Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Konstitutionsutskottets bet 2015/16:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (KU25)

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser riksdagen, som tillkännagav att regeringen ska föreslå regler kring det här.

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektiv beaktas vid ändringar i indelningen av kommuner. Det gäller dock inte vid en ny indelning av landsting. Riksdagen anser att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid ny landstingsindelning.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens förslag om övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motionen om befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-26
Justering: 2016-06-07
Trycklov: 2016-06-07
Reservationer 1
bet 2015/16:KU25

Alla beredningar i utskottet

2016-05-26, 2016-05-19

Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (KU25)

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen tillkännager att regeringen ska föreslå regler kring det här.

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektiv beaktas vid ändringar i indelningen av kommuner. Det gäller dock inte vid en ny indelning av landsting. KU anser nu att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid ny landstingsindelning.

Ställningstagandet gjordes i samband med att KU behandlade regeringens förslag om övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-10
Debatt i kammaren: 2016-06-13
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2016, då även lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade ska upphöra att gälla,
2. lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2016.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:121 punkterna 1 och 2.

2. Befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 103 0 10
M 76 0 0 8
SD 44 0 0 4
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 172 145 0 32