Ny socialtjänstlag m.m.

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Ny socialtjänstlag m.m. (SoU18)

En ny socialtjänstlag ersätter den nuvarande socialtjänstlagen fr.o.m. den 1 januari 2002. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad men till största delen oförändrad i sak jämfört med den nuvarande. När det gäller bestämmelserna om bistånd kommer den enskilde att ha rätt till bistånd förutom för sin försörjning (försörjningsstöd) även för sin livsföring i övrigt, dvs. utan de nu gällande begränsningarna avseende annat bistånd. Länsstyrelserna får rätt att inspektera all socialtjänstverksamhet som står under deras tillsyn, dvs. även den som bedrivs i kommunal regi. Möjligheterna för länsstyrelserna att ingripa mot missförhållanden i viss kommunal verksamhet utökas. När det gäller socialnämndens ansvar för äldre människor beslutade riksdagen, med anledning av motionsförslag, om en ändring i regeringens lagförslag. Ändringen innebär bl.a. att det åter slås fast i lag att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Riksdagen godkände vidare bl.a. regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Det behövs dock en komplettering av lagen när det gäller möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i register. Regeringen fick därför, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att återkomma till riksdagen med lagförslag. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten träder i kraft den 1 oktober 2001.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till ett utskottsinitiativ angående drogtester inom SiS institutioner. Delvis bifall till motioner dels om behandling av känsliga personuppgifter i register inom socialtjänsten, dels om socialnämndens ansvar för äldre människor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-26
Justering: 2001-05-15
Trycklov: 2001-05-17
Betänkande 2000/01:SoU18

Ny socialtjänstlag m.m. (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag till en ny socialtjänstlag, som ska ersätta den nuvarande socialtjänstlagen. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad men till största delen oförändrad i sak jämfört med den nuvarande. När det gäller bestämmelserna om bistånd kommer den enskilde att ha rätt till bistånd förutom för sin försörjning (försörjningsstöd) även för sin livsföring i övrigt, dvs. utan de nu gällande begränsningarna avseende annat bistånd. Länsstyrelserna får rätt att inspektera all socialtjänstverksamhet som står under deras tillsyn, dvs. även den som bedrivs i kommunal regi. Möjligheterna för länsstyrelserna att ingripa mot missförhållanden i viss kommunal verksamhet utökas. När det gäller socialnämndens ansvar för äldre människor föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, en ändring i regeringens lagförslag. Ändringen innebär bl.a. att det åter slås fast i lag att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2002. Utskottet förslår vidare bl.a. att riksdagen godkänner regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Det behövs dock en komplettering av lagen när det gäller möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter i register. Regeringen föreslås, med anledning av motionsförslag, få i uppdrag att återkomma till riksdagen med lagförslag. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-01
4

Beslut

Beslut: 2001-06-01

Protokoll med beslut