Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2017

Beslut

Ja till nya regler om värdepapper (FiU35)

Det införs nya regler om marknader för finansiella instrument. Reglerna bygger på tvingande EU-regler, bland annat handlar det om hur värdepappersföretag får bedriva sin verksamhet i sitt hemland och gränsöverskridande.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen gjorde dock mindre ändringar av teknisk karaktär. En del av lagändringarna börjar gälla den 1 augusti istället för den 2 augusti 2017 som var regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-01
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-16
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:FiU35

Ja till nya regler om värdepapper (FiU35)

Det införs nya regler om marknader för finansiella instrument. Reglerna bygger på tvingande EU-regler, bland annat handlar det om hur värdepappersföretag får bedriva sin verksamhet i sitt hemland och gränsöverskridande.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår dock en mindre ändring av teknisk karaktär. En del av lagändringarna börjar gälla den 1 augusti istället för den 2 augusti 2017 som var regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-20
Debatt i kammaren: 2017-06-21
4

Beslut

Beslut: 2017-06-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya regler om marknader för finansiella instrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att 25 kap. 9 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att 25 kap. 9 §, 9 a §, 10 §, 19 §, 19 a § och 19 d § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,
2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, med de ändringarna dels att 25 kap. 1 d §, 9 § och 12 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4, dels att det i 1 kap. 4 § andra stycket ska infogas uttrycket "(EU) 2017/565" efter "förordning", i 8 kap. 8 e § första stycket andra punkten a) ordet "institutens" ändras till "institutets", i 8 kap. 28 § fjärde punkten orden "marknadsmissbruksförord" och "ningen" ändras till "marknadsmissbruksförordningen", i 10 kap. 9 § första stycket sjunde punkten uttrycket "där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden" ändras till "där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden", och i 10 kap. 10 § infogas uttrycket "(EU) 2017/571" efter "förordning",
3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med den ändringen att 6 kap. 3 b § och 3 f § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,
4. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande,
5. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-institut och värdepappersbolag,
7. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
8. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
9. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
11. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
12. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
13. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
14. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse med den ändringen att 15 kap. 8 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att 15 kap. 8 §, 8 a § och 9 § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,
15. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
16. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
17. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköps-erbjudanden på aktiemarknaden,
18. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med de ändringarna att i 1 § ska "- lagen (2017:000) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare." läggas till i listan efter "- lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner", ordet "och" utgå efter "rättigheter," och tecknet "." bytas ut mot uttrycket ", och" efter "betalningstransaktioner", 
19. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
20. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
21. lag om ändring i kommissionslagen (2009:865),
22. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
23. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,
24. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
25. lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
26. lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
27. lag om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
28. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-institut och värdepappersbolag,
29. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
30. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestäm-melser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
31. lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknads-missbruk på värdepappersmarknaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:162 punkterna 4-13, 15-17 och 19-31 samt bifaller delvis proposition 2016/17:162 punkterna 1-3, 14 och 18.

2. Provisionsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3. Förlängd preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 1 4
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 1 0
Totalt 293 18 2 36