Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

LUs betänkande 2005/06:LU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LU29)

Riksdagen har antagit regeringens förslag till nya regler för offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Med offentligt uppköpserbjudande menas att aktieägare vars aktier har getts ut av ett svenskt eller utländskt noterat aktiebolag får ett erbjudande om att sälja sina aktier till en budgivare. Beslutet grundar sig på ett EU-direktiv och innehåller regler om hur budgivaren ska gå till väga och vad det bolag som är föremål för uppköpserbjudandet, målbolaget, ska iaktta. Delar av direktivet förutsätts bli genomfört genom självreglering inom näringslivet. Beslutet innehåller också vissa regler om budplikt. Flera av de nya bestämmelserna samlas i en ny lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-05
Trycklov: 2006-05-05
Betänkande 2005/06:LU29

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LU29)

Lagutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till nya regler för offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Med offentligt uppköpserbjudande menas att aktieägare vars aktier har getts ut av ett svenskt eller utländskt noterat aktiebolag får ett erbjudande om att sälja sina aktier till en budgivare. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innehåller regler om hur budgivaren ska gå till väga och vad det bolag som är föremål för uppköpserbjudandet, målbolaget, ska iaktta. Delar av direktivet förutsätts bli genomfört genom självreglering inom näringslivet. Vissa regler om budplikt föreslås också. Flera av de nya bestämmelserna ska samlas i en ny lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, enligt regeringens förslag. Regeländringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, med de ändringarna i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att i punkt 1 "juni" skall bytas ut mot "juli" och i punkt 3 den sista meningen skall utgå,
b) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), med den ändringen att i ikraftträdandebestämmelsen "juni" skall bytas ut mot "juli",
c) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), med den ändringen att i ikraftträdandebestämmelsen "juni" skall bytas ut mot "juli",
d) lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, med de ändringarna att i 6 kap. 3 a § första stycket punkt 4 efter "3 § lagen" och före "(2006:000)" ordet "om" skall utgå och att i ikraftträdandebestämmelsen "juni" skall bytas ut mot "juli",
e) lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, med den ändringen att i ikraftträdandebestämmelsen "juni" skall bytas ut mot "juli",
f) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), med de ändringarna att i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna "juni" skall bytas ut mot "juli" och "maj" mot "juni",
g) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), med den ändringen att i ikraftträdandebestämmelsen "juni" skall bytas ut mot "juli".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:140 i denna del.