Östersjömiljarderna

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna (KU26)

Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorers, ett tillkännagivande till regeringen om de s.k. Östersjömiljarderna. Arbetet med tydligare direktiv för den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna bör fortsätta. Arbetet med utveckling av rutiner och riktlinjer för Östersjömiljarderna bör också omfatta frågor om upphandling och beredning av ansökningar. Rutinerna för den ekonomiska kontrollen bör förtydligas. Den första Östersjömiljarden lanserades under sommaren 1996 som en av flera åtgärder för att stimulera tillväxt och sysselsättning. Riksdagen anslog, efter förslag i sysselsättningspropositionen om halvering av arbetslösheten till år 2000, en miljard kronor under fem år för åtgärder inom olika områden (se 1995/96:FiU15 ). I 1998 års ekonomiska vårproposition föreslog regeringen en fortsättning av den verksamhet som bedrivits inom ramen för den första Östersjömiljarden genom att ytterligare en miljard kronor skulle tillföras under den kommande femårsperioden (se 1997/98:FiU20 .)

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-28
Betänkande 2001/02:KU26

Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen, med anledning av Riksdagens revisorers förslag, gör ett tillkännagivande till regeringen om de s.k. Östersjömiljarderna. Arbetet med tydligare direktiv för den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna bör fortsätta. Arbetet med utveckling av rutiner och riktlinjer för Östersjömiljarderna bör också omfatta frågor om upphandling och beredning av ansökningar. Rutinerna för den ekonomiska kontrollen bör förtydligas. Den första Östersjömiljarden lanserades under sommaren 1996 som en av flera åtgärder för att stimulera tillväxt och sysselsättning. Riksdagen anslog, efter förslag i sysselsättningspropositionen om halvering av arbetslösheten till år 2000, en miljard kronor under fem år för åtgärder inom olika områden (se 1995/96:FiU15). I 1998 års ekonomiska vårproposition föreslog regeringen en fortsättning av den verksamhet som bedrivits inom ramen för den första Östersjömiljarden genom att ytterligare en miljard kronor skulle tillföras under den kommande femårsperioden (se 1997/98:FiU20).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-05
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisningen av Östersjömiljarderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad Riksdagens revisorer anfört angående tydligare direktiv för den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna (avsnitt 2.3), ansökningar och upphandling (avsnitt 2.4) samt bättre ekonomisk kontroll (avsnitt 2.5). Därmed bifaller riksdagen revisorernas förslag.

2. Hantering av anslag inom Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K76, 2001/02:K77 och 2001/02:K78.