Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Civilutskottets bet 2013/14:CU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Nya regler för att erkänna utländska domar inom civilrätt (CU27)

Bryssel I-förordningen reglerar domstolars behörighet när det gäller civilrätt (privaträtt). Den började att gälla 2013, och syftar till att det ska gå snabbare och bli enklare att verkställa domar i EU.

Med anledning av förordningen införs nya lagregler som gäller verkställande av utländska domar. För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige enligt gällande bestämmelser krävs att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen går att verkställa. I dag fattas sådana beslut av Svea hovrätt. Enligt de nya reglerna ska prövningen i stället göras i tingsrätt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De flesta lagändringar börjar att gälla den 10 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-10
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
bet 2013/14:CU27

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27, 2014-05-13

Nya regler för att erkänna utländska domar inom civilrätt (CU27)

Bryssel I-förordningen reglerar domstolars behörighet när det gäller civilrätt (privaträtt). Den började att gälla 2013, och syftar till att det ska gå snabbare och bli enklare att verkställa domar i EU.

Med anledning av förordningen föreslår regeringen nya lagregler som gäller verkställande av utländska domar. För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige enligt gällande bestämmelser krävs att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen går att verkställa. I dag fattas sådana beslut av Svea hovrätt. Enligt regeringens förslag ska prövningen i stället göras i tingsrätt.

De flesta lagändringar i regeringens förslag är avsedda att börja gälla den 10 januari 2015. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
3. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,
4. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo,
5. lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn,
6. lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),
7. lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg,
8. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
9. lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,
10. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
11. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
12. lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,
13. lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,
14. lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
15. lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,
16. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
17. lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,
18. lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,
19. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,
20. lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,
21. lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,
22. lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet,
23. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

1. Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
3. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,
4. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo,
5. lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn,
6. lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),
7. lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg,
8. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
9. lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,
10. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
11. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
12. lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,
13. lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,
14. lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
15. lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,
16. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
17. lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,
18. lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,
19. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,
20. lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,
21. lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,
22. lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet,
23. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.