Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Offentlig upphandling (FiU12)

Riksdagen avslog regeringens förslag om att det i offentlig upphandling ska vara tillåtet att direktupphandla om upphandlingens värde understiger fem prisbasbelopp, i dag 189 500 kronor. Effekterna av en fastställd gräns för direktupphandling behöver analyseras ytterligare och de nuvarande bestämmelserna som anger att direktupphandling får medges om det är fråga om lågt värde behålls tills vidare. Riksdagen godkände regeringens övriga förslag om offentlig upphandling. Den som upphandlar får hänvisa till kriterier för miljömärken om de är vetenskapligt grundade. I ett tillkännagivande uttalas att regeringen bör fortsätta arbeta för att EG:s och andra internationella regler ändras så att det blir möjligt att ta större miljöhänsyn vid upphandling. En upphandlande enhet får ställa särskilda krav på hur ett uppdrag i ett upphandlingskontrakt ska utföras. I ett tillkännagivande uttalas att regeringen bör fortsätta arbeta för att det ska vara möjligt att ställa villkor om sociala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn vid offentlig upphandling i den utsträckning EG-rätten medger det. Leverantörer får bättre möjligheter att överklaga beslut om tilldelning av en upphandling. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare förordas i ett tillkännagivande en förnyad prövning av ställningen för Nämnden för offentlig upphandling i samband med utredningen om myndighetsstrukturen när det gäller konsument- och konkurrensfrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-01-17, 2002-05-14

Offentlig upphandling (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag om att det i offentlig upphandling ska vara tillåtet att direktupphandla om upphandlingens värde understiger fem prisbasbelopp, i dag 189 500 kronor. Utskottet anser att effekterna av en fastställd gräns för direktupphandling behöver analyseras ytterligare och föreslår att de nuvarande bestämmelserna som anger att direktupphandling får medges om det är fråga om lågt värde behålls tills vidare. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens övriga förslag om offentlig upphandling. Den som upphandlar får hänvisa till kriterier för miljömärken om de är vetenskapligt grundade. Ett tillkännagivande föreslås om att regeringen bör fortsätta arbeta för att EG:s och andra internationella regler ändras så att det blir möjligt att ta större miljöhänsyn vid upphandling. En upphandlande enhet får ställa särskilda krav på hur ett uppdrag i ett upphandlingskontrakt ska utföras. Ett tillkännagivande föreslås om att regeringen bör fortsätta arbeta för att det ska vara möjligt att ställa villkor om sociala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn vid offentlig upphandling i den utsträckning EG-rätten medger det. Leverantörer får bättre möjligheter att överklaga beslut om tilldelning av en upphandling. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002. Vidare förordas i ett tillkännagivande en förnyad prövning av ställningen för Nämnden för offentlig upphandling i samband med utredningen om myndighetsstrukturen när det gäller konsument- och konkurrensfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.