Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Finansutskottets bet 2012/13:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2013

Beslut

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (FiU30)

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper börjar gälla den 1 augusti 2013. Reglerna innebär en anpassning till ett EU-direktiv om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat.

Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Reglerna om finansiella konglomerat omfattar mer övergripande en kontroll av konglomeratets finansiella ställning.

Det har under senare år utvecklats allt fler företagsgrupper som innehåller företag från dessa sektorer. Om ett företag i en sådan grupp skulle få finansiella problem kan det inte bara påverka andra företag inom samma sektor utan även sprida sig till företag inom den andra sektorn.

EU-direktivet innehåller ett flertal mindre ändringar som syftar till att åtgärda brister som har identifierats vid tillsynen av finansiella konglomerat. Det är ett första steg i en större översyn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2012/13:160 punkterna 1-3
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-30
Justering: 2013-06-11
Betänkande publicerat: 2013-06-11
Trycklov: 2013-06-11
bet 2012/13:FiU30

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (FiU30)

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper börjar gälla den 1 augusti 2013. Reglerna innebär en anpassning till ett EU-direktiv om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat.

Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Reglerna om finansiella konglomerat omfattar mer övergripande en kontroll av konglomeratets finansiella ställning.

Det har under senare år utvecklats allt fler företagsgrupper som innehåller företag från dessa sektorer. Om ett företag i en sådan grupp skulle få finansiella problem kan det inte bara påverka andra företag inom samma sektor utan även sprida sig till företag inom den andra sektorn.

EU-direktivet innehåller ett flertal mindre ändringar som syftar till att åtgärda brister som har identifierats vid tillsynen av finansiella konglomerat. Det är ett första steg i en större översyn. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-19
4

Beslut

Beslut: 2013-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
2. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar med den ändringen att ordet förvaltningsbolag ska vara kursiverat i 9 kap. 6 § andra stycket,
3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) med den ändringen i ingressen att orden "samt rubriken närmast före 10 §" skjuts in mellan "10 §§" och "ska ha".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:160 punkt 1 och bifaller delvis proposition 2012/13:160 punkterna 2 och 3.