen att bestämmelserna i 3 och 11 §§ samt övergångsbestämmelsen ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) med den ändringen att ikraftträdandebestämmelsen ska tas bort.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2018/19:RS6 punkterna 1 och 2.