Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Trafikutskottets bet 2019/20:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Ökat skydd för sjömäns anställning vid bland annat sjöröveri (TU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna ändringar av 2006 års sjöarbetskonventionen och anpassa svensk lag därefter. Beslutet innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som omfattas av konventionen.

Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha upphört under fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
bet 2019/20:TU16

Ökat skydd för sjömäns anställning vid bland annat sjöröveri (TU16)

Trafikutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna ändringar av 2006 års sjöarbetskonventionen och anpassa svensk lag därefter. Förslaget innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som omfattas av konventionen.

Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha upphört under fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen 
a) godkänner 2018 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention, 
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:85 punkterna 1 och 2.