Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Socialutskottets bet 2012/13:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska bildas (SoU26)

Den 1 januari 2014 börjar den nya myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur sin verksamhet. Myndigheten får samma uppgifter som bolaget Apotekens Service, som i sin tur avvecklas.

Den nya myndigheten ska bland annat ansvara för funktioner och it-system som ser till att apotekens distribution av läkemedel sker på ett sätt som är säkert för patienterna. Det handlar till exempel om hanteringen av elektroniska recept. Myndigheten ska också på lika villkor ge apoteken tillgång till relevanta databaser med information. Att ha hand om nationell läkemedelsstatistik kommer också att bli myndighetens ansvar.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-05-31
Trycklov: 2013-05-31
bet 2012/13:SoU26

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska bildas (SoU26)

Den 1 januari 2014 ska den nya myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur börja sin verksamhet. Myndigheten föreslås få samma uppgifter som bolaget Apotekens Service, som i sin tur ska avvecklas.

Den nya myndigheten ska bland annat ansvara för funktioner och it-system som ser till att apotekens distribution av läkemedel sker på ett sätt som är säkert för patienterna. Det handlar till exempel om hanteringen av elektroniska recept. Myndigheten ska också på lika villkor ge apoteken tillgång till relevanta databaser med information. Att ha hand om nationell läkemedelsstatistik kommer också att bli myndighetens ansvar.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
2. lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,
3. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
4. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
5. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
6. lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
7. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),
8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
9. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
10. lag om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
b) godkänner
1. att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag,
2. riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag,
c) bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:128 punkterna 1-13.