Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning (UbU21)

Regeringen föreslår en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Lagen innebär en rad förändringar:

  • En nationell definition ska slå fast vad oredlighet i forskning är.
  • Forskare ska vara ansvariga för att deras forskning utförs enligt god forskningssed.
  • En forskningshuvudman ska ha det övergripande ansvaret för att forskningen utförs enligt god forskningssed.
  • En särskild nämnd ska inrättas för att pröva ärenden där det finns misstankar om oredlighet i forskning. Forskningshuvudmanen ska vara skyldig att kontakta nämnden när det finns misstankar om oredlighet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-04
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:UbU21

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning (UbU21)

Regeringen föreslår en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Lagen innebär en rad förändringar:

  • En nationell definition ska slå fast vad oredlighet i forskning är.
  • Forskare ska vara ansvariga för att deras forskning utförs enligt god forskningssed.
  • En forskningshuvudman ska ha det övergripande ansvaret för att forskningen utförs enligt god forskningssed.
  • En särskild nämnd ska inrättas för att pröva ärenden där det finns misstankar om oredlighet i forskning. Forskningshuvudmanen ska vara skyldig att kontakta nämnden när det finns misstankar om oredlighet.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning,
2. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:58 punkterna 1-3.

2. Uppföljning och utvärdering av den nya ordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3041 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 259 64 0 26


3. Nämnden för hantering av oredlighet i forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3039 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 62 0 25