Ny skollag

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Ny skollag (UbU21)

En ny skollag börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning och innebär att regler som i dag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe. Det här är några viktiga nyheter: Förskolan blir en egen skolform. Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg. Bara behöriga lärare ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag. I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram. Det blir tillåtet att ordna antagningstester för särskilda profilklasser i högstadiet för elever med speciella färdigheter i ett ämne. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor. Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" får ökad rättssäkerhet. Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder. Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig. Den nya skollagen börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen tillämpas på utbildning från den 1 juli 2012. Riksdagen gjorde ett förtydligande i regeringens förslag. Det innebär att även dövblinda elever ska tas emot i specialskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker med vissa justeringar dels proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, dels proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus (i de delar som överlämnats till utskottet) samt avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-11
Trycklov: 2010-06-11
Reservationer 58
bet 2009/10:UbU21

Ny skollag (UbU21)

En ny skollag börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning och innebär att regler som i dag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe. Det här är några viktiga nyheter:

  • Förskolan blir en egen skolform.
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
  • Bara behöriga lärare ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag.
  • I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.
  • Det blir tillåtet att ordna antagningstester för särskilda profilklasser i högstadiet för elever med speciella färdigheter i ett ämne.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" får ökad rättssäkerhet.
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder.
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig.
Den nya skollagen börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen tillämpas på utbildning från den 1 juli 2012. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med ett förtydligande i lagtexten att även dövblinda elever ska tas emot i specialskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
56 förslagspunkter, 47 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 1, 2009/10:Ub14 yrkande 1 och 2009/10:Ub15 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02002
mp01603
-0010
Totalt161151136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Centrala begrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 4.

Reservation 2 (v)

3. Övergripande mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 3, 2009/10:Ub14 yrkande 4 och 2009/10:Ub15 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02002
mp01603
-0001
Totalt161153035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fördelning av resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 2, 2009/10:Ub14 yrkande 3 och 2009/10:Ub15 yrkande 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. Jämställdhets- och hbt-perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

6. Förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 5 och 2009/10:Ub15 yrkande 24.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v00202
mp15103
-1000
Totalt1771182034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 6.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1152013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02002
mp16003
-1000
Totalt29322034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Läroplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 6 i denna del.

Reservation 9 (mp)

9. Skolhuvudmän och ansvaret för utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 7.

Reservation 10 (v)

10. Lika förutsättningar för kommunala och fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 11, 2009/10:Ub14 yrkande 15 och 2009/10:Ub15 yrkande 22.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt162151036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Meddelarskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub15 yrkande 25.

Reservation 12 (s)

12. Godkännande av fristående skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 8.

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1134013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02002
mp15004
-1000
Totalt29024035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Ansvarsfördelning inom utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 23, 2009/10:Ub14 yrkande 28 och 2009/10:Ub15 yrkande 6.

Reservation 14 (s, v, mp)

14. Ansvaret för undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 33 och 2009/10:Ub14 yrkande 12.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

15. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 12, 2009/10:Ub14 yrkande 23 och 2009/10:Ub15 yrkande 19.

Reservation 17 (s, v, mp)

16. Bibliotek i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 28.

Reservation 18 (v)

17. Rätt att nå kunskapsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 19, 2009/10:Ub14 yrkande 5 och 2009/10:Ub15 yrkande 12.

Reservation 19 (s, v, mp)

18. Skriftliga omdömen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 15, 2009/10:Ub14 yrkande 17 och 2009/10:Ub15 yrkande 16.

Reservation 20 (s, v, mp)

19. Skriftliga omdömen i ordning och uppförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 18.

Reservation 21 (mp)

20. Undantag från betygsbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 11.

Reservation 22 (mp)

21. Betygssättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 14 i denna del, 2009/10:Ub14 yrkande 13 och 2009/10:Ub15 yrkande 14.

Reservation 23 (s, v, mp)

22. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 14 i denna del och 2009/10:Ub15 yrkandena 13 och 15.

Reservation 24 (s, v, mp)

23. Obligatoriska kvalitetsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 16, 2009/10:Ub14 yrkande 14 och 2009/10:Ub15 yrkande 21.

Reservation 25 (s, v, mp)

24. Kvalitetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub15 yrkande 23.

Reservation 26 (s)

25. Forum för samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 20.

Reservation 27 (mp)

26. Arbetsmiljölagens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 25, 2009/10:Ub14 yrkande 31 och 2009/10:Ub15 yrkande 8.

Reservation 28 (s, v, mp)

27. Självstyrande skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub15 yrkande 26.

Reservation 29 (s, mp)

28. Lokala styrelser med elevmajoritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 17, 2009/10:Ub14 yrkande 19 och 2009/10:Ub15 yrkande 17.

Reservation 30 (s, v, mp)

29. Disciplinära åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 22.

Reservation 31 (mp)

30. Anmälningsplikt för personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 18, 2009/10:Ub14 yrkande 21 och 2009/10:Ub15 yrkande 18.

Reservation 32 (s, v, mp)

31. Flexibel skolstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 8.

Reservation 33 (mp)

32. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 22, 2009/10:Ub14 yrkande 29 och 2009/10:Ub15 yrkande 5.

Reservation 34 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-0100
Totalt161154034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Modersmål i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 24, 2009/10:Ub14 yrkande 26 och 2009/10:Ub15 yrkande 7.

Reservation 35 (s, v, mp)

34. Förskolans utemiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 29.

Reservation 36 (v)

35. Närhetsprincipen i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 27.

Reservation 37 (v)

36. Avskaffande av barnomsorgspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 21, 2009/10:Ub14 yrkande 30 och 2009/10:Ub15 yrkande 4.

Reservation 38 (s, v, mp)

37. Enskilda förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 26.

Reservation 39 (v)

38. Förskoleklass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub15 yrkande 9.

Reservation 40 (s)

39. Utbildningens omfattning och innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkandena 6 i denna del, 7 och 9.

Reservation 41 (mp)

40. Modersmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkandena 32 och 34 samt 2009/10:Ub14 yrkande 27.

Reservation 42 (v)
Reservation 43 (mp)

41. Kultur- och musikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 13.

Reservation 44 (v)

42. Teoretiska antagningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 31, 2009/10:Ub14 yrkande 25 och 2009/10:Ub15 yrkande 11.

Reservation 45 (s, v, mp)

43. Närhetsprincipen i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 9 och 2009/10:Ub15 yrkande 10.

Reservation 46 (s, v)

44. Närhetsgaranti i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 10.

Reservation 47 (v)

45. Avgifter i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 20, 2009/10:Ub14 yrkande 24 och 2009/10:Ub15 yrkande 20.

Reservation 48 (s, v, mp)

46. Fritidshemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 30.

Reservation 49 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160014
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp15103
-1000
Totalt29322034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

47. Information om utbildning på nationella program och introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub15 yrkande 29.

Reservation 50 (s)

48. Avgifter i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub13 yrkande 35.

Reservation 51 (v)

49. Huvudprinciperna för utbildning på nationella program i gymnasieskolan i dagens skollag bör gälla även i den nya skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 37, 2009/10:Ub14 yrkande 33 och 2009/10:Ub15 yrkande 28.

Reservation 52 (s, v, mp)

50. Särskilda varianter inom nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 10.

Reservation 53 (mp)

51. Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 36, 2009/10:Ub14 yrkande 32 och 2009/10:Ub15 yrkande 27.

Reservation 54 (s, v, mp)

52. Huvudprinciperna för kommunal vuxenutbildning i dagens skollag bör gälla även i den nya skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 38 i denna del, 2009/10:Ub14 yrkande 35 i denna del och 2009/10:Ub15 yrkande 30 i denna del.

Reservation 55 (s, v, mp)

53. Övergripande mål för den kommunala vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 34.

Reservation 56 (mp)

54. Behörighet till utbildning på gymnasial nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub13 yrkande 38 i denna del, 2009/10:Ub14 yrkande 35 i denna del och 2009/10:Ub15 yrkande 30 i denna del.

Reservation 57 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 57 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m88008
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-1000
Totalt161154034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

55. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub14 yrkande 16.

Reservation 58 (mp)

56. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. antar regeringens förslag i proposition 2009/10:165 till
a) skollag med de ändringarna
dels att 7 kap. 6 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
dels att 15 kap. 31 § andra stycket avslutas med en punkt,
dels att det i 29 kap. 4 § efter ordet "avses" införs ett "i",
dels att i 29 kap. 8 § andra stycket före orden "sådan funktionsnedsättning" ordet "ett" ändras till "en",
b) lag om införande av skollagen (2010:000),
c) lag om ändring i föräldrabalken,
d) lag om ändring i semesterlagen (1977:480),
e) lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
f) lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare,
g) lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),
h) lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall,
i) lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,
j) lag om ändring i sametingslagen (1992:1433) med den ändringen att 2 kap. 7 § första stycket avslutas med en punkt,
k) lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
l) lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
m) lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596),
n) lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister med den ändringen att 9 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
o) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 11 kap. 34 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
p) lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) med den ändringen att det i punkten 5 läggs till ett tankestreck före ordet "studier",
q) lag om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor,
r) lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,
s) lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
t) lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
u) lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
v) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
x) lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med den ändringen att 17 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
y) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
z) lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
å) lag om ändring i skollagen (2010:000),
2. antar regeringens förslag i proposition 2009/10:188 till lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,
3. godkänner vad regeringen föreslår om hävande av riksdagsbindningar.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:165 punkterna 2, 3, 5-23 och 25-28 samt 2009/10:188 punkterna 3 och 4 samt bifaller delvis proposition 2009/10:165 punkterna 1 och 24.