Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Tillståndskrav för vissa privata verksamheter inom välfärden införs (FiU43)

Det införs nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarservice i hemmet. Syftet med förslaget är att se till att de som vill bedriva den typen av verksamhet har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och att stärka tilltron till sektorn.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Samtidigt riktade riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

  • Även kommuner borde omfattas av kravet på tillstånd för att få bedriva verksamheter inom välfärdsområdet.
  • Regeringen borde säkerställa att kraven på tillstånd och ägar- och ledningsprövning inte hindrar små välfärdsföretag från att etablera sig.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition och avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-05-31
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:FiU43

Tillståndskrav för vissa privata verksamheter inom välfärden införs (FiU43)

Det införs nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarservice i hemmet. Syftet med förslaget är att se till att de som vill bedriva den typen av verksamhet har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och att stärka tilltron till sektorn.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

  • Även kommuner borde omfattas av kravet på tillstånd för att få bedriva verksamheter inom välfärdsområdet.
  • Regeringen borde säkerställa att kraven på tillstånd och ägar- och ledningsprövning inte hindrar små välfärdsföretag från att etablera sig.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade med den ändringen i 27 § första stycket 6 att ordet "Omhändertagande" byts ut mot "omhändertagande",
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen i 7 kap. 1 § andra stycket att kommatecknet efter "6" utgår,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i skollagen (2010:800) med de ändringarna i 26 kap. 13 § första stycket att ", ett medgivande" läggs till efter "godkännande" och ett kommatecken läggs till efter "lag",  
5. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med de ändringarna att ett andra stycke läggs till i 2 kap. 1 § med lydelsen "Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket 2 regleras i 3-12 §§.", att det tredje stycket i 19 kap. 3 § utgår och att en rubrik införs närmast före 19 kap. 6 a § med lydelsen "Reserverad upphandling för vissa välfärdstjänster enligt bilaga 2 a".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:158 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 3-5 och 6 i denna del,

2017/18:4111 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, KD) yrkandena 3 och 4 samt

2017/18:4119 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, L, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 38 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 0 22 0
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 1 2 5
Totalt 139 138 24 48


2. Generell tillståndsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med kompletterande lagstiftning så att likvärdiga krav ställs på privata och offentliga aktörer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6 i denna del,

2017/18:4111 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:4119 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 95 1 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 0 24 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 162 138 1 48


3. Ändrade regler för upphandling inom välfärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4121 av Jakob Forssmed och Mats Persson (KD, L) yrkandena 1-4.

Reservation 5 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 1 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 270 30 0 49


4. Värna mångfalden genom att inte försvåra för mindre aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer att tillståndskrav samt ägar- och ledningsprövning inte medför otillbörliga hinder att etablera sig och verka på välfärdsområdet, i synnerhet när det gäller små aktörers möjligheter - såsom kooperativ - och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:4111 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:4119 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)