Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Socialförsäkringsutskottets bet 2015/16:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Nya regler för barns underhåll utanför underhållsstödet (SfU7)

Fullt underhållstöd kommer framöver inte längre att lämnas om en bidragsskyldig förälder har betalat den summa som har bestämts till Försäkringskassan under minst sex månader i följd. Men om det finns särskilda skäl ska underhållsstödet ändå lämnas. Den som berörs ska meddelas och få yttra sig inför en prövning samt underrättas skriftligt om beslutet.

Vidare ska en bidragsskyldig förälders möjlighet att göra så kallat umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas. En bidragsskyldig förälder som inte betalar det fastställda beloppet till Försäkringskassan i rätt tid ska betala ränta på skulden även vid kortare förseningar. Men om en förälder fått anstånd ska det inte tas ut någon ränta.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016, med vissa övergångsbestämmelser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-20
Justering: 2015-11-10
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 4
bet 2015/16:SfU7

Nya regler för barns underhåll utanför underhållsstödet (SfU7)

Fullt underhållstöd kommer framöver inte längre att lämnas om en bidragsskyldig förälder har betalat den summa som har bestämts till Försäkringskassan under minst sex månader i följd. Men om det finns särskilda skäl ska underhållsstödet ändå lämnas. Den som berörs ska meddelas och få yttra sig inför en prövning samt underrättas skriftligt om beslutet.

Vidare ska en bidragsskyldig förälders möjlighet att göra så kallat umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas. En bidragsskyldig förälder som inte betalar det fastställda beloppet till Försäkringskassan i rätt tid ska betala ränta på skulden även vid kortare förseningar. Men om en förälder fått anstånd ska det inte tas ut någon ränta.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016, med vissa övergångsbestämmelser. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i den del det avser 18 kap. 7, 9 a, 40 a och 42 a §§.

Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander (M, C) yrkande 1 och

bifaller proposition 2014/15:145 punkt 1 i denna del.

Reservation 1 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 10
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 215 97 0 37


2. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:256 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1-5,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 36,

2015/16:189 av Johan Forssell och Solveig Zander (M, C) yrkande 2,

2015/16:3123 av Linus Bylund m.fl. (SD) och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 0 0 39 9
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 163 96 53 37


3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i utsökningsbalken.