Organisationsförändringar inom rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2000

Beslut

Organisationsförändringar inom rättsväsendet (JuU11)

Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, fyra tillkännagivanden till regeringen. Förslagen syftar till att höja kvaliteten i det arbete som polisen och åklagarna utför när det gäller brottsutredningar. Ett annat syfte är att förbättra riksdagens beslutsunderlag. Regeringen fick i uppdrag att låta utreda frågan om oberoende organ som ska ha tillsyn över polisen och åklagarna. Regeringen fick vidare i uppdrag att se över frågan om en specialisering av utredningsverksamheten inom närpolisen samt senast år 2001 informera riksdagen om hur det problemorienterade arbetssättet utvecklats inom polisen. Regeringen bör i samband med budgetpropositionen redovisa kostnadsutvecklingen inom rättsväsendets olika delar under de senaste tio åren. Slutligen bör regeringen före och efter större förändringar inom rättsväsendet göra så omfattande bedömningar som möjligt av effekterna för andra myndigheter och samhället i övrigt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-03-30
Justering: 2000-04-26
Betänkande 1999/2000:JuU11

Alla beredningar i utskottet

2000-03-30, 2000-02-08

Organisationsförändringar inom rättsväsendet (JuU11)

Justitieutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, att riksdagen gör fyra tillkännagivanden till regeringen. Förslagen syftar till att höja kvaliteten i det arbete som polisen och åklagarna utför när det gäller brottsutredningar. Ett annat syfte är att förbättra riksdagens beslutsunderlag. Regeringen föreslås få i uppdrag att låta utreda frågan om ett oberoende organ som ska ha tillsyn över polisen och åklagarna. Regeringen föreslås vidare få i uppdrag att se över frågan om en specialisering av utredningsverksamheten inom närpolisen samt senast år 2001 informera riksdagen om hur det problemorienterade arbetssättet utvecklats inom polisen. Regeringen föreslås i samband med budgetpropositionen redovisa kostnadsutvecklingen inom rättsväsendets olika delar under de senaste tio åren. Slutligen bör regeringen före och efter större förändringar inom rättsväsendet göra så omfattande bedömningar som möjligt av effekterna för andra myndigheter och samhället i övrigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-11
4

Beslut

Beslut: 2000-05-18

Protokoll med beslut