Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2022

Beslut

Nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor (UbU32)

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Det innebär bland annat att ersättning till huvudmän som driver friskolor ska ges med ett grundbelopp i form av en basersättning och en strukturersättning, samt att det ska göras avdrag från basersättningen för merkostnader som kommunerna har som en följd av sitt ansvar att anordna utbildning enligt skollagen.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag. Riksdagen menar att regeringens förslag om att ändra reglerna för fördelningen av resurser till skolorna riskerar att skapa ett otydligare system än dagens och öka skillnaderna i villkor mellan kommunala och fristående skolor.

Riksdagen beslutade också att rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till system för hur resurserna till skolan ska fördelas.
  • Regeringen ska utreda vissa frågor som gäller skolpengen.

Det andra förslaget om tillkännagivande som rör skolpengen var ett utskottsinitiativ. Det betyder att det var ett utskott som tog initiativ till förslaget och att det inte kom från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.

I samband med regeringsförslaget behandlade riksdagen även fem förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till dessa motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motionerna 2021/22:4560 yrkande 1, 2021/22:4569 yrkande 1, 2021/22:4585 yrkande 1, 2021/22:4600 yrkande 1 och 2021/22:4615 yrkande 1. Delvis bifall till motionerna 2021/22:4560 yrkande 2, 2021/22:4569 yrkande 2, 2021/22:4585 yrkande 2, 2021/22:4600 yrkande 2 och 2021/22:4615 yrkande 2 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag på ett resursfördelningssystem till skolan. Avslag på övriga motioner. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande om att regeringen bör utreda vissa frågor om skolpengen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05

Nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor (UbU32)

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Förslaget innebär bland annat att ersättning till huvudmän som driver friskolor ska ges med ett grundbelopp i form av en basersättning och en strukturersättning, samt att det ska göras avdrag från basersättningen för merkostnader som kommunerna har som en följd av sitt ansvar att anordna utbildning enligt skollagen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag. Utskottet menar att regeringens förslag om att ändra reglerna för fördelningen av resurser till skolorna riskerar att skapa ett otydligare system än dagens och öka skillnaderna i villkor mellan kommunala och fristående skolor.

Utbildningsutskottet vill också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till system för hur resurserna till skolan ska fördelas.
  • Regeringen ska utreda vissa frågor som gäller skolpengen.

Det andra förslaget om tillkännagivande som rör skolpengen är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga. Det är ett enigt utskott som står bakom det förslaget till tillkännagivande.

I samband med regeringsförslaget behandlade utbildningsutskottet även fem förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.