Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur (KU15)

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser riksdagen, som uppmanade regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin.

Riksdagen gjorde tillkännagivandena i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur. Bifall till motion med tillkännagivande om informationsteknik och demokrati. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-03-21, 2017-04-06, 2017-04-18

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur (KU15)

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.

KU föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin.

KU lämnade förslagen till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.