)LQDQVXWVNRWWHWVEHWlQNDQGH

)L8

1\DUHJOHURPPDUNQDGHUI|UILQDQVLHOOD

LQVWUXPHQW0L),',,RFK0L),5

6DPPDQIDWWQLQJ

8WVNRWWHWVWlOOHUVLJLDOOWYlVHQWOLJWEDNRPUHJHULQJHQVODJI|UVODJ8WVNRWWHW I|UHVOnU GRFN DWW LNUDIWWUlGDQGHW lQGUDV I|U YLVVD DY ODJI|UVODJHQ IUnQ GHQ DXJXVWLWLOOGHQDXJXVWLVRPI|UHVOnVLSURSRVLWLRQHQ2UVDNHQ WLOODWWXWVNRWWHWI|UHVOnUHWWlQGUDWGDWXPI|ULNUDIWWUlGDQGHlUODJWHNQLVNRFK KDQGODURPDWWXQGYLNDVNODJNROOLVLRQHU'HODJlQGULQJDUVRPKlQI|UVWLOO 0L),'0L),5RFKPDUNQDGVPLVVEUXNVGLUHNWLYHWI|UHVOnVWUlGDLNUDIWGHQ MDQXDUL L HQOLJKHW PHG SURSRVLWLRQHQ 'lUXW|YHU I|UHVOnU XWVNRWWHW RFNVnQnJUDUHGDNWLRQHOODlQGULQJDULI|UKnOODQGHWLOOUHJHULQJHQVODJI|UVODJ

, SURSRVLWLRQHQ I|UHVOnV lQGULQJDU KXYXGVDNOLJHQ L ODJHQ RP YlUGHSDSSHUVPDUNQDGHQ I|U DWW JHQRPI|UD GLUHNWLYHW RFK I|URUGQLQJHQ RP PDUNQDGHU I|U ILQDQVLHOOD LQVWUXPHQW IUnQ 0L),' ,, RFK 0L),5 /DJlQGULQJDUQDLQQHElUEnGHDWWQXYDUDQGHUHJOHUlQGUDVRFKDWWQ\DUHJOHU LQI|UVI|UH[HPSHOYLVYlUGHSDSSHUVLQVWLWXWRFKE|UVHUVDPWKDQGHOVSODWVHUI|U ILQDQVLHOODLQVWUXPHQW

'HVVXWRP I|UHVOnV lQGULQJDU VRP KlQI|U VLJ WLOO PDUNQDGVPLVV EUXNVGLUHNWLYHW NDSLWDOWlFNQLQJVGLUHNWLYHW lQGULQJVGLUHNWLYHW |SSHQKHWV GLUHNWLYHW VDPW NULVKDQWHULQJVGLUHNWLYHW EOD L ODJHQ RP VWUDII I|U PDUNQDGVPLVVEUXN Sn YlUGHSDSSHUVPDUNQDGHQ ODJHQ RP YlUGHSDSSHUV PDUNQDGHQODJHQRPEDQNRFKILQDQVLHULQJVU|UHOVHRFKODJHQRPKDQGHOPHG ILQDQVLHOODLQVWUXPHQW

8WVNRWWHWDQVHUDWWULNVGDJHQE|UDYVOnPRWLRQV\UNDQGHQD

,EHWlQNDQGHWILQQVWYnUHVHUYDWLRQHU9

Behandlade förslag

3URSRVLWLRQ1\DUHJOHURPPDUNQDGHUI|UILQDQVLHOODLQVWUXPHQW

0L),',,RFK0L),5

(QPRWLRQKDUOlPQDWVPHGDQOHGQLQJDYSURSRVLWLRQHQ

2016/17:FiU35

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet.................................................................................. 6
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 6
Bakgrund...................................................................................................... 7
Utskottets överväganden............................................................................... 13
Nya regler om marknader för finansiella instrument.................................. 13
Provisionsförbud ........................................................................................ 42
Förlängd preskriptionstid............................................................................ 43
Reservationer................................................................................................ 44
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 46
Propositionen ............................................................................................ 46
Följdmotionen........................................................................................... 47
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 49
Bilaga 3  
Utskottets lagförslag................................................................................... 256
Bilaga 4  
Utskottets lagförslag................................................................................... 258

2

2016/17:FiU35

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Nya regler om marknader för finansiella instrument

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att 25 kap. 9 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att 25 kap. 9 §, 9 a §, 10 §, 19 §, 19 a § och 19 d § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,

2.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, med de ändringarna dels att 25 kap. 1 d §, 9 § och 12 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4, dels att det i 1 kap. 4 § andra stycket ska infogas uttrycket "(EU) 2017/565" efter "förordning", i 8 kap. 8 e § första stycket andra punkten a) ordet "institutens" ändras till

"institutets", i 8 kap. 28 § fjärde punkten orden "marknadsmissbruksförord" och "ningen" ändras till "marknadsmissbruksförordningen", i 10 kap. 9 § första stycket sjunde punkten uttrycket "där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden" ändras till "där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden", och i 10 kap. 10 § infogas uttrycket "(EU) 2017/571" efter "förordning",

3.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med den ändringen att 6 kap. 3 b § och 3 f § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,

4.lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

5.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

6.lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7.lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

8.lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

9.lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

10.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

11.lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

12.lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,

13.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

14.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att 15 kap. 8 § får den lydelse som utskottet

3

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

föreslår i bilaga 3 och att 15 kap. 8 §, 8 a § och 9 § ska träda i kraft den 2 augusti 2017,

15.lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

16.lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

17.lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

18.lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med de ändringarna att i 1 § ska "– lagen (2017:000) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare." läggas till i listan efter "– lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner", ordet "och" utgå efter "rättigheter," och tecknet "." bytas ut mot uttrycket ", och" efter "betalningstransaktioner",

19.lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

20.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

21.lag om ändring i kommissionslagen (2009:865),

22.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

23.lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,

24.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

25.lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

26.lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

27.lag om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

28.lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

29.lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

30.lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,

31.lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:162 punkterna 4–13, 15–17 och 19–31 samt bifaller delvis proposition 2016/17:162 punkterna 1–3, 14 och 18.

2.Provisionsförbud

Riksdagen avslår motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

3.Förlängd preskriptionstid

Riksdagen avslår motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT 2016/17:FiU35

Stockholm den 15 juni 2017

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Ingemar Nilsson (S), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Marie Granlund (S), Dennis Dioukarev (SD), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Niklas Karlsson (S), Adnan Dibrani (S), Mathias Sundin (L) och Maria Ferm (MP).

5

2016/17:FiU35

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar proposition 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR).

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Utskottets lagförslag anges i bilaga 3 och 4. Regeringens lagförslag har granskats av Lagrådet, och regeringen anför att den i huvudsak har följt Lagrådets förslag och synpunkter. Efter Lagrådets granskning har ändringar gjorts i 25 kap. 19 a och 19 d §§ lagen om värdepappersmarknaden. Regeringen bedömer att dessa ändringar, både författningstekniskt och i övrigt, är av sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

Propositionen innehåller vissa förslag till ändringar i lagar som delvis överlappar med ändringar i proposition 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (bet. 2016/17:FiU32). Det gäller ändringar i 25 kap. 1 d första stycket 10 och 15 §, 9 § första stycket och 12 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i 15 kap. 8 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För att undvika lagkollisioner föreslås att ikraftträdandet för huvuddelen av lagändringarna i prop. 2016/17:162 ändras från den 1 augusti 2017 till den 2 augusti 2017. Undantag görs för ändringen i 25 kap. 8 § lagen om värdepappersmarknaden som fortfarande ska träda i kraft den 1 augusti 2017. Det ändrade ikraftträdandet innebär att det i de fall där det hänvisas till ”Nuvarande lydelse” i vänsterspalten i regeringens lagförslag i stället hänvisas till ”Lydelse enligt betänkande 2016/17:FiU32”.

Bestämmelserna i 25 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden kommer att behöva ändras två gånger i detta betänkande. Anledningen till det är att bestämmelserna ska träda i kraft dels den 2 augusti 2017, dels den 3 januari 2018. För den ändring som ska träda i kraft den 3 januari 2018 bör vänsterspalten i regeringens förslag där det hänvisas till ”Lydelse enligt förslaget i avsnitt 2.1” i stället hänvisa till ”Lydelse enligt finansutskottets förslag i bilaga 3”.

Förutom ändringarna i bilagorna 3 och 4 med utskottets lagförslag föreslår utskottet ett antal lagändringar av redaktionell karaktär. Dessa lagändringar framgår av utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslagen i motionen anges i bilaga 1.

Under förhandlingarna om MiFID II och MiFIR har regeringen upprättat och överlämnat en faktapromemoria till riksdagen (2011/12:FPM34).

Den 13 december 2011 hölls överläggning med dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman om förslaget.

6

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2016/17:FiU35

Bakgrund

Regleringen på värdepappersmarknadsområdet är sedan början av 1990-talet starkt påverkad av EU-rätten. År 1993 antogs det första direktivet om en ökad harmonisering av reglerna om värdepappersföretag och handel med finansiella instrument, det s.k. investeringstjänstdirektivet.1 Därefter följde andra direktiv. Dessa var utformade som minimiregler, vilket gav medlemsstaterna utrymme att ställa hårdare eller andra nationella krav. Mot slutet av 1990-talet ansågs det att det finansiella regelverket inom EU behövde harmoniseras, dels för att medlemsstaternas regelverk var så olika, dels för att regelverken på EU- nivå i många avseenden var omoderna. Kommissionen presenterade därför 1999 en handlingsplan för finansiella tjänster (Financial Services Action Plan). Planen gick ut på att under 2000–2005 genomföra 42 åtgärder, de flesta i form av nya direktiv. En av åtgärderna var att direktivet MiFID I antogs 2004.2

Regelgivningen delades också upp på olika nivåer, där övergripande principiella bestämmelser antogs på den högsta nivån medan regler av mer teknisk natur och bestämmelser som hör samman med det nationella genomförandet utarbetades och beslutades på lägre nivåer (den s.k. Lamfalussymodellen). MiFID I har på motsvarande sätt kompletterats med en genomförandeförordning och ett genomförandedirektiv.

I maj 2014 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv3 (MiFID II) och en förordning4 (MiFIR) om marknader för finansiella instrument. Under 2016 ändrades direktivet (ändringsdirektivet)5 och förordningen (ändringsförordningen)6. Dessutom har kommissionen under 2016 antagit ett delegerat direktiv till MiFID II, en delegerad förordning till MiFID II och en delegerad förordning till MiFIR.

I maj 2013 beslutade regeringen att ge i uppdrag till en särskild utredare att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya reglerna för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av MiFID II och MiFIR. Utredningen, som antog namnet 2013 års värdepappersmarknadsutredning,

1 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (förkortat MiFID II).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR).

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument.

6 Förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler.

7

2016/17:FiU35 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

redovisade sitt uppdrag i januari 2015 genom betänkandet Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2).

Mot bakgrund bl.a. av de rättsakter som är hänförliga till MiFID II och MiFIR, som inte var antagna när 2013 års värdepappersmarknadsutredning lämnade sitt betänkande, har promemorian Några finansmarknadsfrågor upprättats inom Finansdepartementet (dnr Fi2016/02589/V).

I det s.k. marknadsmissbruksdirektivet7 från 2014 finns vissa regler som hänför sig till regelverket i MiFID II. De reglerna ska börja tillämpas samtidigt som reglerna i MiFID II och genomförs därför i svensk rätt tillsammans med det direktivet. I betänkandet Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46) lämnar 2012 års marknadsmissbruksutredning förslag till sådana bestämmelser.

I propositionen behandlas även några övriga frågor på finansmarknadsområdet.

Ikapitaltäckningsdirektivet8, öppenhetsdirektivet9 och krishanteringsdirektivet10 finns regler om hur den högsta sanktionsavgiften ska bestämmas för vissa juridiska personer som ingår i en koncern. Några närmare överväganden om utformningen och konsekvenserna av de reglerna gjordes dock inte i samband med att direktiven genomfördes i svensk rätt. Den frågan behandlas därför i denna proposition.

Ipropositionen behandlas också frågan om ingripande om ett institut inte följer ett s.k. pelare 2-beslut, dvs. beslut av Finansinspektionen som innebär att ett institut under vissa angivna förutsättningar ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt tillsynsförordningen och lagen om kapitalbuffertar. Bestämmelser om den kapitalbas som ett institut måste ha finns i tillsynsförordningen11 och i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Finansinspektionen har i en framställning till Finansdepartementet i april 2015 begärt att få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om informationssäkerhet och it-verksamhet för sådana clearingorganisationer som

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk.

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG.

10Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

8

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2016/17:FiU35

i dag inte omfattas av bindande regler (dnr Fi2015/02512/V). Frågan om ett sådant bemyndigande behandlas också i denna proposition.

MiFID I och genomförandet i Sverige

MiFID I innehåller regler om värdepappersföretag, om rätt för sådana företag att med stöd av tillståndet i hemmedlemsstaten driva gränsöverskridande verksamhet i andra medlemsstater och om tillsyn över sådana företag. Dessutom harmoniseras reglerna för reglerade marknader.

Tillämpningsområdet utvidgades så att investeringsrådgivning, som tidigare hade betraktats som en sidotjänst, blev en investeringstjänst. Investerings- eller finansanalys lades till som en sidotjänst, och definitionen av finansiella instrument utsträcktes till att omfatta bl.a. råvaruderivat och kreditderivat. Dessutom tillkom drift av en typ av handelsplattform (MTF- plattform, multilateral trading facility) som en ny investeringsverksamhet.

Ett viktigt syfte med MiFID I var att skapa förutsättningar för konkurrens mellan olika sätt att utföra order i finansiella instrument. Regler infördes också om ökad transparens vid handel med finansiella instrument för att förbättra möjligheterna att jämföra priser på olika handelsplatser och hos olika marknadsaktörer och därmed jämna ut konkurrensförutsättningarna mellan de olika aktörerna. De obligatoriska kraven på värdepappersföretag blev också mer omfattande och mer detaljerade än tidigare, särskilt när det gäller hanteringen av intressekonflikter. När det gäller investerarskydd innebar MiFID I en påtaglig skärpning; bl.a. tillkom regler om hur värdepappersföretag ska verkställa och i övrigt hantera kundernas order för att nå bästa resultat.

MiFID I genomfördes i svensk rätt huvudsakligen genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, som ersatte lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

MiFID II och MiFIR

Syftet med MiFID II och MiFIR är att stärka finansmarknadernas effektivitet, motståndskraft och integritet. Direktivet och förordningen ska ge en rättslig ram för de krav som ska ställas på värdepappersföretag, reglerade marknader och andra handelsplatser, leverantörer av datarapporteringstjänster och företag från tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i unionen. Bakgrunden till de nya rättsakterna är framför allt den finansiella kris som bröt ut 2008 och marknadsutvecklingen i övrigt. MiFID II och MiFIR trädde i kraft den 2 juli 2014 och skulle, med några undantag, börja tillämpas den 3 januari 2017. Tidpunkten för tillämpning har dock flyttats fram till den 3 januari 2018, och tidpunkten för när direktivet senast ska ha införlivats i de nationella rättsordningarna har flyttats fram till den 3 juli 2017.

9

2016/17:FiU35 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Tillämpningsområdet

MiFID II och MiFIR tillämpas på värdepappersföretag och reglerade marknader. De anger förutsättningarna för tillstånd att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet samt hur sådan verksamhet ska drivas i hemmedlemsstaten och gränsöverskridande. Dessutom regleras företag eller andra enheter som tillhandahåller vissa informations- och rapporteringstjänster samt företag från tredjeland som etablerar en filial inom EES, vilket är en nyhet i förhållande till MiFID I. Nytt är också att drift av OTF-plattformar – en sorts handelsplatsverksamhet – blir en tillståndspliktig verksamhet.12 Vad som avses med finansiella instrument är i stort sett detsamma i MiFID II som i MIFID I förutom att vissa typer av utsläppsrätter har tillkommit.

Tillstånd och krav på organisation

Reglerna om tillstånd och återkallelse av tillstånd är desamma som i MiFID I. Det ställs dock mer detaljerade krav på värdepappersföretagens ledning än tidigare.

De flesta regler om värdepappersföretagens organisation är desamma i MiFID II som i MiFID I. Några nyheter finns dock. Huvudregeln är att konversationer av kunders och företagets egna transaktioner i finansiella instrument ska spelas in. Värdepappersföretag ska undvika arrangemang som gäller säkerhetsöverlåtelser (transfer of title) från icke-professionella kunder för att säkerställa anspråk. Det ställs långtgående krav på värdepappersföretag som ägnar sig åt s.k. algoritmisk handel eller tillåter direkt tillträde till en handelsplats för andra som ägnar sig åt sådan handel för att hantera systemhaverier, dokumentation och övervakning av handel.

Rörelseregler för värdepappersföretag

Jämfört med MiFID I har kundskyddsreglerna utvecklats och skärpts. Fortfarande gäller de grundläggande reglerna att ett värdepappersföretag ska agera hederligt, rättvist och professionellt samt tillvarata kundernas intressen. Information som företaget lämnar ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

Nytt är att ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning – innan någon transaktion genomförs – ska förklara för kunden hur rådet överensstämmer med kundens riskpreferenser och behov. Dessutom ska investeringsrådgivare och annan personal som lämnar information till kunder om finansiella instrument uppfylla vissa krav på kunskap och kompetens.

Handelsplatser och transparenskrav m.m.

Regleringen av handelsplatser och verksamheten på dessa finns nu i både MiFID II och MiFIR. En nyhet i MiFID II är mer långtgående krav på marknadsoperatörens ledningsorgan. Det ställs också nya krav på hur handeln ska organiseras och övervakas, bl.a. detaljerade regler om prisändringar (s.k.

12 OTF är en förkortning av organised trading facility.

10

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2016/17:FiU35

tick sizes) och synkronisering av klockor. Reglerna om transparens har utvidgats betydligt jämfört med MiFID I när det gäller tillämpningsområdet, men även när det gäller detaljeringsgraden. I MiFIR finns ett krav på att handeln med vissa likvida derivatinstrument ska ske på en handelsplats (dvs. en reglerad marknad, MTF-plattform, OTF-plattform eller motsvarande handelsplats utanför EES). Motsvarande regler finns inte i MiFID I. Ytterligare en nyhet i förhållande till MiFID I är reglerna om MTF-plattformar för små och medelstora företag som införs i syfte att minska de administrativa bördorna och göra det lättare för sådana företag att få tillgång till kapital.

Positioner i råvaruderivat

I MiFID II finns regler om råvaruderivat som saknar motsvarighet i MiFID I.

Tillstånd för vissa tjänster som gäller rapportering och tillhandahållande av data

Nya regler införs i MiFID II om tillståndskrav för företag och andra enheter som tillhandahåller marknadsdata. Det är datatjänster som i direktivet benämns godkänt publiceringsarrangemang (APA)13, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)14 och godkänd rapporteringsmekanism (ARM)15.

Verksamhet över gränserna

Reglerna om verksamhet över gränserna motsvarar i stort sett de som gäller enligt MiFID I. Det har dock tillkommit regler om företag från tredjeland som inrättar en filial inom EU. Reglerna innebär att ett sådant företag ska ansöka om tillstånd i den medlemsstat där det inrättar en filial.

Den behöriga myndighetens tillsynsbefogenheter och sanktioner

Reglerna i MiFID II om den behöriga tillsynsmyndighetens tillsynsbefogenheter är i princip oförändrade jämfört med MiFID I. Reglerna om samarbete mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater har dock utvidgats.

När det gäller regler om sanktioner har de ändrats betydligt. Administrativa sanktioner ska kunna vidtas inte bara mot en juridisk person som inte fullgör sina skyldigheter, utan även mot medlemmarna i den juridiska personens ledningsorgan och mot alla andra personer som enligt nationell rätt är ansvariga för en sådan överträdelse. Det ställs också krav på att medlemsstaterna ska ha regler dels för att främja rapportering och tips om överträdelser av regelverket – s.k. visselblåsning – och ett lämpligt skydd för anställda som anmäler överträdelser, dels för att offentliggöra beslutade sanktioner och åtgärder.

13Approved publication arrangement.

14Consolidated tape provider.

15Approved reporting mechanism.

11

2016/17:FiU35 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Ändringsdirektivet och ändringsförordningen

Europaparlamentet och rådet har antagit ett ändringsdirektiv16 och en ändringsförordning17. Det beror på att det nya referenssystemet för finansiella instrument (Firds) kanske inte skulle hinna komma på plats och bli redo att användas den 3 januari 2017. Firds krävs för uppgiftsinsamling i enlighet med kraven i MiFID II och MiFIR. Avsaknaden av en infrastruktur för datainsamlingen har återverkningar på hela tillämpningsområdet. För att säkerställa rättssäkerhet och undvika potentiella marknadsstörningar beslutades därför att datumet då medlemsstaterna måste tillämpa åtgärderna i MiFID II och MiFIR samt det datum då MiFID I ska upphävas, skulle flyttas fram till den 3 januari 2018. Rättsakterna innehåller också några ändringar i sak.

Rättsakter som antas av kommissionen och riktlinjer och rekommendationer från Esma

Både MiFID II och MiFIR innehåller bemyndigande för kommissionen att anta delegerade akter och genomförandeakter. Kommissionen har antagit delegerade akter i form av ett direktiv och två delegerade förordningar med anledning av MiFID II och MiFIR.

Esma får enligt Esmaförordningen utfärda riktlinjer och rekommendationer till behöriga myndigheter och till finansiella företag, dvs. åtgärder på nivå III. Riktlinjerna ska syfta till en konsekvent harmonisering inom de områden som anges i den aktuella rättsakten. Esma har antagit riktlinjer och rekommendationer när det gäller flera regler i MiFID II och MiFIR,

16Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument.

17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler.

12

2016/17:FiU35

Utskottets överväganden

Nya regler om marknader för finansiella instrument

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om nya regler om marknader för finansiella instrument med den ändringen att ikraftträdandet ändras för vissa av lagförslagen från den 1 augusti 2017 till den 2 augusti 2017.

Propositionen

Allmänna utgångspunkter

Ändringarna i svensk rätt med anledning av MiFID II och MiFIR görs främst genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kraven i svensk rätt bör enligt regeringen inte utan starka skäl gå längre än dem i MiFID II och MiFIR. Det motiveras med att en förutsättning för den eftersträvade harmoniseringen på EU-nivå är att medlemsstaternas nationella regelverk inte ställer upp ytterligare eller annorlunda krav än de som följer av det gemensamma regelverket.

Det delegerade direktivet till MiFID II genomförs i svensk rätt genom föreskrifter på lägre nivå än lag. I direktivet och förordningen ges mandat till den europeiska tillsynsmyndigheten European Securities and Markets Authority (Esma) att anta riktlinjer i en mängd avseenden, ofta detaljerade och tekniskt komplicerade. Dessa riktlinjer bör enligt regeringens bedömning endast i undantagsfall införas genom bindande föreskrifter.

Terminologin i svensk rätt bör enligt regeringen så nära som möjligt ansluta till EU:s rättsakter, då det underlättar för tolkningen och tillämpningen av svenska författningar i förhållande till de förändringar som sker inom EU- rätten.

Tillämpningsområde

Det är vissa tjänster och verksamheter som rör finansiella instrument som är tillståndspliktiga och ska utföras enligt reglerna i MiFID II och MiFIR. De tjänster och verksamheter som regleras i direktivet respektive förordningen är för det första investeringstjänster och investeringsverksamhet som utförs av värdepappersföretag eller kreditinstitut och sidotjänster som utförs av värdepappersföretag.18 I MiFID II och MiFIR regleras även verksamhet som avser handelsplatser för finansiella instrument.

18 I svensk rätt används termen värdepappersbolag som benämning på svenska värdepappersföretag och termen värdepappersinstitut som samlingsnamn för värdepappersbolag och kreditinstitut med tillstånd att driva värdepappersrörelse.

13

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Finansiella instrument

Finansiella instrument är i MiFID II ett grundläggande uttryck som omfattar underkategorierna överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar19, finansiella derivatinstrument och utsläppsrätter. En skillnad i förhållande till MiFID I är att definitionen av finansiella instrument även omfattar utsläppsrätter. Regeringen föreslår att utsläppsrätter tas in i definitionen av finansiella instrument i lagen om värdepappersmarknaden. Det är endast de utsläppsrätter som utfärdas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) som är finansiella instrument enligt MiFID II.

Investeringstjänster och investeringsverksamhet

Med investeringstjänster och investeringsverksamhet avses i MiFID II följande tillståndspliktiga tjänster och verksamheter:

1.mottagande och vidarebefordran av order som gäller ett eller flera finansiella instrument

2.utförande av order på kunders uppdrag

3.handel för egen räkning

4.portföljförvaltning

5.investeringsrådgivning

6.garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande

7.placering av finansiella instrument utan fast åtagande

8.drift av en MTF-plattform

9.drift av en OTF-plattform.

Dessa tjänster och verksamheter motsvarar i huvudsak de som anges i MiFID I. Investeringsverksamheten drift av en OTF-plattform är dock ny i MiFID II, och regeringen föreslår att drift av OTF-plattform tas in som en tillståndspliktig investeringsverksamhet i lagen om värdepappersmarknaden.

Vidare föreslår regeringen att en definition av investeringsrådgivning (punkt 5 ovan) som motsvarar den i MiFID II tas in i lagen om värdepappersmarknaden. I dag saknas en sådan definition i lagen. När det gäller rådgivning som avser finansiella instrument som ingår i olika försäkringslösningar och i premiepensionssystemet menar regeringen i likhet med utredningen och Finansinspektionen att även sådan rådgivning bör anses utgöra investeringsrådgivning enligt MiFID II. Det innebär en ändring i

19 Regeringen föreslår att termen ”fondandelar” ersätts med ”andelar i företag för kollektiva investeringar” i lagen om värdepappersmarknaden. Definitionen av fondandelar utmönstras samtidigt ur lagen. Lagrådet förordade i sitt yttrande att det i lagen införs en definition av ”andelar i företag för kollektiva investeringar”. Regeringen anser emellertid inte att det bör införas en sådan särskild definition i lagen, för att säkerställa ett enhetligt regelverk där definitionerna av olika finansiella instrument i lagen överensstämmer med definitionerna i MiFID II.

14

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

förhållande till hur sådan rådgivning bedöms enligt Finansinspektionens nuvarande praxis.20

Sidotjänster

Enligt MiFID II kan ett värdepappersföretag – utöver tillstånd att utföra investeringstjänster eller investeringsverksamheter – få tillstånd att utföra sidotjänster. Sidotjänsterna i MiFID II motsvarar, bortsett från en justering när det gäller det som anges om tjänsten förvaring av finansiella instrument för kunders räkning, de sidotjänster som anges i MiFID I. En sidotjänst är, till skillnad från en investeringstjänst, inte i sig tillståndspliktig vare sig enligt MiFID I eller MiFID II för andra företag än värdepappersföretag men de tjänster som avses kan dock kräva tillstånd enligt annan lagstiftning på finansmarknadsområdet, t.ex. för kreditgivning.

Strukturerade insättningar

I syfte att göra lagstiftningen om distribution av olika typer av paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare mer enhetlig och för att säkerställa en tillfredsställande nivå för investerarskyddet inom hela unionen, har strukturerade insättningar tagits med i tillämpningsområdet för MiFID II. Med strukturerad insättning avses inlåning till kreditinstitut som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att räntan eller premien (avkastningen) bestäms av ett index, ett eller flera finansiella instrument, råvaror eller en valutakurs. Det är alltså fråga om inlåning men där insättaren – kunden – är exponerad mot något annat än ren ränterisk. Regeringen föreslår att de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som genomför de regler i MiFID II om kundskydd och organisation som gäller när ett värdepappersinstitut säljer eller lämnar råd om finansiella instrument ska tillämpas även när ett värdepappersinstitut säljer eller lämnar råd om strukturerade insättningar. I lagen anges att tillstånd för investeringstjänster även omfattar att tjänsten tillhandahålls när det gäller strukturerade insättningar.

Undantag från tillämpningsområdet i MiFID II

I MiFID II finns en lång uppräkning av företag eller företeelser och verksamheter som är undantagna från direktivets tillämpningsområde. De flesta undantag motsvarar helt eller i stort sett undantagen i MiFID I. Några skillnader finns, och de hänför sig framför allt till verksamhet som avser råvaruderivat och utsläppsrätter eller algoritmisk högfrekvenshandel.

Exempelvis gäller enligt MiFID II att den som handlar för egen räkning – utan att utföra kundorder, men inbegripet den som är marknadsgarant – med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter under vissa förutsättningar är undantagen från tillståndsplikt. Det finns inte något motsvarande undantag i MiFID I eller i lagen om värdepappersmarknaden, och

20 De konsekvenser som det kan innebära kommer att redovisas närmare i det lagstiftningsärende som behandlar genomförandet i svensk rätt av direktivet om försäkringsdistribution (EU) 2016/97.

15

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

regeringen anser därför att undantaget i MiFID II bör genomföras i svensk rätt i en motsvarande bestämmelse i den lagen.

I MiFID II finns en möjlighet för medlemsstaterna att undanta vissa företag från kraven i direktivet om de i stället regleras i nationell rätt. Regeringen bedömer att den frågan bör övervägas i annat sammanhang, nämligen vid genomförandet i svensk rätt av direktivet om försäkringsdistribution.

Definitioner i övrigt

I MiFID II finns ett stort antal termer och uttryck definierade (64 stycken). Det innebär en kraftig ökning av antalet definitioner i förhållande till MiFID I där de är knappt hälften så många. Även i lagen om värdepappersmarknaden finns det i dag knappt hälften så många definitioner som i MiFID II. Regeringen föreslår att merparten av definitionerna som finns i MiFID II tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

Handel och infrastruktur på värdepappersmarknaden

Definitioner av handelsplatser och tillståndskrav för drift av multilaterala system

I MiFID II definieras tre olika typer av handelsplatser: reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-plattform) och organiserade handelsplattformar (OTF-plattform). De sistnämnda är en typ av handelsplats som tillkommit i MiFID II. I direktivet finns regler bl.a. om handelsplatsernas organisation, vad som gäller för att ta upp finansiella instrument till handel på handelsplatserna och vilka som får delta i handeln.

MiFID I lämnade ett relativt stort utrymme för drift av olika former av marknadsplatser. Det utrymmet inskränks genom MiFID II. Regeringen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden anges att multilaterala system för finansiella instrument ska få drivas endast som handelsplattform eller reglerad marknad. Regeringen föreslår också att definitionen av reglerad marknad justeras i samma lag så att det framgår att den drivs eller leds av en marknadsoperatör21. En definition av OTF-plattform tas in i lagen, och definitionen av handelsplattform justeras så att den omfattar både MTF- plattformar och OTF-plattformar. En ny definition av handelsplats som omfattar reglerade marknader och handelsplattformar införs i lagen.

Reglerade marknader

Krav på välordnad handel

En nyhet i MiFID II är att det i direktivet även finns detaljerade regler om bl.a. system som en reglerad marknad ska ha för att se till att handeln på marknaden sker på ett ordnat sätt. Regeringen anser att reglerna i MiFID II om krav på motståndskraft i de system som en reglerad marknad har inrättat, handelsspärrar och elektronisk handel och om minsta prisändring bör

21 I MiFID II används begreppet marknadsoperatör för det som i Sverige benämns börs.

16

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

genomföras i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden. Kraven i lagen bör gälla den börs som driver den reglerade marknaden.

Exempelvis ska en börs inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att handelssystemen är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet, kan säkerställa ordnad handel, är fullständigt testade och omfattas av effektiva arrangemang för driftskontinuitet. En börs ska inrätta effektiva system för att under vissa förutsättningar kunna avvisa order, tillfälligt stoppa handeln på en reglerad marknad som börsen driver och säkerställa att deltagare som använder algoritmiska handelssystem inte kan skapa eller bidra till otillbörliga marknadsförhållanden.

Avnotering av finansiella instrument från handel och handelsstopp

Med anledning av MiFID II föreslår regeringen att lagen om värdepappersmarknaden kompletteras med vissa bestämmelser om handelsstopp och avnotering av finansiella instrument från handel. Exempelvis ska en börs få avbryta handeln med ett finansiellt instrument (handelsstopp), om instrumentet inte längre uppfyller kraven för att vara upptaget till handel och det inte är sannolikt att handelsstoppet orsakar väsentlig skada för investerarna eller för marknadens funktion.

Regler för marknadsövervakning

En skillnad i MiFID II i förhållande till MiFID I är ett krav på att övervakningen också ska kunna upptäcka systemavbrott som rör ett finansiellt instrument. Regeringen föreslår därför att ett motsvarande krav införs i lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär att en börs ska

1.kunna upptäcka systemavbrott

2.omgående till Finansinspektionen rapportera betydande överträdelser av handelsreglerna, otillbörliga marknadsförhållanden, misstänkt marknadsmissbruk och systemavbrott.

MTF-plattformar och OTF-plattformar

Krav på en handelsplattforms organisation

Som en följd av det nya direktivet föreslår regeringen ett antal ändringar i lagen om värdepappersmarknaden som rör en handelsplattforms organisation. Exempelvis ska ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplattform vidta åtgärder för att identifiera och hantera möjliga negativa följder för driften av handelsplattformen eller för deltagarna i handeln på plattformen som kommer av intressekonflikter mellan den verksamheten och företagets övriga verksamhet. Dessutom ska ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en MTF-plattform ha tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker plattformen är exponerad för samt vidta lämpliga åtgärder och införa system för att identifiera alla betydande risker för plattformens verksamhet och för att reducera sådana risker.

2016/17:FiU35

17

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regler för handel på en handelsplattform

Som en följd av det nya direktivet föreslår regeringen även ett antal lagändringar som rör reglerna för handel på en handelsplattform. Det ska exempelvis finnas ändamålsenliga och tydliga regler för handeln på en handelsplattform, och reglerna för transaktioner ska inte vara skönsmässiga. Reglerna för transaktioner på en OTF-plattform ska dock innebära att order i vissa situationer utförs diskretionärt. Skillnaden får förstås så att en MTF- plattform ska vara en, i förhållande till deltagarna, oberoende handelsplats där handeln sker enligt i förväg fastställda icke-diskretionära regler. Order kan t.ex. prioriteras efter pris och efter tidpunkt när de kom in, och en köp- och en säljorder som matchar varandra i pris och volym ska leda till avslut oavsett vad operatören tycker i det enskilda fallet. En OTF-plattform har mer karaktären av ett internt ordermatchningssystem där den som driver det diskretionärt, från fall till fall, kan avgöra om två order ska matchas mot varandra. Att det finns ett sådant diskretionärt inslag ska dock framgå av reglerna.

Avförande av finansiella instrument från handel och handelsstopp

Reglerna i MiFID II om handelsstopp på MTF-plattformar och OTF- plattformar bör enligt regeringen genomföras genom ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär bl.a. att ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplattform ska få avbryta handeln med ett finansiellt instrument (handelsstopp) eller avföra ett finansiellt instrument från handel som inte längre uppfyller kraven för att vara upptaget till handel, om det inte är sannolikt att handelsstoppet eller avförandet orsakar väsentlig skada för investerarna eller marknadens funktion. Ett värdepappersinstitut eller en börs ska offentliggöra beslut om handelsstopp eller avförande från handel på en handelsplattform och underrätta Finansinspektionen om beslutet.

Tillträde till en handelsplattform

För både MTF-plattformar och OTF-plattformar gäller enligt MiFID II att det värdepappersföretag eller den marknadsoperatör som driver handelsplattformen ska ha transparenta och icke-diskriminerande regler, baserade på objektiva kriterier för vilka som får delta i handeln.

På en handelsplattform ska det enligt MiFID II finnas minst tre väsentligen aktiva medlemmar eller användare som var och en har möjlighet att interagera med alla andra deltagare eller användare när det gäller prisbildningen. Kravet syftar till att säkerställa viss likviditet och att denna inte enbart tillhandahålls av en enda part. Något sådant krav finns inte i gällande svensk rätt, och regeringen föreslår att det tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

Regler för marknadsövervakning

Enligt MiFID II ska medlemsstaterna kräva att värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en handelsplattform har effektiva system och förfaranden för regelbunden övervakning av att medlemmarna eller deltagarna

18

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

följer handelsplattformens regler. Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplattform ska

1.kunna upptäcka systemavbrott

2.på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen åtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen

3.omgående rapportera till Finansinspektionen betydande överträdelser av handelsreglerna, otillbörliga marknadsförhållanden, misstänkt marknadsmissbruk och systemavbrott.

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En nyhet i MiFID II är regler om att den som driver en MTF-plattform ska kunna ansöka om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Syftet med reglerna är att göra det lättare för dessa företag att få tillgång till kapital och att främja vidareutvecklingen av specialiserade marknader för att tillgodose behoven hos emittenter som är små och medelstora företag.

Några regler om tillväxtmarknader för små och medelstora företag finns inte i gällande svensk rätt. Regeringen föreslår att definitioner av vad som avses med små och medelstora företag och en tillväxtmarknad för sådana företag tas in i lagen om värdepappersmarknaden. Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en MTF-plattform ska få ansöka hos Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, om vissa krav är uppfyllda.

Algoritmisk handel

I MiFID II finns en rad regler som rör algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel. Reglerna är nya i den bemärkelsen att det inte tidigare har funnits bindande regler på området i någon EU-rättsakt. Reglerna syftar till att komma till rätta med de risker och problem som är förknippade med denna typ av verksamhet.

Värdepappersinstitut som ägnar sig åt algoritmisk handel

Med algoritmisk handel avses enligt MiFID II handel i finansiella instrument där ett datorprogram – en algoritm – automatiskt, utan eller med endast begränsad inblandning av någon människa, bestämmer individuella parametrar för orderläggning, t.ex. om en order ska läggas över huvud taget, tidpunkten för ordern, pris eller kvantitet på det som ska köpas eller säljas eller hur ordern ska hanteras när den väl har initierats. Algoritmisk högfrekvenshandel kännetecknas av att infrastrukturen är avsedd att minimera svarstider genom exempelvis samlokalisering eller elektroniskt höghastighetstillträde.

Regeringen föreslår att en definition av algoritmisk handel tas in i lagen om värdepappersmarknaden. Även teknik för algoritmisk högfrekvenshandel definieras i samma lag.

2016/17:FiU35

19

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ett värdepappersinstitut som ägnar sig åt algoritmisk handel ska ha effektiva system och riskkontroller som säkerställer att institutets handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet. Det ska i systemen finnas trösklar, gränser och filter för att förhindra felaktiga order och att systemen fungerar på ett sätt som skapar oreda på marknaden.

Ett sådant institut ska också ha effektiva system och kontroller som säkerställer att den algoritmiska handeln inte används för marknadsmissbruk eller för att bryta mot reglerna på den handelsplats det är anslutet till. Institutet ska också ha arrangemang för kontinuerlig drift av verksamheten som kan hantera systemhaverier. De system som används ska vara testade och övervakade för att säkerställa att de uppfyller dessa krav.

Ett värdepappersinstitut som ägnar sig åt algoritmisk handel ska underrätta Finansinspektionen om detta. Vidare ska institutet bevara dokumentation om den handeln som gör det möjligt för Finansinspektionen att övervaka att institutet följer reglerna. Institutet ska även bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla lagda order.

Marknadsgaranter som använder algoritmisk handel

Regeringen föreslår även att reglerna i MiFID II om krav på värdepappersföretag som i egenskap av marknadsgarant använder algoritmisk handel bör genomföras i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden.

Direkt elektroniskt tillträde

Även om ett värdepappersföretag inte självt ägnar sig åt algoritmisk handel kan företaget ha kunder som gör det, t.ex. genom att kunderna använder s.k. direkt elektroniskt tillträde. I MiFID II finns regler om kontroller och ansvar för värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. Regeringen föreslår att motsvarande bestämmelser tas in i lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär bl.a. att institutet ska övervaka och identifiera huruvida de transaktioner som genomförs strider mot handelsregler eller kan utgöra marknadsmissbruk. Institutet ska också se till att det finns ett skriftligt avtal som klargör kundens och institutets respektive rättigheter och skyldigheter. Av avtalet ska framgå att det är värdepappersinstitutet som är ansvarigt för transaktionerna.

Skyldigheten att handla derivatinstrument på en handelsplats m.m.

I MiFIR finns regler om att vissa derivatinstrument ska handlas på en handelsplats och om icke-diskriminerande tillträde till en handelsplats. Dessa bestämmelser i MiFIR är direkt tillämpliga och motiverar inte någon lagstiftningsåtgärd.

Värdepappersinstitut som är clearingmedlem

I MiFID II finns regler om värdepappersinstitut som är clearingmedlem. Ett sådant värdepappersföretag ska ha effektiva system och kontroller för att säkerställa en ordentlig utvärdering av att de kunder till vilka tjänsten

20

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

tillhandahålls är lämpliga. Företaget ska ha tydliga kriterier för vilka som kan godkännas som kunder och ställa lämpliga krav, t.ex. när det gäller säkerheter, för att reducera riskerna både för företaget självt och för marknaden. Företaget ska också se till att det finns ett skriftligt avtal som klargör kundens och företagets respektive rättigheter och skyldigheter. Regeringen föreslår att reglerna i MiFID II om värdepappersföretag som är en clearingmedlem genomförs i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden.

Transparens för handelsplatser och för värdepappersföretag

I MiFIR regleras vilka krav på transparens – offentliggörande av bud och transaktioner – som ska gälla för olika typer av finansiella instrument på olika typer av handelsplatser samt vid handel utanför handelsplatser. Transparenskraven gäller för både handelsplatser och värdepappersinstitut.

Genom MiFIR förändras kraven på transparens för de uppgifter som handelsplatser ska offentliggöra om bl.a. köp- och säljbud, priser och utförda transaktioner före och efter handel med finansiella instrument jämfört med det som gäller enligt MiFID I. Medan reglerna i MiFID I enbart gäller aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad, gäller de nya transparenskraven i MiFIR flera typer av finansiella instrument, oavsett på vilken handelsplats de handlas. Eftersom transparensreglerna som finns i MiFIR är direkt tillämpliga krävs inga lagstiftningsåtgärder, annat än att upphäva nuvarande regler om transparens som ersätts av reglerna i MiFIR.

Genom MiFIR förändras också kraven på de uppgifter som värdepappersföretag ska offentliggöra om bl.a. köp- och säljbud, priser och utförda transaktioner före och efter handel med finansiella instrument jämfört med det som gäller enligt MiFID I.

Dokumentation och transaktionsrapportering

MiFIR innehåller regler om transaktionsrapportering, dvs. en skyldighet för värdepappersinstitut att till den behöriga myndigheten rapportera alla transaktioner i finansiella instrument som de har genomfört.

Enligt MiFIR ska ett värdepappersföretag under minst fem år hålla relevanta uppgifter om samtliga order och transaktioner med finansiella instrument som företaget har utfört, såväl för egen som för kunds räkning, tillgängliga för den behöriga myndigheten. Vidare ska den som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform under fem år bevara uppgifter om order som har hanterats i handelssystemet.

En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en handelsplats som rapporterar transaktioner för ett värdepappersinstituts räkning ska ha sunda skyddsmekanismer. Skyddsmekanismerna ska vara utformade så att de garanterar skyddet och riktigheten vid informationsöverföringen, minimerar risken för förvanskning av data och för obehörigt tillträde, förhindrar informationsläckor och ser till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt.

21

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Börsen och värdepappersinstitutet ska även ha adekvata resurser och reservanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Tillhandahållande av information och referensuppgifter för finansiella instrument

I MiFIR finns krav på information om och referensuppgifter för finansiella instrument. Det handlar exempelvis om en skyldighet för handelsplatser och systematiska internhandlare att tillhandahålla de behöriga myndigheterna information som möjliggör identifikation av varje finansiellt instrument som handlas på handelsplatsen eller via den systematiska internhandlarens system. Denna skyldighet blir direkt tillämplig genom förordningen och kräver således inte någon lagstiftningsåtgärd.

Regeringen föreslår dock en ändring i lagen om värdepappersmarknaden som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrifter om att information och referensuppgifter för finansiella instrument ska lämnas till Esma i stället för till Finansinspektionen.

Särskilda regler för råvaruderivat och utsläppsrätter

En nyhet i MiFID II är reglerna om positionsbegränsningar när det gäller råvaruderivat. Några motsvarande regler finns inte i gällande svensk rätt. Syftet med införande av limiter för positioner i råvaruderivat är att komma till rätta med alltför stor volatilitet i råvarupriserna, förhindra marknadsmissbruk, främja en ordnad prisbildning, ordnade avvecklingsförhållanden och integriteten på marknaden. Regeringen föreslår att reglerna i MiFID II om gränser för positioner och positionshantering i råvaruderivat genomförs i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden. Det handlar bl.a. om att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter som fastställer kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa. Positionslimiterna ska dock inte tillämpas på positioner som innehas av icke-finansiella företag och som har ett objektivt iakttagbart samband med säkring av risker (s.k. hedging) i innehavarens kommersiella verksamhet, t.ex. elderivat relaterade till ett företags elförbrukning.

Regeringen föreslår vidare att reglerna i MiFID II om rapportering av positioner i råvaruderivat och utsläppsrätter bör genomföras i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär bl.a. att en börs eller ett värdepappersinstitut som driver en handelsplats där det handlas med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, varje vecka ska offentliggöra en rapport över positioner i de finansiella instrumenten samt skicka rapporten till Finansinspektionen och Esma.

22

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Datarapporteringstjänster

En annan nyhet är att det i MiFID II finns krav på tillstånd för den som utför vissa datarapporteringstjänster. Denna typ av tjänster är inte tillståndspliktiga i dag. Med leverantörer av datarapporteringstjänster avses godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör)22, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör)23 och godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör)24.

I MiFID II införs krav på tillståndsplikt och reglering av dessa datarapporteringstjänster för att säkerställa en tillräcklig kvalitetsnivå på tillhandahållandet av centrala marknadsdatatjänster. Sådana tjänster är av avgörande betydelse för att användare ska kunna få önskad överblick över handelsverksamhet på unionens finansmarknader, och för att behöriga myndigheter ska kunna få exakt och övergripande information om relevanta transaktioner.

Regeringen föreslår att reglerna i MiFID II om krav på tillstånd för leverantörer av datarapporteringstjänster och undantag från krav på tillstånd bör genomföras i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden.

Regeringen föreslår också att reglerna i MiFID II om organisatoriska krav på leverantörer av datarapporteringstjänster genomförs i svensk rätt i motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden.

Investerarskydds- och rörelseregler

Information till kunder

MiFID II innehåller generella krav på den information som ett värdepappersföretag ska lämna till kunder och presumtiva kunder. Kraven motsvarar i huvudsak de krav som gäller enligt MiFID I. Regeringen föreslår att den information som ett värdepappersinstitut ska lämna till kunder lämnas i god tid innan en investeringstjänst eller sidotjänst tillhandahålls. Kraven på information i fråga om finansiella instrument och föreslagna investeringsstrategier samt kostnader och avgifter preciseras i lagen om värdepappersmarknaden. Information ska lämnas om de platser där institutet utför order som gäller finansiella instrument. Information om kostnader och

22APA-leverantör (på engelska approved publication arrangement) definieras i MiFID II som en person som har tillstånd enligt direktivet att tillhandahålla tjänsten att för ett värdepappersföretags räkning offentliggöra transaktioner enligt MiFIR.

23Med CTP-leverantör (på engelska consolidated tape provider) avses i MiFID II en person som har tillstånd enligt direktivet att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som ska lämnas enligt MiFIR från reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF- plattformar och APA-leverantör samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volym per finansiellt instrument.

24Med ARM-leverantör (på engelska approved reporting mechanism) avses i MiFID II en person som har tillstånd enligt direktivet att tillhandahålla tjänsten att för ett värdepappersföretags räkning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Esma. Den rapportering som avses är huvudsakligen transaktionsrapportering enligt MiFIR.

2016/17:FiU35

23

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

avgifter ska lämnas regelbundet, åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.

Om ett värdepappersinstitut inte lämnar den information till kunder som krävs enligt lagen om värdepappersmarknaden ska enligt regeringens förslag även marknadsföringslagen tillämpas.

Informationskrav vid investeringsrådgivning

I MiFID II införs nya krav om information när ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning. Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut i god tid ska informera sina kunder om huruvida rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund, om analysen och urvalet av finansiella instrument på vilka rådgivningen grundas samt om att institutet regelbundet kommer att bedöma lämpligheten för kunden av de finansiella instrument som det rekommenderar.

Kompetenskrav

MiFID II innehåller i förhållande till MiFID I ett nytt krav som gäller kunskapen och kompetensen hos de fysiska personer som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster. Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut ska säkerställa och på begäran av Finansinspektionen kunna visa att de personer som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att uppfylla institutets skyldigheter gentemot sina kunder.

Lämplighetsbedömning

Reglerna innebär att företagen ska hämta in information om kundens eller den presumtiva kundens kunskap och erfarenhet av investeringar på området för den relevanta produkten eller tjänsten samt om kundens finansiella ställning och mål med investeringen. I jämförelse med MiFID I har reglerna utvecklats något när det gäller kundens finansiella ställning och investeringsmål. Regeringen föreslår att den information som ett värdepappersinstitut ska inhämta om kundens ekonomiska situation för att kunna göra en lämplighetsbedömning ska inbegripa kundens förmåga att bära förluster. Vidare ska den information som instituten ska inhämta när det gäller kundens mål med investeringen inbegripa kundens risktolerans. Lämpligheten ska bedömas särskilt i förhållande till dessa omständigheter. Vid korsförsäljning ska värdepappersinstituten bedöma om överenskommelsen eller paketet som helhet är lämpligt.

Rapport till kund och lämplighetsförklaring

Dessa regler överensstämmer till stor del med reglerna i MiFID I. Kraven har dock utvecklats något. Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut på ett varaktigt medium ska lämna en rapport till kunden om de tjänster som institutet har utfört. Rapporteringen ska, i förekommande fall, ske regelbundet.

24

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

När ett värdepappersinstitut tillhandahåller investeringsrådgivning till ickeprofessionella kunder ska det lämna en lämplighetsförklaring till kunden. Lämplighetsförklaringen, som ska lämnas på ett varaktigt medium före en eventuell transaktion, ska innehålla tillfredsställande dokumentation som detaljerat anger det råd som kunden fått och hur detta svarar mot kundens önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper. Om ett avtal om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås på distans, får institutet under vissa förutsättningar i stället tillhandahålla lämplighetsförklaringen efter det att avtalet har ingåtts.

Korsförsäljning

MiFID II innehåller, till skillnad från MiFID I, regler om s.k. korsförsäljning. Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket (korsförsäljning), ska informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna i paketet var för sig och om kostnaderna och avgifterna för var och en av komponenterna. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en icke-professionell kund sannolikt skiljer sig från riskerna som uppstår om komponenterna tillhandahålls var för sig, ska institutet lämna en beskrivning av de olika komponenterna i överenskommelsen eller paketet och hur förhållandet mellan dem förändrar risknivån.

Passandebedömning

I MiFID II finns en ny regel som tar sikte på passandebedömning när det är fråga om korsförsäljning, dvs. ett paket av kombinerade tjänster eller produkter, enligt reglerna om korsförsäljning. Passandebedömningen ska i sådana fall avse hela det kombinerade paketet. Vid korsförsäljning föreslår regeringen att ett värdepappersinstitut ska göra en passandebedömning av överenskommelsen eller paketet som helhet.

Ett värdepappersinstitut ska få utnyttja ett undantag från kravet på passandebedömning om tjänsten avser

1.aktier, förutom aktier i företag för kollektiva investeringar som inte är värdepappersfonder eller motsvarande utländska fonder eller sådana som omfattar derivat, som är upptagna till handel på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad eller en MTF-plattform

2.obligationer och skuldförbindelser, förutom sådana som omfattar derivat eller har en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risken med instrumentet, som är upptagna till handel på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad eller en MTF-plattform

25

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

3.penningmarknadsinstrument, förutom sådana som omfattar derivat eller har en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risken med instrumentet

4.andelar i värdepappersfonder och motsvarande utländska fonder, förutom sådana som är s.k. strukturerade fondföretag

5.strukturerade insättningar, förutom sådana vars struktur gör det svårt för kunden att förstå risken när det gäller avkastning och kostnader för att avsluta insättningen i förtid.

Finansinspektionen får hos Europeiska kommissionen begära ett beslut om likvärdighet för en marknad utanför EES.

Undantaget från kravet på passandebedömning får inte tillämpas om ett värdepappersinstitut i samband med investeringstjänsten beviljar kunden en kredit för att genomföra transaktionen.

Bästa utförande av kundorder

I propositionen föreslår regeringen att ett värdepappersinstitut ska vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden när det utför en kunds order. När institutet utför en icke-professionell kunds order, ska det fastställa bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala ersättning som kunden får betala.

Ett värdepappersinstituts riktlinjer för utförande av kundorder ska omfatta de platser som institutet använder för att utföra kundorder. Institutets kunder ska få lämplig information om riktlinjerna för utförande av order; informationen ska på ett tydligt, tillräckligt detaljerat och lättförståeligt sätt förklara för kunder hur order kommer att utföras. Kunder som institutet har en fortlöpande relation med ska informeras om väsentliga förändringar i system och riktlinjer för utförande av kundorder. Institut som utfört en kunds order ska informera kunden om var ordern utförts.

Minst en gång per år ska ett värdepappersinstitut offentliggöra uppgifter om de fem utförandeplatser som under det föregående året använts mest för olika instrumentklasser och om kvaliteten på utförandet av transaktioner. Den som driver en reglerad marknad, MTF-plattform eller OTF-plattform och systematiska internhandlare, marknadsgaranter och andra tillhandahållare av likviditet ska åtminstone en gång per år offentliggöra information om kvaliteten på utförandet av order. Ett värdepappersinstitut ska beakta den information som offentliggörs när det utvärderar sina system och riktlinjer för utförande av kunders order.

Ett värdepappersinstitut ska på Finansinspektionens begäran kunna visa att det uppfyller kraven enligt reglerna om bästa orderutförande.

Hantering av kundorder

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstituts skyldighet att offentliggöra en limitorder som gäller aktier som inte utförs omedelbart under rådande marknadsförhållanden ska gälla även för aktier som omsätts på en annan handelsplats än en reglerad marknad. Bemyndigandet för regeringen eller den

26

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

myndighet som regeringen utser att meddela föreskrifter om hantering av kunders order utmönstras ur lagen om värdepappersmarknaden.

Regeringen bedömer att regeringen eller den myndighet som regeringen utser fortfarande bör få meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att offentliggöra en limitorder.

Produktion och distribution av finansiella instrument

I MiFID II ställs särskilda krav på organisationen av verksamheten hos ett värdepappersföretag som producerar finansiella instrument för försäljning till kunder. Dessa krav saknar motsvarighet i MiFID I.

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument för försäljning till kunder ska ha en process för godkännande av instrumenten och varje betydande förändring av dem innan de marknadsförs eller distribueras till kunder (produktgodkännande). I processen för produktgodkännande ska det ingå att specificera en fastställd målgrupp av slutkunder och säkerställa att alla relevanta risker för målgruppen bedöms och att den avsedda distributionsstrategin är förenlig med målgruppen. Regeringen konstaterar att ett förslag till riktlinjer från Esma som ytterligare preciserar kraven på produktstyrning är under beredning av Esma.25

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument ska säkerställa att instrumenten är utformade för att uppfylla behoven hos en fastställd målgrupp, att strategin för distribution av instrumenten är lämplig med hänsyn till den fastställda målgruppen och att institutet vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att instrumenten distribueras till målgruppen.

Värdepappersinstitutet ska regelbundet se över de finansiella instrument som det erbjuder eller marknadsför för att bedöma om de fortfarande är förenliga med behoven hos den fastställda målgruppen och om den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.

Ett värdepappersinstitut som producerar ett finansiellt instrument föreslås vara skyldigt att förse distributörer med all lämplig information om det finansiella instrumentet och processen för produktgodkännande, inbegripet den fastställda målgruppen för instrumentet. Institut som erbjuder eller rekommenderar finansiella instrument som institutet inte självt producerar ska ha adekvata arrangemang för att få sådan information och för att förstå egenskaperna och den fastställda målgruppen för instrumenten.

Ett värdepappersinstitut ska förstå de finansiella instrument som det erbjuder eller rekommenderar, bedöma – med hänsyn till den målgrupp som instrumenten är avsedda för – förenligheten av instrumenten med behoven hos de kunder till vilka institutet tillhandahåller investeringstjänster och säkerställa att instrumenten erbjuds eller rekommenderas endast när detta ligger i kundens intresse. Reglerna i MiFID II om distribution av finansiella instrument har inte någon motsvarighet i MiFID I. Det finns enligt regeringen

25 Consultation Paper, Draft guidelines on MiFID II product governance requirements [ESMA/2016/1436].

27

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

inte heller i svensk gällande rätt några uttryckliga regler om distribution av finansiella instrument som motsvarar de i MiFID II.

Dokumentation av order m.m.

Regler om dokumentation finns även i MiFID I, men enligt regeringen kräver ett korrekt genomförande av MiFID II att dokumentationsskyldigheten utvidgas. Regeringen föreslår därför att ett värdepappersinstitut ska dokumentera all verksamhet som det driver. Dokumentationen ska göras så att Finansinspektionen har möjlighet att övervaka att institutet även har uppfyllt kraven i MiFIR och att marknadsmissbruksförordningen följs. Ett värdepappersinstitut ska

spela in telefonsamtal och bevara elektronisk kommunikation som avser transaktioner som genomförts vid handel för egen räkning eller tillhandahållande av investeringstjänster som rör mottagande och vidarebefordran eller utförande av order, eller som är avsedda att leda till sådana transaktioner eller investeringstjänster

vidta alla rimliga åtgärder för att spela in telefonsamtal och bevara elektronisk kommunikation genom utrustning som används av anställda eller underleverantörer samt för att förhindra att anställda eller underleverantörer använder privat utrustning som institutet inte kan dokumentera eller kopiera för telefonsamtal och elektronisk kommunikation som ska spelas in eller bevaras

informera sina kunder om att telefonsamtal kommer att spelas in och elektronisk kommunikation bevaras och om att institutet inte per telefon eller genom elektronisk kommunikation får tillhandahålla investeringstjänster som rör mottagande och vidarebefordran eller utförande av order innan kunden har fått den informationen

ta emot order som lämnas på annat sätt än per telefon eller genom elektronisk kommunikation om ordern dokumenteras på ett varaktigt medium.

Dokumentation av telefonsamtal och elektronisk kommunikation som avser transaktioner vid handel för egen räkning eller investeringstjänster som rör mottagande, vidarebefordran och utförande av order ska sparas i fem år – eller den längre tid som regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver, dock längst sju år – och lämnas ut till kunder på begäran. Detsamma ska gälla dokumentation av order som lämnas på annat sätt än per telefon eller genom elektronisk kommunikation.

Undantag för vissa bostadslåneavtal

MiFID I innehöll ett undantag från reglerna om lämplighets- och passandebedömningar, dokumentation av överenskommelser, rapportering till kunder och informationskrav. Motsvarande undantag finns i MiFID II, men det gäller bara informationskrav. I MiFID II finns dock ett särskilt undantag som rör obligationer som utfärdas för finansiering av bostadslån.

28

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

Regeringen föreslår att undantaget från vissa investerarskyddsbestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden ska gälla endast för vissa krav på information till kund när ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det finns andra regler i EU-rätten.

Om det för att betala ut, lägga om eller lösa in ett bostadslåneavtal som omfattas av bolånedirektivet krävs tillhandahållande av en investeringstjänst för obligationer utfärdade specifikt i syfte att säkra finansieringen av låneavtalet och som har identiska villkor med det, ska bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden om kunskap och kompetens hos de personer som lämnar investeringsrådgivning, lämplighets- och passandebedömning, dokumentation av parternas överenskommelse, rapportering till kunder och lämplighetsförklaring inte behöva tillämpas.

Skydd av kunders finansiella instrument och medel

MiFID II innehåller motsvarande krav att sörja för kundernas rättigheter som i MiFID I när det gäller skyldigheter för ett värdepappersföretag som innehar finansiella instrument och penningmedel som tillhör kunder. I MiFID II finns en ny regel när det gäller skyddet för kunders finansiella instrument och medel som saknar motsvarighet i MiFID I. Enligt den regeln får ett värdepappersföretag i förhållande till icke-professionella kunder inte ingå avtal om finansiell äganderättsöverföring i syfte att säkra eller täcka kunders förpliktelser.

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut inte ska få ingå avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kunders aktuella eller framtida, faktiska eller villkorade eller presumtiva förpliktelser. Förbudet gäller säkerhetsöverlåtelser av finansiella instrument, valuta eller fordringar som uppkommit på grund av att ett kreditinstitut har beviljat ett penninglån.

Regeringen bedömer att reglerna i det delegerade direktivet till MiFID II om skydd av kunders finansiella instrument och medel bör genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

Transaktioner med jämbördiga motparter

Liksom i MiFID I finns i MiFID II ett undantag som ger möjlighet för ett värdepappersföretag att inte tillämpa kundskyddsregler vid transaktioner i förhållande till s.k. jämbördiga motparter. Det finns två kategorier av jämbördiga motparter, dels sådana som ska behandlas som jämbördiga om de inte begär annat, dels sådana som medlemsstaterna i sin lagstiftning kan välja att behandla som jämbördiga motparter om de godkänner en sådan behandling. Till den första kategorin hör bl.a. värdepappersföretag, kreditinstitut, andra tillståndspliktiga finansiella företag samt nationella regeringar och därmed sammanhängande organ. I den andra kategorin ingår vissa andra enheter som uppfyller i förväg bestämda proportionella krav.

29

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut inte längre ska få behandla följande enheter som jämbördiga motparter:

vissa företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av handel för egen räkning med råvaror eller råvaruderivat

vissa företag som uteslutande bedriver handel för egen räkning på marknader för derivatinstrument och på avistamarknader i syfte att skydda derivatpositioner eller som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på sådana marknader eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på dessa marknader.

Vissa bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden om vilka företag som får behandlas som jämbördiga motparter bör enligt regeringen ersättas av en hänvisning till det som gäller enligt den delegerade förordningen till MiFID II.

Vid transaktioner med jämbördiga motparter föreslås, om motparten inte begär annat, ett värdepappersinstitut inte vara skyldigt att tillvarata kundens intressen eller tillämpa de nya kundskyddsreglerna om produktion och distribution av finansiella instrument, ersättningar till eller från tredje part, belöningssystem och korsförsäljning.

Ett värdepappersinstitut föreslås även i förhållande till en jämbördig motpart uppfylla krav som gäller information som ska lämnas till kunder och presumtiva kunder, rapporter till kunder om de tjänster som utförts och om att information ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

Vissa bestämmelser om hur ett värdepappersinstitut ska behandla en motpart som begär att kundskyddsregler ska tillämpas utmönstras ur lagen om värdepappersmarknaden.

Intressekonflikter och regler om ersättning till och från tredje part

Intressekonflikter

Reglerna om hantering av intressekonflikter är i huvudsak likadana i MiFID II som i MiFID I. Detsamma gäller information till kunderna om intressekonflikter. Bestämmelserna om ersättningsskyldighet i MiFID II saknar motsvarighet i MiFID I. Det finns visserligen i dag regler i svensk rätt om rörliga ersättningar för personal i värdepappersinstitut. Dessa regler hänför sig dock till kapitaltäckningsområdet och fokuserar främst på företagens interna riskhantering. De nu aktuella reglerna i MiFID II är utformade på ett helt annat sätt. Reglerna rör dessutom mer än rena ersättningar till de anställda och omfattar även bedömningar och utvärderingar av personalen.

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut ska fastställa och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden så att det vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra att kunderna påverkas negativt av intressekonflikter. Regeringen föreslår också att ett värdepappersinstitut, förutom att identifiera, också ska förhindra och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster.

30

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

Om de åtgärder som ett värdepappersinstitut har vidtagit och de organisatoriska och administrativa förfaranden som institutet har infört inte är tillräckliga för att förhindra att kundernas intressen kan påverkas negativt ska institutet informera kunden. Institutet ska då på ett varaktigt medium lämna information om intressekonflikter till kunden. Informationen ska vara tillräckligt tydlig och detaljerad med hänsyn till om kunden är en professionell kund eller en icke-professionell kund, så att kunden kan fatta ett välgrundat beslut när det gäller den investeringstjänst eller sidotjänst där intressekonflikten uppstår.

Ett värdepappersinstitut ska inte ersätta eller bedöma sin personal på ett sätt som kommer i konflikt med institutets skyldighet att iaktta kundernas intressen.

Regler om ersättning till eller från tredje part

I MiFID II vidareutvecklas reglerna om tredjepartsersättning i förhållande till reglerna i MiFID I.

I propositionen föreslår regeringen att ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att institutet tillhandahåller investeringsrådgivningen på oberoende grund inte ska få ta emot och behålla ersättningar eller förmåner från tredje part. Förbudet mot att ta emot och behålla sådana ersättningar eller förmåner ska gälla även när ett värdepappersinstitut tillhandahåller portföljförvaltning. Förbudet ska inte omfatta mindre icke-monetära förmåner som kunden har informerats om och som kan höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och som är av en sådan storlek och karaktär att de inte kan anses hindra institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

Ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att investeringsrådgivningen lämnas på oberoende grund ska bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Urvalet får inte omfatta finansiella instrument utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av institutet självt, företag som institutet har nära förbindelser med eller andra företag till vilka institutet har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande att det kan riskera förutsättningarna för institutet att lämna oberoende investeringsråd.

Regeringen föreslår att ett värdepappersinstitut, när det utför tjänster åt kunder, bara ska få ta emot eller betala en ersättning, eller ta emot eller tillhandahålla en förmån, från eller till annan än kunden, om

kunden har informerats om ersättningen eller förmånen

ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten

ersättningen inte hindrar institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

31

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Förbudet ska inte gälla ersättningar och förmåner som är nödvändiga för att
  tillhandahålla tjänsten och av sådan art att de inte kan anses stå i strid med
  institutets skyldighet att tillvarata kundens intressen.
  En likartad reglering av rådgivning på finansmarknadsområdet
  Finansiell rådgivning kan tillhandahållas av banker, försäkringsföretag,
  fondbolag, AIF-förvaltare26, värdepappersinstitut och försäkringsförmedlare.
  Det finns i dag inte någon sammanhållen lagstiftning som reglerar dessa
  aktörer och den rådgivning som de utför. Olika regler tillämpas för verksamhet
  som, åtminstone ur kundens perspektiv, är relativt likartad.
  Regeringen anser att det finns behov av en sammanhållen och överskådlig
  reglering av rådgivning på finansmarknadsområdet.
  I propositionen gör regeringen bedömningen att det, för att uppnå en
  konkurrensneutral marknad för rådgivning på finansmarknadsområdet med ett
  stärkt skydd för kunden, behövs likartade krav på rådgivarens kompetens och
  reglerna om lämplighetsbedömning, dokumentation och ersättningssystem
  oavsett vilken typ av rådgivning eller produkt som rådgivaren erbjuder. Även
  regler om intressekonflikter och ersättningar till och från tredje part samt
  regler om information och organisation av verksamheten bör harmoniseras så
  långt som möjligt. En likartad reglering av aktörerna på den finansiella
  marknaden bör enligt regeringen uppnås genom att lämpliga och
  ändamålsenliga anpassningar görs stegvis i de lagar som reglerar respektive
  aktör för att säkerställa att reglerna är anpassade till den näringsrättsliga
  reglering som gäller för verksamheterna.
  Fondbolagens verksamhet regleras i lagen om värdepappersfonder. I den
  lagen genomförs UCITS-direktivet27 i svensk rätt. AIF-förvaltares verksamhet
  regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som genomför
  AIFM-direktivet28 i svensk rätt. Fondbolag och AIF-förvaltare får inom ramen
  för sina fondverksamheter utföra finansiell rådgivning om andelar i fonder.
  Fondbolag och AIF-förvaltare som har särskilt tillstånd får som sidotjänst
  lämna investeringsråd även om andra finansiella instrument. Både UCITS-
  direktivet och AIFM-direktivet innebär i huvudsak minimiharmonisering, och
  medlemsstaterna får därför ställa upp högre krav i nationell rätt än de som
  anges i direktiven.
  Regeringen föreslår att ett fondbolag eller en AIF-förvaltare som inom
  ramen för sin fondverksamhet lämnar råd om andelar i fonder till en icke-
  professionell kund, i den verksamheten ska tillämpa bestämmelserna i lagen
  26 Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning
  av en eller flera alternativa investeringsfonder, vilket anges i 3 § lagen (2013:561) om
  förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning
  av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
  värdepapper (fondföretag).
  28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av
  alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och
  förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010.

32

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

om värdepappersmarknaden om intressekonflikter, om kompetenskrav för den personal som tillhandahåller rådgivning, om lämplighetsbedömning och regler om rapportering och lämplighetsförklaring till kunder. Fondbolag och AIF- förvaltare ska även tillämpa bestämmelserna i samma lag om ersättningssystem, information till kunder vid investeringsrådgivning, om ersättningar som betalas till eller tas emot från tredje part och om indelning av kunder i kategorier. Detsamma ska gälla för förvaltningsbolag och utländska AIF-förvaltare som driver verksamhet från en filial i Sverige.

Undantaget i rådgivningslagen för fondbolag och AIF-förvaltare utvidgas till att även omfatta rådgivning som utförs inom ramen för fondverksamheten av sådana företag eller förvaltningsbolag.

Ett fondbolag eller en AIF-förvaltare som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning och att som sidotjänst lämna investeringsråd ska i den verksamheten tillämpa de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som gäller när värdepappersinstitut utför sådana tjänster. AIF-förvaltare ska även tillämpa bestämmelserna i samma lag om försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar samt reglerna om passandebedömning.

Regeringen gör bedömningen att de regler i det delegerade direktivet till MiFID II som är tillämpliga på fondbolag och AIF-förvaltare när de utför portföljförvaltning eller lämnar investeringsråd som sidotjänst bör genomföras i svensk rätt i föreskrifter som meddelas med stöd av befintliga bemyndiganden i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Verksamhet över gränserna

När det gäller företag som hör hemma utanför EES innebär reglerna i MiFID II stora förändringar i förhållande till MiFID I där det inte finns några regler om sådana företag utan de berörs endast i ett skäl (skäl 28). I MiFID II finns regler som bl.a. innebär att länderna inom EES får kräva att ett sådant företag som avser att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet till icke-professionella kunder på deras territorium inrättar en filial där.

Genom MiFIR har det införts en rätt för företag som hör hemma utanför EES att utan att inrätta någon filial tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamheter till professionella kunder och jämbördiga motparter inom hela EES, om företaget är uppfört i ett register över sådana företag som förs av Esma.

En förändring i MiFID II i förhållande till MiFID I är att ett land inom EES inte längre har möjlighet att inte tillåta värdepappersföretag att anlita anknutna ombud.

I propositionen föreslår regeringen att de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som reglerar filialverksamhet ska ändras så att de även omfattar verksamhet som drivs genom anknutna ombud i ett annat land

33

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  inom EES. De bestämmelser i lagen som reglerar gränsöverskridande
  verksamhet utan att inrätta en filial justeras så att de enbart gäller anknutna
  ombud i hemlandet. Kraven på underrättelser, för både anknutna ombud i
  Sverige och anknutna ombud i andra länder inom EES, ska gälla även för
  kreditinstitut som driver värdepappersrörelse. Definitionen av

värdepappersinstitut i lagen justeras för att omfatta utländska företag som har anmält ett anknutet ombud i Sverige.

Vidare föreslår regeringen att Sverige ska utnyttja den möjlighet som MiFID II ger att kräva att företag som hör hemma utanför EES ska inrätta en filial i Sverige för att få tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet här i landet. Lagen om värdepappersmarknaden justeras för att genomföra reglerna i direktivet om tillstånd för sådana företag att inrätta filial. Lagen kompletteras med en bestämmelse om att Finansinspektionen inom sex månader från en ansökan om tillstånd ska underrätta företaget om tillstånd har beviljats.

Ett värdepappersinstitut som har träffat avtal med ett anknutet ombud som har sitt driftställe i ett annat land inom EES, som inte tillåter att värdepappersföretag som hör hemma i det landet utser anknutna ombud, ska anmäla ombudet för registrering och utföra kontroll. Detta krav ska enligt regeringens förslag utmönstras ur lagen om värdepappersmarknaden.

Bolagsstyrning

I MiFID I finns krav på att personerna som leder verksamheten i tillståndspliktiga företag har tillräckligt god vandel och erfarenhet för att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av företaget. I direktivet är reglerna för de tillståndspliktiga företagens ledning mer utförliga än i MiFID I. I MiFID II ställs detaljerade krav på de personer som leder företagens verksamhet, i direktivet benämnt ledningsorganet, och det specificeras därtill uttryckligen att ledningsorganet ska utföra vissa uppgifter.

I propositionen gör regeringen bedömningen att termen ledningsorgan för svenska företag bör avse styrelse eller styrelse och verkställande direktör. Termen ledningsorgan bör inte användas i lagen om värdepappersmarknaden. I stället bör det enligt regeringen i berörda bestämmelser uttryckligen anges om det är styrelsen eller styrelsen och verkställande direktören som omfattas av bestämmelsen.

Regeringen föreslår att bestämmelser om krav på styrelsens samlade kunskap och erfarenhet i en börs, begränsningen av antalet uppdrag som styrelseledamöter och verkställande direktör i en börs får ha samt kravet på styrelseledamöter och verkställande direktör i en börs att avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sitt uppdrag tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

Regeringen föreslår att en katalog över styrelsens uppgifter tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

Slutligen föreslår regeringen att ett värdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer för att säkerställa skyddet och autentiseringen vid

34

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

informationsöverföring samt för att minimera risken för dataförvanskning och obehörig åtkomst till informationen.

Tillsyn

Enligt MiFID II ska varje medlemsstat utse de behöriga myndigheter som ska fullgöra var och en av de uppgifter som anges i MiFIR och MiFID II samt underrätta kommissionen, Esma och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om det. Finansinspektionen och Bolagsverket är behöriga myndigheter enligt lagen om värdepappersmarknaden. Regeringen anser att det bör anges i lagen om värdepappersmarknaden att Finansinspektionen ska vara behörig myndighet enligt MiFIR.

Visselblåsare

I MiFID II finns regler om system och skydd för den som rapporterar överträdelser, dvs. visselblåsare. Reglerna ställer krav dels på effektiva system för rapportering och skydd för den som rapporterar överträdelser till den behöriga myndigheten, dels på att tillståndspliktiga företag ska inrätta sådana system för intern rapportering. En arbetstagare som rapporterar allvarliga överträdelser ska skyddas mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Därutöver ska identiteten skyddas på både anmälaren och på den fysiska person som anklagas för att vara ansvarig för en överträdelse, om det inte enligt nationell rätt krävs att identiteten röjs i samband med ytterligare utredning eller efterföljande rättsligt förfarande. Syftet med särskilda rapporteringssystem, s.k. visselblåsarsystem, är att göra det möjligt för i första hand samtlig personal att utan rädsla för repressalier kunna rapportera om allvarliga händelser. Ett bra skydd för visselblåsare innefattar således inte endast särskilda rapporteringssystem utan även en försäkran om att den som väljer att rapportera eventuella missförhållanden inte ska drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida.

Riksdagen antog den 8 juni 2016 regeringens förslag i propositionen Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269). Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden innebär att en arbetstagare som utsätts för en repressalie av arbetsgivaren i strid med den föreslagna lagen ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet föreslås skyddas i förhållande till inhyraren. Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2017, innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

Regeringen anser att skyldigheten enligt MiFID II att behöriga myndigheter ska inrätta effektiva procedurer för att ta emot och följa upp anmälningar om överträdelser av det direktivet eller MiFIR är tillgodosedd i gällande rätt. Vidare gör regeringen bedömningen att kravet i MiFID II om skydd för anställda som anmäler överträdelser mot att drabbas av repressalier,

35

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN  
  diskriminering eller andra former av missgynnande behandling från
  arbetsgivarens sida också är uppfyllt i gällande rätt.  
  Sekretess  
  Regeringen föreslår att offentlighets- och sekretesslagen ändras så att sekretess
  ska gälla även för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska
  förhållanden i en anmälan eller utsaga om en överträdelse av en bestämmelse
  som gäller för verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av
  datarapporteringstjänster, om uppgiften kan avslöja den anmälda personens
  identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen lider
  skada eller men. Sekretessen för uppgift i allmän handling ska gälla i högst 50
  år. Sekretessen ska inte gälla beslut om sanktioner eller
  sanktionsförelägganden. Lagen om värdepappersmarknaden ändras, så att
  uppgift i en anmälan eller utsaga om en misstänkt överträdelse av en
  bestämmelse som gäller för verksamheten inte obehörigen får röjas, om
  uppgiften kan avslöja den anmälda personens identitet. Förbudet mot
  obehörigt röjande ska också omfatta leverantörer av datarapporteringstjänster.
  Den tystnadsplikt som följer av den nya bestämmelsen i offentlighets- och
  sekretesslagen till skydd för den anmälda personens identitet ska inte ha
  företräde framför meddelarfriheten.  
  Ingripanden  
  Reglerna i MiFID II om sanktioner vid överträdelser skiljer sig väsentligt från
  motsvarande regler i MiFID I och innebär bl.a. att administrativa sanktioner
  och åtgärder ska kunna tillämpas åtminstone vid överträdelser av de regler i
  direktivet och MiFIR som anges i en överträdelsekatalog och vid vissa andra
  ageranden. Vidare anges vissa administrativa sanktioner och åtgärder som ska
  kunna tillämpas åtminstone vid överträdelser, bl.a. sanktionsavgifter. Enligt
  MiFID II ska ett företags överträdelse i vissa fall också kunna medföra
  sanktioner och åtgärder mot personer i dess ledningsorgan eller andra
  ansvariga fysiska och juridiska personer. Regeringen anser att den nuvarande
  ordningen i lagen om värdepappersmarknaden i fråga om ingripanden mot
  företag vid överträdelser bör behållas.  
  I MiFID II finns såväl en detaljerad reglering av vilka överträdelser som
  ska kunna föranleda sanktioner eller åtgärder som en detaljerad reglering av
  de sanktioner och åtgärder som ska kunna vidtas.  
  Utökade ingripandebefogenheter  
  Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska kunna besluta om
  sanktionsavgift för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk
  leverantör av datarapporteringstjänster, ett företag som hör hemma utanför
  EES och som driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige eller en svensk
  clearingorganisation, om företagets tillstånd återkallas för att företaget fått det
  genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt.

36

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

Finansinspektionen ska kunna ingripa mot en börs när dess styrelse som helhet inte uppfyller kraven på tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Regeringen föreslår att svenska leverantörer av datarapporteringstjänster ska omfattas av de generella bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden om ingripanden mot svenska företag, sanktionsavgift och återkallelse av tillstånd.

Om ett svenskt värdepappersinstitut eller en börs åsidosätter bestämmelser som i svensk rätt genomför MiFID II eller bestämmelser i MiFIR, föreslår regeringen att ingripande ska kunna göras genom beslut om sanktionsavgift för en fysisk person som ingår i företagets styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem. Detsamma ska gälla i fråga om företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige för den eller de personer som är ansvariga för filialens verksamhet. Vid ingripanden mot den som ingår i ett svenskt värdepappersinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, för åsidosättande av bestämmelser som i svensk rätt genomför MiFID II eller av bestämmelser i MiFIR, ska ingripande även kunna göras genom beslut om att personen under viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, vid upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får utöva ledningsuppdrag i ett sådant institut. De överträdelser av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller ett företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige för vilka ett ingripande kan göras mot en ansvarig fysisk person ska anges uttryckligen i lagen om värdepappersmarknaden. Ingripande mot en fysisk person för ett företags överträdelse ska få göras endast om företagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga av uppsåt eller grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Verksamhet utan tillstånd m.m.

Regeringen föreslår att sanktionsavgift ska kunna beslutas för den som utan att vara berättigad till det driver sådan verksamhet som omfattas av lagen om värdepappersmarknaden eller använder beteckningen börs vid handel med finansiella instrument utan att ha tillstånd att driva en reglerad marknad. Ingripande genom föreläggande eller beslut om sanktionsavgift ska kunna göras mot den som överträder en positionslimit för råvaruderivat som Finansinspektionen eller en behörig myndighet i ett annat land inom EES har beslutat. Sanktionsavgift ska kunna beslutas för den som åsidosätter skyldigheten att anmäla förvärv, ökning, minskning eller avyttring av kvalificerade innehav i en börs eller en svensk clearingorganisation. Det införs ett undantag för vissa situationer då en styrelseledamot i en börs, dess verkställande direktör eller ersättare för någon av dem också är ägare i börsen.

Utländska företag

Regeringen anser att sanktionsavgift ska kunna beslutas för företag som hör hemma utanför EES och som efter tillstånd av Finansinspektionen driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige och utländska företag som har

37

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet från en filial i Sverige. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd i vissa fall i lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpas på filialtillståndet för företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige. När det gäller utländska värdepappersföretag som hör hemma inom EES och driver verksamhet från en filial i Sverige justeras uppräkningen i lagen av överträdelser som ska leda till ingripande så att den omfattar de bestämmelser där Finansinspektionen har tillsynsansvar.

Regeringen föreslår att det för juridiska personer ska vara möjligt att som högst bestämma sanktionsavgiften till ett belopp som den 2 juli 2014 i kronor motsvarade 5 miljoner euro.

Medlemsstater som redan infört en straffrättslig reglering för överträdelser som anges i MiFID II och MiFIR behöver inte införa en reglering med administrativa sanktioner för samma överträdelse. Gällande svensk rätt innehåller inte någon straffrättslig reglering som kan betraktas som alternativ till det administrativa sanktionssystem som medlemsstaterna annars ska införa enligt direktivet. Regeringen anser därför att det för Sveriges del inte är aktuellt att tillämpa undantaget.

Förfarandet vid ingripanden

Regeringen föreslår att Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande ska pröva frågor om ingripande mot en fysisk person som ingår i ett svenskt värdepappersinstituts eller en börs styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem. Detsamma ska gälla i fråga om ingripande mot den som är ansvarig för verksamheten i en filial från vilken ett företag som hör hemma utanför EES driver värdepappersrörelse i Sverige. Finansinspektionen ska få besluta om ingripande mot den som överträtt en positionslimit.

Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk clearingorganisation eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster har förklarat sig avstå från sitt tillstånd, föreslår regeringen att Finansinspektionen, innan tillståndet återkallas, först ska få pröva om det finns skäl att ingripa mot företaget med anledning av regelöverträdelser hos det och, om det finns sådana skäl, besluta om ett ingripande. Detsamma ska gälla om ett företags tillstånd ska återkallas på grund av att det under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser eller att ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet har otillräckligt eget kapital.

Preskription och betalningssäkring

Regeringen föreslår att en sanktion mot en fysisk person för en överträdelse av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller ett företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från en filial i Sverige bara får beslutas om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

38

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

Regeringen gör bedömningen att den nuvarande preskriptionstiden om två år för ingripande mot en fysisk person för en överträdelse av ett värdepappersbolag inte bör ändras. Vidare föreslår regeringen att betalningssäkring ska få göras för en sanktionsavgift på grund av en överträdelse eller misstänkt överträdelse av lagen om värdepappersmarknaden. En ansökan om betalningssäkring ska prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar i regleringen som rör marknadsmissbruk

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden utvidgas så att det omfattar dels finansiella instrument som handlas på en OTF-plattform, dels ageranden i samband med auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplattform enligt auktioneringsförordningen. Det klargörs att det som gäller för order också ska gälla bud i en auktion enligt auktioneringsförordningen. Straffbestämmelserna och bestämmelserna om tillsynsmyndighetens befogenheter när det gäller marknadsmissbruk i lagen om handel med utsläppsrätter tas bort. Innebörden av uttrycket handel på värdepappersmarknaden utvidgas så att det även avser handel på en OTF-plattform.

Övriga finansmarknadsfrågor

I propositionen föreslår regeringen att de bestämmelser om högsta sanktionsavgift utifrån en viss procentsats av den juridiska personens omsättning som finns i lagen om värdepappersmarknaden, lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om handel med finansiella instrument kompletteras så att den högsta sanktionsavgiften ska kunna fastställas utifrån sådan omsättning på koncernnivå som motsvarar den typ av omsättning som den juridiska personen har.

I bestämmelserna i lagarna om fastställande av sanktionsavgift för en fysisk eller juridisk person tas hänvisningarna till de kostnader som undvikits till följd av en regelöverträdelse bort.

Dessa ändringar kompletterar enligt regeringen de lagändringar som tidigare har gjorts för att i svensk rätt genomföra kapitaltäckningsdirektivet, ändringsdirektivet till öppenhetsdirektivet och krishanteringsdirektivet.

Vidare föreslås att Finansinspektionen ska få möjlighet att ingripa enligt lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag med administrativa sanktioner mot ett institut som inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav eller ett särskilt likviditetskrav.

Slutligen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrifter om vad en clearingorganisation ska iaktta i fråga om it-verksamhet och informationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten. Förslaget innebär att det införs ett bemyndigande för att göra det möjligt för Finansinspektionen att meddela

39

2016/17:FiU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN      
  föreskrifter om informationssäkerhet och it-verksamhet för
  clearingorganisationer.        

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden och övriga lagändringar med anledning av MiFID II och MiFIR föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. Nuvarande bestämmelser ska fortfarande gälla för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet. Finansinspektionen föreslås få ta ut en avgift för ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt de nya bestämmelserna i lagen och i förordningen om marknader för finansiella instrument även när dessa har kommit in till inspektionen före ikraftträdandet av lagen.

Regeringen föreslår att en CTP-leverantör före den 3 januari 2019 inte ska behöva samla in, slå samman och tillgängliggöra information som offentliggjorts efter handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat.

Finansinspektionen får t.o.m. den 3 juli 2021 bevilja undantag från EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister i vissa fall.

Regeringen gör bedömningen att Finansinspektionen under tiden fr.o.m. det datum då ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden har utfärdats och offentliggjorts t.o.m. den 2 januari 2018, bör kunna påbörja en granskning av en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt de nya bestämmelserna i lagen och i förordningen om marknader för finansiella instrument. Ett beslut om tillstånd bör dock inte kunna gälla förrän tidigast den 3 januari 2018.

Regeringen föreslår att ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om handel med finansiella instrument om beräkning av den högsta sanktionsavgiften för juridiska personer i en koncern ska träda i kraft den 1 augusti 2017. Skälet till detta är att ändringarna motiveras av regler i kapitaltäckningsdirektivet, ändringsdirektivet till öppenhetsdirektivet och krishanteringsdirektivet som redan skulle ha varit genomförda i nationell rätt. Det är därför angeläget att ett fullständigt genomförande i svensk rätt av direktiven kan ske så snart som möjligt. Detsamma gäller ändringarna i samma lagar som avser beräkning av sanktionsavgift för fysiska och juridiska personer utifrån gjord vinst.

Även föreslagna ändringar om ingripandemöjligheter vid s.k. pelare 2- beslut samt i lagen om värdepappersmarknaden om bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om informationssäkerhet och itverksamhet för clearingorganisationer föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Nuvarande bestämmelser om beräkning av sanktionsavgifter ska gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

40

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU35

Förslagets konsekvenser

MiFID II är som huvudregel ett fullharmoniseringsdirektiv, dvs. medlemsstaterna får inte införa strängare regler. Genomförandet av de ändrade och nya reglerna lämnar dock ett begränsat utrymme för nationell särreglering. När det gäller vissa investerarskyddsregler får en medlemsstat i undantagsfall införa ytterligare krav, om dessa är proportionella och objektivt motiverade för att hantera specifika risker som är särskilt viktiga för medlemsstatens marknadsstruktur. En utgångspunkt för förslagen i propositionen är att inte gå längre än vad som är nödvändigt för ett korrekt genomförande. Det finns dock ett fall där förslagen i propositionen innebär att Sverige går längre än direktivet. Det gäller vilket urval av finansiella instrument som ett värdepappersinstitut får erbjuda en kund när institutet har informerat kunden om att investeringsrådgivningen lämnas på oberoende grund.

I propositionen presenterar regeringen en sammanställning av de konsekvenser som bedöms vara mest centrala för värdepappersbolag, kreditinstitut, handelsplatser, leverantörer av datarapporteringstjänster, fondbolag, AIF-förvaltare, investerare, Finansinspektionen och Sveriges Domstolar. När det gäller konsekvenserna för stat, myndigheter och domstolar skriver regeringen att förslagen framför allt påverkar Finansinspektionens verksamhet i egenskap av behörig myndighet. De ändringar som föreslås när det gäller sanktioner vid överträdelser av regelverket bedöms också kunna medföra vissa konsekvenser för domstolsväsendet. Enligt regeringens bedömning ska eventuella kostnader hanteras inom myndighetens respektive Sveriges Domstolars befintliga anslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att EU:s MiFID II-direktiv bör genomföras i svensk lagstiftning på det sätt som regeringen föreslår då förslagen i den aktuella propositionen på ett ändamålsenligt sätt undanröjer eventuella konflikter och oklarheter mellan MiFIR-förordningen och svensk rätt. Även de övriga förslag som föreslås i propositionen bör enligt utskottet genomföras på det sätt som regeringen föreslår. Utskottet föreslår dock att ikraftträdandet ändras för huvuddelen av lagförslagen från den 1 augusti 2017 till den 2 augusti 2017 som föreslås i propositionen. Orsaken till att utskottet föreslår ett ändrat datum för ikraftträdande är lagteknisk och handlar om att undvika s.k. lagkollisioner.

Utskottet föreslår också vissa redaktionella ändringar i några av lagförslagen enligt vad som framgår i utskottets förslag till riksdagsbeslut. På grund av ändringarnas karaktär anser utskottet inte det vara behövligt att inhämta yttranden eller andra upplysningar.

41

)L8 876.277(76g9(59b*$1'(1

3URYLVLRQVI|UEXG

8WVNRWWHWVI|UVODJLNRUWKHW

5LNVGDJHQDYVOnUHWWPRWLRQV\UNDQGHRPDWWUHJHULQJHQVNDXWUHGD

KXUHWWWRWDOWI|UEXGPRWSURYLVLRQHUVNXOOHNXQQDXWIRUPDVRFKYLOND

NRQVHNYHQVHUQDDYHWWVnGDQWI|UEXGVNXOOHEOL

-lPI|UUHVHUYDWLRQ9

0RWLRQHQ\UNDQGH

, PRWLRQ \UNDQGH DQI|U +nNDQ 6YHQQHOLQJ PIO 9 DWW UHJHULQJHQVI|UVODJRPDWWHWWYlUGHSDSSHUVLQVWLWXWVRPKDULQIRUPHUDWNXQGHQ RPDWWLQVWLWXWHWWLOOKDQGDKnOOHULQYHVWHULQJVUnGJLYQLQJHQSnREHURHQGHJUXQG LQWHVNDInWDHPRWRFKEHKnOODHUVlWWQLQJDUHOOHUI|UPnQHUIUnQWUHGMHSDUWlU HWWVWHJLUlWWULNWQLQJ0RWLRQlUHUQDDQVHUGRFNDWWGHWNDQILQQDVVNlODWWJn HWWVWHJOlQJUHRFKLQI|UDHWWWRWDOWI|UEXGPRWSURYLVLRQHU5HJHULQJHQE|U GlUI|UXWUHGDKXUHWWI|UEXGPRWSURYLVLRQHUVNXOOHNXQQDXWIRUPDVRFKYLOND NRQVHNYHQVHUHWWVnGDQWI|UEXGVNXOOHPHGI|UD0RWLRQlUHUQDKlQYLVDUWLOODWW )LQDQVLQVSHNWLRQHQKDUI|UHVODJLWHWWSURYLVLRQVI|UEXGRFKDWWHWWVnGDQWI|UEXG ILQQVLEOD6WRUEULWDQQLHQRFK1HGHUOlQGHUQD(WWWLOONlQQDJLYDQGHEHJlUVL HQOLJKHWPHGGHWWD

8WVNRWWHWVVWlOOQLQJVWDJDQGH

5HJHULQJHQQRWHUDULSURSRVLWLRQHQDWW)LQDQVLQVSHNWLRQHQKDUIUDPI|UWDWWPDQ L VLQ WLOOV\QVYHUNVDPKHW NXQQDW NRQVWDWHUD DWW SURYLVLRQHU VNDSDU LQWUHVVHNRQIOLNWHU1lUYLVVDSURGXNWHUJHQHUHUDUK|JUHSURYLVLRQHUlQDQGUD XSSVWnUHNRQRPLVNDLQFLWDPHQWI|UYLVVDI|UHWDJRFKLQGLYLGHUDWWJHUnGXWLIUnQ SURYLVLRQHQVVWRUOHNVQDUDUHlQXWLIUnQYDGVRPlUElVWI|UNXQGHQ

8WVNRWWHWDQVHUDWWGHWILQQVIOHUDVNlOI|UDWWLHWWI|UVWDVWHJJHQRPI|UD

UHJOHUQDL0L),',,RPLQWUHVVHNRQIOLNWHURFKWUHGMHSDUWVHUVlWWQLQJDULHQOLJKHW

PHGGLUHNWLYHW(QOLJWXWVNRWWHWVEHG|PQLQJNRPPHUUHJOHUQDDWWLQQHElUDHWW VWlUNW LQYHVWHUDUVN\GG YLG GHQ LQYHVWHULQJVUnGJLYQLQJ VRP YlUGHSDSSHUV LQVWLWXWXWI|UMlPI|UWPHGGHWVN\GGVRPILQQVLGDJ'HWlUGRFNYLNWLJWDWWGHW J|UVHQXWYlUGHULQJDYUHJOHUQDQlUGHKDUWLOOlPSDWVXQGHUHQWLGI|UDWWDYJ|UD RPGHWNYDUVWnUQnJUDSUREOHPPHGLQWUHVVHNRQIOLNWHUQlUYlUGHSDSSHUVLQVWLWXW XWI|ULQYHVWHULQJVUnGJLYQLQJ2PGHWNYDUVWnUSUREOHPSnPDUNQDGHQWURWVGHW Q\DUHJHOYHUNHWE|U\WWHUOLJDUHnWJlUGHU|YHUYlJDVI|UDWWNRPPDWLOOUlWWDPHG GHSUREOHPHQ0RWLRQV\UNDQGHWE|UPRWGHQEDNJUXQGHQDYVOnV

876.277(76g9(59b*$1'(1 )L8

)|UOlQJGSUHVNULSWLRQVWLG

8WVNRWWHWVI|UVODJLNRUWKHW

5LNVGDJHQ DYVOnU HWW PRWLRQV\UNDQGH RP DWW UHJHULQJHQ VND nWHUNRPPD PHG ODJI|UVODJ RP I|UOlQJG SUHVNULSWLRQVWLG I|U LQJULSDQGH PRW HQ I\VLVN SHUVRQ I|U HQ |YHUWUlGHOVH DY HWW YlUGHSDSSHUVERODJ

-lPI|UUHVHUYDWLRQ9

0RWLRQHQ\UNDQGH

,PRWLRQDY+nNDQ6YHQQHOLQJPIO9\UNDQGHEHJlUVHWW WLOONlQQDJLYDQGH RP DWW UHJHULQJHQ E|U nWHUNRPPD WLOO ULNVGDJHQ PHG HWW ODJI|UVODJRPI|UOlQJGSUHVNULSWLRQVWLGI|ULQJULSDQGHPRWHQI\VLVNSHUVRQ I|U HQ |YHUWUlGHOVH DY HWW YlUGHSDSSHUVERODJ 0RWLRQlUHUQD KlQYLVDU WLOO XWUHGQLQJHQVRPI|UHVORJDWWSUHVNULSWLRQVWLGHQERUGHI|UOlQJDVWLOOWUHnU6RP VNlODQJDYVEODDWWUHJHO|YHUWUlGHOVHURIWDEDUDXSSGDJDVLVDPEDQGPHG )LQDQVLQVSHNWLRQHQVWLOOV\QVYHUNVDPKHWRFKDWWGHWGnUHGDQNDQKDSDVVHUDW HQ OlQJUH WLG VHGDQ |YHUWUlGHOVHQ lJW UXP 'HVVXWRP lU YLVVD UHJHO|YHUWUlGHOVHUEHW\GOLJWPHUNRPSOLFHUDGHDWWXWUHGDlQGHVRPUHJOHUDVL ODJHQRPKDQGHOPHGILQDQVLHOODLQVWUXPHQWRFKLODJHQPHGNRPSOHWWHUDQGH EHVWlPPHOVHUWLOO(8VEODQNQLQJVI|URUGQLQJ8WUHGQLQJHQDQJHURFNVnDWWGHW NDQ ILQQDV DQOHGQLQJ WLOO DWW OnWD HQ I\VLVN SHUVRQ \WWUD VLJ I|UVW VHGDQ )LQDQVLQVSHNWLRQHQDQVHUVLJKDNODUODJWDWWI|UHWDJHWEUXWLWPRWUHJOHUQDQnJRW VRP NDQ PHGI|UD HQ OlQJUH KDQGOlJJQLQJVWLG lQ DQQDUV (Q ULPOLJ SUHVNULSWLRQVWLGVNXOOHHQOLJWPRWLRQlUHUQDNXQQDYDUDIHPnU

8WVNRWWHWVVWlOOQLQJVWDJDQGH

5HJHULQJHQKDUQ\OLJHQJMRUWEHG|PQLQJHQDWWHQSUHVNULSWLRQVWLGRPWYnnUlU

YlODYYlJGQlUGHWJlOOHU|YHUWUlGHOVHUHQOLJWNDSLWDOWlFNQLQJVGLUHNWLYHW(Q PRWVYDUDQGH WLG JlOOHU lYHQ YLG |YHUWUlGHOVHU DY DQGUD UHJHOYHUN Sn ILQDQVPDUNQDGVRPUnGHW,SURSRVLWLRQHQDQI|UUHJHULQJHQDWWGHWLQWHILQQV VNlODWWJ|UDQnJRQDQQDQEHG|PQLQJQlUGHWJlOOHU|YHUWUlGHOVHUHQOLJW0L),' ,,HOOHU0L),5(QVDQNWLRQPRWHQI\VLVNSHUVRQI|UHQ|YHUWUlGHOVHDYHWW VYHQVNWYlUGHSDSSHUVLQVWLWXWHQE|UVHOOHUHWWI|UHWDJVRPK|UKHPPDXWDQI|U ((6 RFK VRP GULYHU YlUGHSDSSHUVU|UHOVH IUnQ HQ ILOLDO L 6YHULJH InU EDUD EHVOXWDVRPVDQNWLRQVI|UHOlJJDQGHKDUGHOJHWWVGHQVRPVDQNWLRQHQULNWDVPRW LQRPWYnnUIUnQGHQWLGSXQNWGn|YHUWUlGHOVHQlJGHUXP

8WVNRWWHWGHODUUHJHULQJHQVV\QLIUnJDRPSUHVNULSWLRQVWLGRFKDYVW\UNHU

GlUPHGPRWLRQV\UNDQGHW

2016/17:FiU35

Reservationer

1. Provisionsförbud, punkt 2 (V) av Ulla Andersson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Ställningstagande

Jag tycker att regeringens förslag om förbud i vissa fall mot att ta emot ersättningar från tredje part är ett steg i rätt riktning. Ökad konkurrens inom banksektorn är en viktig fråga och jag anser därför att det kan finnas skäl att införa ett totalt förbud mot provisioner. Storbritannien och Nederländerna har infört olika typer av provisionsförbud. Det tycks ha lett till ökad konkurrens och prispress.29 Ett provisionsförbud kan dock drabba mindre aktörer som inte har egna sparandeprodukter och egen distribution, t.ex. sparbankerna. Det kan leda till minskad konkurrens och gynna storbankerna och de större försäkringsbolagen på de mindre aktörernas bekostnad, något som bl.a. Konkurrensverket pekar på i sitt remissvar. Enligt min mening borde regeringen utreda hur ett förbud mot provisioner skulle kunna utformas och vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle medföra. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som närmare studerar hur ett provisionsförbud kan utformas och vilka konsekvenser ett sådant förslag skulle få, inte minst för konkurrensen inom banksektorn. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

2. Förlängd preskriptionstid, punkt 3 (V) av Ulla Andersson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

29 Finansinspektionen (2016), Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad.

44

RESERVATIONER 2016/17:FiU35

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att preskriptionstiden för en sanktion mot en fysisk person för en överträdelse av ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller ett företag som hör hemma utanför EES och som driver en värdepappersrörelse från en filial i Sverige ska vara två år. Jag anser att preskriptionstiden bör vara längre, förslagsvis fem år. Även utredningen ansåg att preskriptionstiden borde vara längre än två år och föreslog tre år. Som skäl anförde utredningen att regelöverträdelser av dessa slag i regel bara uppdagas i samband med Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Då har det ofta gått lång tid sedan överträdelserna ägt rum. Utredningen pekade också på att ärendena är komplexa och att det kan finnas anledning att låta en fysisk person yttra sig efter det att Finansinspektionen anser sig ha klarlagt att ett företag har brutit mot reglerna, vilket kan förlänga handläggningstiden. Mot den bakgrunden anser jag att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om förlängd preskriptionstid för ingripande mot en fysisk person för en överträdelse av ett värdepappersbolag. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

45

2016/17:FiU35

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR):

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

46

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1 2016/17:FiU35

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommissionslagen (2009:865).

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Följdmotionen

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas som närmare studerar hur ett provisionsförbud kan utformas och vilka konsekvenser ett sådant förslag skulle innebära,

47

2016/17:FiU35 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG

inte minst för konkurrensen inom banksektorn, och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om förlängd preskriptionstid för ingripande mot en fysisk person för en överträdelse av ett värdepappersbolag och tillkännager detta för regeringen.

48

2016/17:FiU35

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

49

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

51

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

53

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

55

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

57

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

59

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

61

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

63

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

65

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

67

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

69

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

71

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

73

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

75

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

77

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

79

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

80

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

81

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

82

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

83

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

84

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

85

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

86

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

87

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

88

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

89

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

90

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

91

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

92

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

93

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

94

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

95

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

96

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

97

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

98

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

99

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

100

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

101

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

102

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

103

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

104

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

105

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

106

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

107

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

108

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

109

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

110

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

111

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

112

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

113

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

114

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

115

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

116

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

117

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

118

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

119

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

120

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

121

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

122

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

123

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

124

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

125

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

126

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

127

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

128

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

129

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

130

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

131

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

132

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

133

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

134

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

135

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

136

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

137

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

138

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

139

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

140

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

141

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

142

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

143

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

144

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

145

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

146

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

147

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

148

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

149

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

150

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

151

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

152

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

153

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

154

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

155

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

156

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

157

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

158

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

159

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

160

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

161

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

162

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

163

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

164

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

165

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

166

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

167

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

168

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

169

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

170

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

171

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

172

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

173

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

174

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

175

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

176

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

177

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

178

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

179

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

180

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

181

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

182

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

183

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

184

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

185

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

186

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

187

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

188

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

189

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

190

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

191

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

192

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

193

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

194

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

195

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

196

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

197

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

198

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

199

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

200

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

201

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

202

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

203

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

204

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

205

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

206

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

207

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

208

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

209

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

210

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

211

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

212

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

213

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

214

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

215

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

216

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

217

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

218

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

219

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

220

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

221

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

222

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

223

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

224

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

225

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

226

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

227

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

228

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

229

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

230

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

231

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

232

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

233

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

234

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

235

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

236

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

237

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

238

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

239

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

240

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

241

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

242

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

243

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

244

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

245

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

246

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

247

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

248

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

249

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

250

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

251

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

252

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

253

2016/17:FiU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

254

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU35

255

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation ska fastställas till högst det högsta av 2 juli 2014 i kronor motsvarade
2. tio procent av företagets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller
3. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

2016/17:FiU35

BILAGA 3

Utskottets lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lydelse enligt utskottets Utskottets förslag betänkande (2016/17:FiU32)

25 kap.

9 §

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den fem miljoner euro,

2. tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår,

3. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

4. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

256

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2016/17:FiU35

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lydelse   enligt     utskottets Utskottets förslag      
betänkande (2016/17:FiU32)                  
            15 kap.              
              8 §              
Sanktionsavgiften     för ett Sanktionsavgiften för ett
kreditinstitut ska fastställas till kreditinstitut ska fastställas till
högst             högst det högsta av    
1. tio procent av kreditinstitutets 1. tio procent av kreditinstitutets
omsättning närmast föregående omsättning eller, i förekommande
räkenskapsår,           fall, motsvarande omsättning
              koncernnivå närmast föregående
              räkenskapsår,          
2. två gånger den vinst som 2. två gånger   den vinst som
institutet erhållit till följd av institutet gjort till följd av
regelöverträdelsen, om beloppet går regelöverträdelsen, om beloppet går
att fastställa,           att fastställa, eller      
3. två gånger de kostnader som                
institutet undvikit till följd av                
regelöverträdelsen, om beloppet                
går att fastställa, eller                      
4. ett belopp   motsvarande 3. ett belopp   motsvarande
fem miljoner euro.         fem miljoner euro.      
Sanktionsavgiften   får inte bestämmas till ett lägre belopp än
5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under institutets första

verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven enligt 6 kap. 1 §.

257

2. inte uppfyller kraven i 3 kap.
5 § första stycket eller har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,
3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,
5. i strid med 8 a kap. 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en koncernåterhämtningsplan,
6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

2016/17:FiU35

BILAGA 4

Utskottets lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lydelse enligt utskottets Utskottets förslag
betänkande (2016/17:FiU32)  
    25 kap.
1 a §     1 d §
Finansinspektionen ska ingripa Finansinspektionen ska, utöver i
mot någon som ingår i ett värde- de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
pappersbolags styrelse eller är dess ingripa mot någon som ingår i ett
verkställande direktör, eller ersätt- värdepappersbolags styrelse eller är
are för någon av dem, om värde- dess verkställande direktör, eller
pappersbolaget   ersättare för någon av dem, om
      värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 3–6, 8, 8 e, 9 eller 11 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 42 § 2, 4 och 6,

258

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 4

7.i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8.i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9.i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven,

10.gör betalningar till innehav-

are av instrument som ingår i bolagets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

14.låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

15.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

2016/17:FiU35

259

2016/17:FiU35 BILAGA 4 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG            
  ofullständig   eller felaktig ofullständig eller felaktig
  information om en stor exponering information om en stor exponering
  i strid med artikel 394.1 i tillsyns- i strid med artikel 394.1 i tillsyns-
  förordningen,           förordningen,      
  8. låter bli att lämna information 16. låter bli att lämna information
  till Finansinspektionen eller lämnar till Finansinspektionen eller lämnar
  ofullständig   eller felaktig ofullständig eller felaktig
  information om likviditet i strid information om likviditet i strid
  med artikel 415.1 och 415.2 i med artikel 415.1 och 415.2 i
  tillsynsförordningen,       tillsynsförordningen,    
  9. låter bli att lämna uppgifter till 17. låter bli att lämna uppgifter
  Finansinspektionen eller lämnar till Finansinspektionen eller lämnar
  ofullständig   eller felaktig ofullständig eller felaktig
  information om sin bruttosoliditet i information om sin bruttosoliditet i
  strid med artikel 430.1 i tillsyns- strid med artikel 430.1 i tillsyns-
  förordningen,           förordningen,      
  10. vid upprepade tillfällen eller 18. vid upprepade tillfällen eller
  systematiskt låter bli att hålla systematiskt låter bli att hålla
  likvida tillgångar i strid med artikel likvida tillgångar i strid med artikel
  412 i tillsynsförordningen,     412 i tillsynsförordningen,  
  11. utsätter sig för en exponering 19. utsätter sig för en exponering
  som överskrider gränserna enligt som överskrider gränserna enligt
  artikel 395 i tillsynsförordningen, artikel 395 i tillsynsförordningen,
  12. är exponerat för kreditrisken i 20. är exponerat för kreditrisken i
  en värdepapperiseringsposition en värdepapperiseringsposition
  utan att uppfylla villkoren i artikel utan att uppfylla villkoren i artikel
  405 i tillsynsförordningen,     405 i tillsynsförordningen, eller
  13. låter bli att lämna information 21. låter bli att lämna information
  eller lämnar ofullständig   eller eller lämnar ofullständig eller
  felaktig information i strid med felaktig information i strid med
  någon av artiklarna 431.1–431.3 någon av artiklarna 431.1–431.3
  och 451.1 i tillsynsförordningen, och 451.1 i tillsynsförordningen.
  14. gör betalningar till innehav-          
  are av instrument som ingår i          
  institutets kapitalbas i strid med          
  8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966)          
  om kapitalbuffertar eller artikel 28,          
  51 eller 63 i tillsynsförordningen,          
  när dessa artiklar förbjuder sådana          
  betalningar till innehavare av          
  instrument som ingår i          
  kapitalbasen,                    

15.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16.har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller

260

ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

17.i strid med 8 a kap. 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en koncernåterhämtningsplan,

18.i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

19.i strid med 23 kap. 3 a § låter bli att underrätta Finansinspektionen om att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

20.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt

24kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 4

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8 eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2016/17:FiU35

261

2016/17:FiU35 BILAGA 4 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG

Lydelse enligt utskottets förslag i Utskottets förslag bilaga 3

25 kap.

9 §

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk clearingorganisation ska fastställas till högst det högsta av

1. ett belopp som per den fem miljoner euro,

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en svensk leverantör av datarapporteringstjänster eller en svensk clearingorganisation ska fastställas till högst det högsta av 2 juli 2014 i kronor motsvarade

2.tio procent av företagets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

3.två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

      Avgiften tillfaller staten.
Lydelse enligt utskottets Utskottets förslag

betänkande (2016/17:FiU32)

25 kap.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

uppföranderegler m.m. i 8 kap.

1, 12 och 22–33 §§,

hantering av limitorder i 9 kap.

1 §,

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som hänför sig till någon av dem:

8 kap. 15–20, 32 och 33 §§,

9 kap. 1, 10–12 och 14–39 §§,

13 kap. 9 §, och

262

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG BILAGA 4

systematiska internhandlare i
9 kap. 2–8 §§,    
– information efter handel i
9 kap. 9 §,    

dokumentation i 10 kap. 2 §,

rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§, eller

lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Ett föreläggande ska också utfärdas om företaget åsidosätter sina skyldigheter enligt någon av artiklarna 14–26 i förordningen om marknader för finansiella instrument.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

2016/17:FiU35

263