Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2022

Beslut

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)

Lagen om särskild utlänningskontroll ska upphävas och ersättas av en ny lag - lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Precis som den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll gäller den nya lagen utlänningar som utgör ett kvalificerat hot mot Sveriges säkerhet. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller dessa personer. Den nya lagen får en helt ny struktur och till viss del nytt innehåll.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att införa en ny förvarsgrund som innebär att den som bryter mot ett beslut om anmälningsskyldighet ska kunna tas i förvar med stöd av den nya lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att införa en ny förvarsgrund och om att tillsätta en ny utredning, tvångsmedel, diplomatiska garantier, registrering av biometriska personuppgifter och begränsning av ekonomiska rättigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5, reservation 10 under punkt 8, reservation 11 under punkt 9, reservation 12 under punkt 10 samt reservation 13 under punkt 11, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)

Lagen om särskild utlänningskontroll ska upphävas och ersättas av en ny lag - lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Precis som den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll gäller den nya lagen utlänningar som utgör ett kvalificerat hot mot Sveriges säkerhet. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller dessa personer. Den nya lagen får en helt ny struktur och till viss del nytt innehåll.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom så kallade tillkännagivanden ska rikta sex uppmaningar till regeringen om

  • en ny förvarsgrund
  • tvångsmedel
  • en ny utredning om kvalificerade säkerhetsärenden
  • diplomatiska garantier
  • registrering av biometriska personuppgifter
  • begränsning av ekonomiska rättigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.