Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2023

Beslut

Ökad kontroll i sjukvården (SoU5)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändrade förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata vårdgivare som även har försäkringsbolag som uppdragsgivare. Regeringens förslag gäller förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och innebär att det ska framgå i avtalet hur det säkerställs att den privata vårdgivarens övriga uppdrag inte har en negativ inverkan på den vård som utförs på uppdrag av regionen.

Riksdagen sa ja till förslaget i hälso- och sjukvårdslagen om att rehabilitering ska ingå i primärvårdens grunduppdrag.

Riksdagen sa ja till förslaget om ändring i patientsäkerhetslagen, som innebär att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska få förelägga, det vill säga beordra, den vårdgivare som inte har anmält sig till Ivo:s vårdregister att göra det. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, det vill säga böter.

Lagändringarna i patientsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli 2023. Lagändringen i hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i 15 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. Utskottets förslag grundas på motionsyrkanden. Utskottet anser vidare att riksdagen även bör avslå förslaget till övergångsbestämmelse. Utskottet ställer sig bakom förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen samt övriga förslag i hälso- och sjukvårdslagen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-11-10, 2022-12-01

Ökad kontroll i sjukvården (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata vårdgivare som även har försäkringsbolag som uppdragsgivare. Regeringens förslag gäller förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och innebär att det ska framgå i avtalet hur det säkerställs att den privata vårdgivarens övriga uppdrag inte har en negativ inverkan på den vård som utförs på uppdrag av regionen. Utskottets förslag grundas på motionsyrkanden.

Däremot föreslår utskottet att riksdagen säger ja till förslaget i hälso- och sjukvårdslagen om att rehabilitering ska ingå i primärvårdens grunduppdrag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget om ändring i patientsäkerhetslagen, som innebär att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska få förelägga, det vill säga beordra, den vårdgivare som inte har anmält sig till Ivo:s vårdregister att göra det. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, det vill säga böter.

Lagändringarna i patientsäkerhetslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Lagändringen i hälso- och sjukvårdslagen förslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.