Offentlig upphandling i informationssamhället m.m.

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2000

Beslut

Elektroniska anbud och ansökningar vid offentlig upphandling (FiU8)

Nya regler om offentlig upphandling träder i kraft den 1 januari 2001. Upphandlande enheter får möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt. Telefonitjänster, oavsett värde, ska omfattas av upphandlingsreglerna. En ny upphandlingsform för upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena, urvalsupphandling, införs. Vid urvalsupphandling får den upphandlande enheten göra ett urval bland intresserade leverantörer innan den bjuder in till anbudsgivning. En enhet som använder förenklad upphandling ska - med några begränsade undantag - alltid annonsera upphandlingen i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller annonsera på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Vid urvalsupphandling ska enheten alltid annonsera ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Riksdagen gjorde också, med anledning av en mp-motion, ett tillkännagivande till regeringen om omfattningen av regelverket för upphandling under tröskelvärdena: Eftersom Upphandlingskommittén kommer att överlämna sitt slutbetänkande i december 2000 finns det inte någon anledning att nu göra någon bedömning av vilken omfattning reglerna för upphandlingar under tröskelvärdena bör ha.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med delvis bifall till en motion beträffande omfattningen av regelverket för upphandling under tröskelvärdena. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-09-21, 2000-10-12, 2000-10-17

Elektroniska anbud och ansökningar vid offentlig upphandling (FiU8)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om offentlig upphandling i informationssamhället. Upphandlande enheter får möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt. Telefonitjänster, oavsett värde, ska omfattas av upphandlingsreglerna. En ny upphandlingsform för upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena, urvalsupphandling, införs. Vid urvalsupphandling får den upphandlande enheten göra ett urval bland intresserade leverantörer innan den bjuder in till anbudsgivning. En enhet som använder förenklad upphandling ska - med några begränsade undantag - alltid annonsera upphandlingen i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller annonsera på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Vid urvalsupphandling ska enheten alltid annonsera ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Utskottet föreslår också, med anledning av en mp-motion, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om omfattningen av regelverket för upphandling under tröskelvärdena: Eftersom Upphandlingskommittén kommer att överlämna sitt slutbetänkande i december 2000 finns det inte någon anledning att nu göra någon bedömning av vilken omfattning reglerna för upphandlingar under tröskelvärdena bör ha.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.