Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Nya lagar om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (FiU7)

Nya lagar om upphandling börjar gälla den 1 januari 2008. Det gäller en ny lag om offentlig upphandling (den klassiska lagen) och en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). De regler i försörjningslagen som handlar om upphandling av verksamheter som omfattar posttjänster ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2009. Lagändringarna grundar sig på två EU-direktiv från 2004 och innebär bland annat följande. Den som upphandlar blir skyldig att utesluta leverantörer som gjort sig skyldiga till viss brottslighet. Det införs nya regler om förhandsannonsering. Den som upphandlar ska kunna offentliggöra information om upphandlingen på Internet. Nuvarande bestämmelser om tidsfrister för att komma in med ett anbud eller en ansökan om anbud kompletteras. Det införs en möjlighet att förkorta tidsfristerna om annons och förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Bestämmelser om möjligheten att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar förs in i både försörjningslagen och den klassiska lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med redaktionella ändringar i förslagen till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya lagar om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (FiU7)

Nya lagar om upphandling börjar gälla den 1 januari 2008. Det gäller en ny lag om offentlig upphandling (den klassiska lagen) och en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). De regler i försörjningslagen som handlar om upphandling av verksamheter som omfattar posttjänster ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2009. Lagändringarna grundar sig på två EU-direktiv från 2004 och innebär bland annat följande. Den som upphandlar blir skyldig att utesluta leverantörer som gjort sig skyldiga till viss brottslighet. Det införs nya regler om förhandsannonsering. Den som upphandlar ska kunna offentliggöra information om upphandlingen på Internet. Nuvarande bestämmelser om tidsfrister för att komma in med ett anbud eller en ansökan om anbud kompletteras. Det införs en möjlighet att förkorta tidsfristerna om annons och förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Bestämmelser om möjligheten att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar förs in i både försörjningslagen och den klassiska lagen. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.