Ny värld - ny högskola

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Riksdagen godkänner ny examensstruktur - men stoppar flera regeringsförslag om högskolan (UbU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Samtidigt beslutade riksdagen, på förslag av ett enigt utbildningsutskott, att förändra flera utbildningar. Civilingenjörs- och arkitektutbildningarna förlängs en termin till fem år och civilekonomexamen blir en yrkesexamen om 160 poäng. Riksdagen röstade mot regeringens förslag på flera punkter. Bland annat beslutade man att behålla dagens krav på fördjupning om 60 poäng i en kandidatexamen och 80 poäng i en magisterexamen. Riksdagen stoppade förslaget att studenter med den nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går vidare till forskarutbildningen. Gemensamma reservationer från de borgerliga och mp låg till grund för de besluten. Riksdagen sade även nej till regeringens förslag att slopa urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma med en lösning på frågan om hur lärarexamen ska placeras in i det nya examenssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motioner, dels om avslag på förslaget om att urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet skall slopas, dels om tre tillkännagivanden, nämligen att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall förlängas till fem år, att en civilekonomexamen om 160 poäng bör inrättas som yrkesexamen samt att lärarexamens placering i den nya examensstrukturen bör övervägas ytterligare.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 5, dels reservation 15 under punkt 19, dels reservation 19 under punkt 23, dels reservation 22 under punkt 26, dels reservation 23 under punkt 27 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Riksdagen godkänner ny examensstruktur - men kan stoppa flera regeringsförslag om högskolan (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tydligare och internationellt jämförbar examensstruktur. Samtidigt föreslår utbildningsutskottet att flera utbildningar förändras. Samtliga partier i utskottet anser att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna ska förlängas en termin till fem år. Alla partier vill också att civilekonomexamen blir en yrkesexamen om 160 poäng. De borgerliga och Miljöpartiet reserverar sig dessutom gemensamt flera på flera punkter mot regeringens förslag. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. De vill bland annat behålla dagens krav på fördjupning om 60 poäng i en kandidatexamen och 80 poäng i en magisterexamen. De vill också stoppa förslaget att studenter med den nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går vidare till forskarutbildningen. Även s, v och mp har invändningar mot regeringens förslag. De säger nej till regeringens förslag att slopa urvalsgruppen för sökande med resultat på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. S, v och mp vill också att regeringen ska återkomma med en lösning på frågan om hur lärarexamen ska placeras in i det nya examenssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.