Nya regler för organdonation

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU26

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Nya regler för organdonation (SoU26)

Regeringen har föreslagit att en möjlig organdonator under vissa förutsättningar ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det innebär intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation.

Samtidigt har regeringen föreslagit förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Bland annat innebär det att det så kallade närståendevetot tas bort. Det vill säga att närstående inte längre har möjlighet att förbjuda donation i de fall den möjliga donatorns inställning till donation är okänd.

Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

  • Det nordiska njurbytesprogrammet - där frivilliga donatorer matchas med patienter som behöver ny njure - bör stärkas och utökas. På så sätt skulle fler personer i Sverige kunna bli transplanterade med njurar från levande donatorer.
  • Anhöriga till avlidna organdonatorer över hela landet bör få ett systematiskt och jämlikt bemötande med bland annat möjlighet till uppföljningssamtal.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen se över hur det nordiska njurbytesprogrammet kan stärkas och utökas. Regeringen bör också se över frågan om ett uppdaterat kunskapsstöd och andra konkreta insatser för att säkerställa ett systematiskt och jämlikt bemötande samt möjlighet till uppföljningssamtal för anhöriga till avlidna organdonatorer i hela landet. Utskottets förslag grundas på två motionsyrkanden. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-31, 2022-04-21

Nya regler för organdonation (SoU26)

Regeringen har föreslagit att en möjlig organdonator under vissa förutsättningar ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det innebär intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation.

Samtidigt har regeringen föreslagit förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Bland annat innebär det att det så kallade närståendevetot tas bort. Det vill säga att närstående inte längre har möjlighet att förbjuda donation i de fall den möjliga donatorns inställning till donation är okänd.

Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

  • Det nordiska njurbytesprogrammet - där frivilliga donatorer matchas med patienter som behöver ny njure - bör stärkas och utökas. På så sätt skulle fler personer i Sverige kunna bli transplanterade med njurar från levande donatorer.
  • Anhöriga till avlidna organdonatorer över hela landet bör få ett systematiskt och jämlikt bemötande med bland annat möjlighet till uppföljningssamtal.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död,
2. lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:128 punkterna 1-3.

2. Levande donatorer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (C, V, L)

3. Det nordiska njurbytesprogrammet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om det nordiska njurbytesprogrammet och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP)

4. Intensivvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4448 av Lina Nordquist m.fl. (L).

Reservation 3 (L)

5. Vårdstruktur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, V, KD)

6. Donation i vissa fall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 5 (C)

7. Stöd till anhöriga

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om stöd till anhöriga och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 6 (S, MP)