Nytt regelverk om upphandling

Finansutskottets bet 2016/17:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2016

Beslut

Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling (FiU7)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling.

De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.

Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med i upphandlingsprocesser. 

Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Om regeringen anser att lagstiftningen behöver kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra EU-reglerna bör regeringen återkomma med nya förslag till riksdagen. De nya förslagen bör ta hänsyn till de synpunkter som utskottet nu lämnat. Riksdagen riktade ett tillkännagivande med de här uppmaningarna till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till en motion och avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-08
Justering: 2016-11-17
Trycklov: 2016-11-23
Reservationer 14
bet 2016/17:FiU7

Alla beredningar i utskottet

2016-11-08, 2016-10-18, 2016-10-13

Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling (FiU7)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling.

Förslaget utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2017.

Finansutskottet säger dock nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men utskottet anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med i upphandlingsprocesser. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag i denna del.

Utskottet säger också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Utskottet anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Om regeringen anser att lagstiftningen behöver kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra EU-reglerna bör regeringen återkomma med nya förslag till riksdagen. De nya förslagen bör ta hänsyn till de synpunkter som utskottet nu lämnat. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med de här uppmaningarna till regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-29
Debatt i kammaren: 2016-11-30
4

Beslut

Beslut: 2016-11-30
17 förslagspunkter, 8 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda arbetsrättsliga villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till
a) lag om offentlig upphandling i de delar det avser 17 kap. 2-5 §§,
b) lag om upphandling inom försörjningssektorerna i de delar det avser 16 kap. 2-5 §§,
c) lag om upphandling av koncessioner i de delar det avser 14 kap. 2-5 §§.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:68 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) och

avslår proposition 2015/16:195 punkterna 1-3, alla i denna del, och motion

2016/17:30 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 105 0 8
M 75 0 0 9
SD 41 0 0 7
MP 0 19 0 6
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 164 141 0 44


2. Nytt regelverk om upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om offentlig upphandling, med den ändringen att det i 15 kap. 4 § tredje stycket ska infogas en punkt efter ordet begärt,
2. lag om upphandling inom försörjningssektorerna, med de ändringarna att ordet myndigheten i 6 kap. 26 § första stycket 1, 12 kap. 21 § andra stycket, 14 kap. 18 § tredje stycket och 16 kap. 7 § första stycket ska bytas ut mot enheten, att ordet myndighet i 9 kap. 5 § och i 10 kap. 5 § första stycket ska bytas ut mot enhet,
3. lag om upphandling av koncessioner, med den ändringen att det i 13 kap. 1 § första stycket 2 ska infogas ett kommatecken efter ordet anskaffas,
4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
5. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
6. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
7. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
8. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,
9. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
10. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
12. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
13. lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,
14. lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av vissa energirelaterade produkter,
15. lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster,
16. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, med den ändringen att ordet Bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket ska bytas ut mot orden Det som sägs,
17. lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:195 punkterna 4-15 och 17 samt bifaller delvis proposition 2015/16:195 punkterna 1-3, alla i denna del, och 16.

3. Kompletterande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen, om den finner att den lagstiftning som riksdagen antar skulle behöva kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra de tre direktiven från 2014 om upphandling i svensk lagstiftning, utan dröjsmål bör återkomma med kompletterande lagförslag som är utformade för att säkerställa att ändamålsenliga arbetsvillkor kan ställas vid upphandling utan att sådana problem och oklarheter som beskrivs i utskottets ställningstagande uppkommer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


4. Huvudentreprenörsansvar vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:30 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 6
MP 19 0 0 6
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 14 1 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 263 43 0 43


5. Utbildningsinsatser för offentliga upphandlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:30 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 6
MP 19 0 0 6
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 264 42 0 43


6. Samverkan mellan offentliga upphandlare och Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:30 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 6
MP 19 0 0 6
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 264 42 0 43


7. Livsmedelsproduktion och djurskydd vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:151 av Richard Jomshof (SD) yrkande 5,

2016/17:1854 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkandena 17 och 18,

2016/17:2058 av Pål Jonson (M),

2016/17:2125 av Edward Riedl (M),

2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S),

2016/17:3058 av Rickard Nordin (C),

2016/17:3199 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2016/17:3200 av Cecilia Widegren (M) och

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 231 42 33 43


8. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1496 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och

2016/17:1503 av Finn Bengtsson (M).

9. Stöd och kompetens, små och medelstora företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 2,

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1, 3 och 7-9,

2016/17:1556 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2016/17:1846 av Elisabeth Svantesson (M),

2016/17:1854 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:2873 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 42 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 123 0 43


10. Innovations- och funktionsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2016/17:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2016/17:1521 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2016/17:1565 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 3,

2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 27 och 28.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 2 8
M 0 75 0 9
SD 42 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 216 75 15 43


11. Upphandlingsmyndighetens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 3,

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 4,

2016/17:1522 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2 och

2016/17:1854 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

12. Statistik om offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 6.

13. Miljökrav vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:370 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1292 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 5 i denna del och

2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

14. Upphandling av asylboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 13 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 41 1 0 6
MP 19 0 0 6
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 230 76 0 43


15. Sociala krav vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 5 i denna del.

16. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 3.

17. Nischmarknader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 42 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 286 20 0 43