Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2022

Beslut

Färre riktade statsbidrag till gymnasieskolorna (UbU14)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om riktade statsbidrag. Riksdagen anser att antalet riktade statsbidrag till gymnasieskolorna ska minska. I stället vill riksdagen prioritera de generella bidragen till skolorna.

Riksdagen anser att de riktade statsbidrag som gymnasieskolorna kan söka innebär mycket administration och vill att skolorna ska fokusera på arbetet med att öka elevernas kunskaper. Det är inte acceptabelt att det arbetet kan bli lidande på grund av de krångliga statsbidragen, poängterar riksdagen.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner om övergripande skolfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2021/22:3990 yrkande 1 med tillkännagivande till regeringen om det som utskottet anför om kunskapskraven på grundskolan och gymnasiet. Bifall till motion 2021/22:3990 yrkande 20 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska minska antalet riktade statsbidrag som avser gymnasieskolan till förmån för generella bidrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-02-24

Tydligare faktakunskaper och färre riktade statsbidrag (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om kunskapskrav och riktade statsbidrag. Utbildningsutskottet vill ha mer fokus på kunskap och bildning i grund- och gymnasieskolan. Dessutom anser utskottet att antalet riktade statsbidrag till gymnasieskolorna ska minska. I stället vill utbildningsutskottet prioritera de generella bidragen till skolorna.

Utskottet anser att kunskapskraven i den svenska skolan borde handla mer om tydliga faktakunskaper i varje ämne. Kunskapskraven behöver anpassas efter barns kognitiva utveckling. Utskottet konstaterar att lärare och elever uppfattar kunskapskraven som otydliga, att kraven fokuserar på avancerade analytiska förmågor och kan skapa stress och ångest hos barn och ungdomar.

Utbildningsutskottet anser att de riktade statsbidrag som gymnasieskolorna kan söka innebär mycket administration och vill att skolorna ska fokusera på arbetet med att öka elevernas kunskaper. Det är inte acceptabelt att det arbetet kan bli lidande på grund av de krångliga statsbidragen, poängterar utskottet.

De två tillkännagivandena kom i samband med att utskottet behandlade 180 förslag från den allmänna motionstiden 2021 om skolfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.