Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar (KU38)

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar

Att ha tystnadsplikt betyder
att man inte får berätta saker som man får veta om en person för andra
utan att personen själv har sagt ja till det.

I dag är det olika när tolkar har tystnadsplikt.
Det beror på om tolkarna är auktoriserade eller inte.
Det beror också på om det är en myndighet eller ett privat företag
som anlitar dem.

Att en tolk är auktoriserad betyder
att tolken har gjort prov som visar
att hon eller han är duktig på sitt arbete.

Tolkar som inte är auktoriserade
har idag inte tystnadsplikt
i en del situationer
trots att de gör samma jobb
som en auktoriserad tolk.

Riksdagen har nu sagt till regeringen
att den ska undersöka
om reglerna för tolkarnas tystnadsplikt
behöver ändras.

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att se över regelverket.

En konsekvens av de gällande reglerna är att tolkar som inte är auktoriserade i vissa situationer inte omfattas av tystnadsplikten, trots att de utför samma jobb som en auktoriserad tolk. Samtidigt innebär en eventuell utvidgning av tystnadsplikten komplicerade frågeställningar att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller privatpersoner som tolkar åt familjemedlemmar.

Tillkännagivandet lämnades i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området offentlighet, sekretess och integritet. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion med tillkännagivande om översyn av regelverket när det gäller tystnadsplikt för tolkar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-01-18
Trycklov: 2018-01-22
Reservationer 8
bet 2017/18:KU38

Alla beredningar i utskottet

2018-01-16, 2017-12-19, 2017-12-14, 2017-12-05

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar (KU38)

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över regelverket.

En konsekvens av de gällande reglerna är att tolkar som inte är auktoriserade i vissa situationer inte omfattas av tystnadsplikten, trots att de utför samma jobb som en auktoriserad tolk. Samtidigt innebär en eventuell utvidgning av tystnadsplikten komplicerade frågeställningar att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller privatpersoner som tolkar åt familjemedlemmar.

Förslaget om tillkännagivande lämnades i samband med att konstitutionsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området offentlighet, sekretess och integritet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31
16 förslagspunkter, 9 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig integritet och konsumentskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:432 av Robert Hannah (L),

2017/18:1188 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 1 18 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 281 36 0 32


2. Kvalitetsverktyg för webbplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3094 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 15 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 262 55 0 32


3. Sekretessbrytande bestämmelse för SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 17.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 277 40 0 32


4. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 277 40 0 32


5. Sekretessbrytande bestämmelse för statligt anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 5 (SD, V)

6. Digitalisering inom offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2029 av Anette Åkesson (M) yrkande 3 och

2017/18:2803 av Ida Drougge (M).

7. Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2047 av Lena Asplund (M).

8. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:865 av Teresa Carvalho m.fl. (S).

9. Stärkt tillsyn på integritetsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:361 av Nina Lundström (L) yrkandena 1-3 och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 7 och 9.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 299 18 0 32


10. Tystnadsplikt för tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över regelverket när det gäller tystnadsplikt för tolkar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD).

11. Publicering av bilder för brottsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1289 av Lars-Arne Staxäng (M).

12. Sekretess i vårdnadsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1524 av Margareta Larsson (-).

13. En nätombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 298 19 0 32


14. Uppföljning av handlingsplan mot hot och kränkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S).

15. Sekretess vid brott mot person i LSS-verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:117 av Björn Rubenson (KD).

16. Ökad insyn och öppenhet i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 1 18 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 281 36 0 32