Ny värld - ny högskola

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Riksdagen godkänner ny examensstruktur - men stoppar flera regeringsförslag om högskolan (UbU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Samtidigt beslutade riksdagen, på förslag av ett enigt utbildningsutskott, att förändra flera utbildningar. Civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängs en termin till fem år och civilekonomexamen blir en yrkesexamen om 160 poäng. Riksdagen röstade mot regeringens förslag på flera punkter. Bland annat beslutade man att behålla dagens krav på fördjupning om 60 poäng i en kandidatexamen och 80 poäng i en magisterexamen. Riksdagen stoppade förslaget att studenter med den nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går vidare till forskarutbildningen. Gemensamma reservationer från de borgerliga och mp låg till grund för de besluten. Riksdagen sade även nej till regeringens förslag att slopa urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma med en lösning på frågan om hur lärarexamen ska placeras in i det nya examenssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motioner, dels om avslag på förslaget om att urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet skall slopas, dels om tre tillkännagivanden, nämligen att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall förlängas till fem år, att en civilekonomexamen om 160 poäng bör inrättas som yrkesexamen samt att lärarexamens placering i den nya examensstrukturen bör övervägas ytterligare.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 5, dels reservation 15 under punkt 19, dels reservation 19 under punkt 23, dels reservation 22 under punkt 26, dels reservation 23 under punkt 27 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-14
Trycklov: 2006-02-13
Reservationer 27
bet 2005/06:UbU3

Riksdagen godkänner ny examensstruktur - men kan stoppa flera regeringsförslag om högskolan (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Samtidigt föreslår utbildningsutskottet att flera utbildningar förändras. Samtliga partier i utskottet anser att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna ska förlängas en termin till fem år. Alla partier vill också att civilekonomexamen blir en yrkesexamen om 160 poäng. De borgerliga och Miljöpartiet reserverar sig dessutom gemensamt flera på flera punkter mot regeringens förslag. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. De vill bland annat behålla dagens krav på fördjupning om 60 poäng i en kandidatexamen och 80 poäng i en magisterexamen. De vill också stoppa förslaget att studenter med den nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går vidare till forskarutbildningen. Även s, v och mp har invändningar mot regeringens förslag. De säger nej till regeringens förslag att slopa urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. S, v och mp vill också att regeringen ska återkomma med en lösning på frågan om hur lärarexamen ska placeras in i det nya examenssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-22
4

Beslut

Beslut: 2006-02-23
32 förslagspunkter, 25 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Indelning av högre utbildning och examina i tre nivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) såvitt avser 1 kap. 7 § samt 1 kap. 10 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 1 i denna del.

2. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, fp, kd)

3. Beskrivning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) såvitt avser 1 kap. 8 §, 9 § samt 9 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ub2 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:Ub400 yrkande 2.

4. Benämningen masterexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub557 yrkande 8.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m410014
c17005
fp380010
kd02319
v21007
mp13004
-2000
Totalt24623179

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Fördjupning i huvudämne

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub1 yrkande 1 och 2005/06:Ub2 yrkande 9.

Reservation 3 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060137
m041014
c01705
fp038010
kd02409
v21007
mp01304
-1100
Totalt128134186

Beslut: Kammaren biföll reservation 3

6. Tillstånd att utfärda examina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i högskolelagen (1992:1434) såvitt avser 1 kap. 11 § och 11 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ub1 yrkande 3, 2005/06:Ub212 yrkande 1, 2005/06:Ub391 yrkande 12, 2005/06:Ub394, 2005/06:Ub486 och 2005/06:Ub586 yrkande 2.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

7. Civilingenjörs- och arkitektexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om civilingenjörs- och arkitektexamen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ub400 yrkande 3, 2005/06:Ub408 och 2005/06:Ub557 yrkande 9.

8. Civilekonomexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om civilekonomexamen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Ub280, 2005/06:Ub400 yrkande 4 och 2005/06:Ub494 yrkandena 1 och 2.

9. Betygssystemet i högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

10. Internationella studenters rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 3.

Reservation 6 (mp)

11. Avgifter för utländska studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub2 yrkande 4, 2005/06:Ub325 yrkande 1, 2005/06:Ub375 och 2005/06:Ub557 yrkande 14.

Reservation 7 (m, kd)
Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m004114
c17005
fp380010
kd11229
v02107
mp01214
-0200
Totalt169366480

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Hanteringen av professionsutbildningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub400 yrkande 1.

13. Hanteringen av lärarexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om hanteringen av lärarexamen.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Ub2 yrkande 7.

14. Hanteringen av studiemedelssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 10.

Reservation 9 (mp)

15. Hanteringen av systemet med ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 17.

Reservation 10 (mp)

16. Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för grundläggande behörighet såvitt avser propositionens avsnitt 8.3.1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 8 i denna del och 2005/06:Ub1 yrkande 6.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

17. Varierad behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub555 yrkande 17.

Reservation 12 (kd)

18. Bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub1 yrkande 7 och 2005/06:Ub2 yrkande 12.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)
Reservation 14 (mp)

19. Krav för särskild behörighet

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om riktlinjer för särskild behörighet såvitt avser propositionens avsnitt 8.3.2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del och avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 8.

Reservation 15 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m041014
c01705
fp038010
kd02409
v21007
mp01304
-1100
Totalt128134087

Beslut: Kammaren biföll reservation 15

20. Krav på språkstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 8 i denna del och 2005/06:Ub1 yrkandena 9 och 10.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

21. Lärosätenas beslutsrätt om särskild behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 11.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

22. Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 8.

Reservation 18 (mp)

23. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 2.

Reservation 19 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m041014
c01705
fp038010
kd02409
v21007
mp01304
-1100
Totalt128134087

Beslut: Kammaren biföll reservation 19

24. Omfattningen av olika urvalsgrunder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub1 yrkande 12.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

25. Etnisk bakgrund och urval vid likvärdiga meriter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 15.

Reservation 21 (mp)

26. Utveckling av nya högskoleprov

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub2 yrkande 14.

Reservation 22 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m041014
c01705
fp038010
kd02409
v21007
mp01304
-1100
Totalt128134087

Beslut: Kammaren biföll reservation 22

27. Meritämnen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 8 i denna del, 2005/06:Ub1 yrkande 13, 2005/06:Ub2 yrkande 16, 2005/06:Ub283 yrkande 21 och 2005/06:Ub454.

Reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m041014
c01705
fp038010
kd02409
v21007
mp01304
-1100
Totalt128134087

Beslut: Kammaren biföll reservation 23

28. Högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Ub2 yrkande 13 och avslår proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del och motion 2005/06:Ub225 yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

29. Regler i övrigt för urval för utbildning på grundnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner i övrigt regeringens förslag om riktlinjer för urval till högre utbildning såvitt avser propositionens avsnitt 8.3.3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:162 punkt 8 i denna del.

30. Breddad rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub2 yrkandena 11, 18 och 19 samt 2005/06:Ub347 yrkande 6.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)
Reservation 26 (mp)

31. Kvotering inom högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub261 yrkande 7 och 2005/06:Ub429.

Reservation 27 (m)

32. Lagförslagen i övrigt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag
a) till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
b) till lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
c) till lag om ändring i studiestödslagen (1993:1395),
d) till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
e) till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit i övrigt. Riksdagen godkänner även regeringens förslag om riktlinjer för behörighet och urval till högre utbildning i den mån förslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit i övrigt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:162 punkterna 1 i denna del, 2-7 och 8 i denna del.