Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Civilutskottets bet 2018/19:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)

En ny lag som reglerar röstningsrådgivares verksamhet införs. Enligt den nya lagen ska röstningsrådgivare ha en uppförandekod. De ska vara öppna med hur undersökningar, råd och röstningsrekommendationer tas fram och redovisa intressekonflikter för sina kunder.

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag ändras också. Det innebär att riktlinjerna för ersättning blir mer detaljerade. Noterade aktiebolag ska redogöra för det gångna årets utbetalda och innestående ersättningar i en särskild rapport. Regler som ska göra verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare mer transparent införs.

Lagändringarna innebär att ett EU-direktiv om aktieägares rättigheter genomförs i Sverige. Tanken är att öka engagemanget hos aktieägare och företagsledningar och minska kortsiktiga risktaganden i aktiebolag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 10 juni 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 3
bet 2018/19:CU16

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)

En ny lag som reglerar röstningsrådgivares verksamhet införs. Enligt den nya lagen ska röstningsrådgivare ha en uppförandekod. De ska vara öppna med hur undersökningar, råd och röstningsrekommendationer tas fram och redovisa intressekonflikter för sina kunder.

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag ändras också. Det innebär att riktlinjerna för ersättning blir mer detaljerade. Noterade aktiebolag ska redogöra för det gångna årets utbetalda och innestående ersättningar i en särskild rapport. Regler som ska göra verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare mer transparent införs.

Lagändringarna innebär att ett EU-direktiv om aktieägares rättigheter genomförs i Sverige. Tanken är att öka engagemanget hos aktieägare och företagsledningar och minska kortsiktiga risktaganden i aktiebolag. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 10 juni 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om röstningsrådgivare,
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. med den ändringen att ordet "av" ska införas i 10 h § andra stycket före "aktieägares",
3. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
4. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
5. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att ordet "av" ska införas i 9 kap. 30 a § första stycket före "aktieägares",
7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) med den ändringen att 
- ordet "av" ska införas i 6 kap. 13 d § andra stycket före "aktieägares",
- ordet "av" ska införas i 16 kap. 8 b § första stycket före "aktieägares",
8. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med den ändringen att ordet "av" ska införas i 10 kap. 6 a § första stycket före "aktieägares".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:56 punkterna 1-8 och avslår motion

2018/19:3048 av Mats Green m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 193 124 0 32


2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3042 av Ola Johansson och Martina Johansson (båda C) och

2018/19:3043 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 0 61 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 226 29 61 33