Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

Utbildningsutskottets bet 2014/15:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Mer effektiv och individanpassad sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Riksdagen sa ja, med vissa mindre ändringar, till regeringens förslag om en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning. Det handlar framför allt om utbildningen i svenska för invandrare, sfi, och den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå.

Beslut innebär att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan i stället ingå i den kommunala vuxenutbildningen - på grundläggande och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Beslutet innebär också att elevens hemkommun ska erbjuda studie- och yrkesvägledning om eleven börjar på en kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Hemkommunen ska även upprätta en individuell studieplan.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2016 men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens lagförslag med de ändringar utskottet föreslår och avstyrker samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-04
Reservationer 5
bet 2014/15:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2015-05-07, 2015-04-23

Mer effektiv och individanpassad sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja, med vissa mindre ändringar, till regeringens förslag om en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning. Ändringarna gäller framför allt utbildning i svenska för invandrare, sfi, och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Förslaget innebär att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan i stället ingå i den kommunala vuxenutbildningen - på grundläggande och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Förslaget innebär också att elevens hemkommun ska erbjuda studie- och yrkesvägledning om eleven börjar på en kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Hemkommunen ska också upprätta en individuell studieplan.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2016 men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skollagen i fråga om 3 kap. 5 och 6 §§

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 3 kap. 5 och 6 §§. Därmed avslår riksdagen proposition 2014/15:85 punkt 1 i denna del.


2. Komplettering av regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen 
a. antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den del det avser att 20 kap. 27 och 34 §§ ska betecknas 20 kap. 37 och 44 §§,
b. beslutar att 20 kap. 37 och 44 §§ skollagen (2010:800) ska få den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och om motsvarande ändring i ingressen till regeringens lagförslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:85 punkt 1 i denna del.


3. Skollagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3052 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:85 punkterna 1-3.

4. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare,
2. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
5. Rätten att delta i utbildning i svenska för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3052 av Robert Stenkvist m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 102 1 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 265 44 0 40


6. Nationella prov för bedömning och betygsättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3051 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 185 124 0 40


7. Uppföljning av reformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3051 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

8. Tillsyn av den kommunala vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3051 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

9. Höjd kvalitet i vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 10,

2014/15:583 av Helena Bouveng (M),

2014/15:876 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:1727 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 2 och 3,

2014/15:2093 av Yilmaz Kerimo (S) och

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

10. En utbyggd kommunal vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 43 0 40