Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2020

Beslut

Arbetet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2019 (UU7)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för verksamheten inom OSSE under 2018 och första halvåret 2019. Vidare har Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen för arbetet inom OSSE:s parlamentariska församling under 2019.

Riksdagen framhåller att det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen. Riksdagen välkomnar också att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen år 2021.

Riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: 1. Redogörelse 2019/20: OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019 Riksdagen lägger redogörelse 2019/20:OSSE1 till handlingarna. 2. Skrivelse 2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019 Riksdagen avslår motion 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. (SD) och lägger skrivelse 2019/20:25 till handlingarna. Reservation (SD,KD)
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Arbetet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2019 (UU7)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för verksamheten inom OSSE under 2018 och första halvåret 2019. Vidare har Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen för arbetet inom OSSE:s parlamentariska församling under 2019.

Utrikesutskottet framhåller att det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen. Utskottet välkomnar också att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen år 2021.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.