Ökad kärnsäkerhet

Försvarsutskottets bet 2016/17:FöU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Kärnsäkerheten ska öka (FöU13)

Det ska bli tydligare i lagen vilket ansvar den som bedriver kärnteknisk verksamhet har. Som kärnteknisk verksamhet räknas till exempel att driva ett kärnkraftverk och hantering av kärnavfall. Ändringarna innebär att det införs gemensamma principer för säkerhetsarbetet och krav på att det arbetet utvärderas löpande. Det ska också bli enklare för tillsynsmyndigheten att få insyn i och kunna övervaka hur säkerheten sköts. Ändringarna görs för att genomföra EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 1
bet 2016/17:FöU13

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-11

Kärnsäkerheten ska öka (FöU13)

Det ska bli tydligare i lagen vilket ansvar den som bedriver kärnteknisk verksamhet har. Som kärnteknisk verksamhet räknas till exempel att driva ett kärnkraftverk och hantering av kärnavfall. Ändringarna innebär att det införs gemensamma principer för säkerhetsarbetet och krav på att det arbetet utvärderas löpande. Det ska också bli enklare för tillsynsmyndigheten att få insyn i och kunna övervaka hur säkerheten sköts. Ändringarna görs för att genomföra EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-07
Debatt i kammaren: 2017-06-08
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad kärnsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

2. lag om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:157 punkterna 1 och 2.

2. Lokala säkerhetsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1541 av Jörgen Warborn (M).

3. Oberoende härdkylning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 37 1 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 0
Totalt 298 19 0 32