Ny sambolag

LUs betänkande 2002/03:LU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2003

Beslut

Ny sambolag även för homosexuella sambor (LU19)

En ny sambolag för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden börjar gälla den 1 juli 2003. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen beslutade också att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion rörande ytterligare lagändringar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-04-15, 2003-05-06

Ny sambolag även för homosexuella sambor (LU19)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny sambolag som ska gälla för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.