Överskottsinformation

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2005

Beslut

Polisen ska få använda överskottsinformation (JuU28)

Polisen ska från den 1 juli 2005 kunna använda så kallad överskottsinformation från till exempel telefonavlyssning för att utreda brott eller förhindra nya brott. Vid användningen av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, kan det komma fram uppgifter som inte har något som helst samband med det brott som låg till grund för beslutet om tvångsmedel. För överskottsinformation om mindre allvarliga brott införs en begränsning. Förundersökning eller motsvarande undersökning ska få inledas bara om brottet kan ge fängelse i minst ett år och polisen kan anta att brottet inte leder till bara böter eller om det finns särskilda skäl.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-26
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-05-26
Trycklov: 2005-05-26
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:JUU28

Polisen ska få använda överskottsinformation (JuU28)

Polisen ska från den 1 juli 2005 kunna använda så kallad överskottsinformation från till exempel telefonavlyssning för att utreda brott eller förhindra nya brott. Vid användningen av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, kan det komma fram uppgifter som inte har något som helst samband med det brott som låg till grund för beslutet om tvångsmedel. För överskottsinformation om mindre allvarliga brott införs en begränsning. Förundersökning eller motsvarande undersökning ska få inledas bara om brottet kan ge fängelse i minst ett år och polisen kan anta att brottet inte leder till bara böter eller om det finns särskilda skäl. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-02
4

Beslut

Beslut: 2005-06-02
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju27 yrkande 2, 2004/05:Ju29 yrkande 1, 2004/05:Ju49 yrkande 1 och 2004/05:Ju412 yrkande 18.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m45109
c20002
fp360012
kd30003
v22007
mp01502
-0001
Totalt28116052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Begränsning av användningen av överskottsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens lagförslag såvitt avser 27 kap. 23 a § rättegångsbalken, 6 a § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning och 21 a § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:143 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Ju47 yrkande 1 och 2004/05:Ju48.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1261017
m04609
c20002
fp360012
kd10293
v23006
mp13022
-0001
Totalt219473152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken, lag om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll och lag om ändring i vapenlagen (1996:67) i den mån de inte omfattas av mom. 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:143 i denna del.

4. Överskottsinformation vid öppna tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju47 yrkande 2.

Reservation 4 (m)

5. Underrättelse om hemlig övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju317 yrkande 3.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m46009
c20002
fp350013
kd30003
v02306
mp01502
-0001
Totalt25938052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Rättsmedel vid användning av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju49 yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

7. Buggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju29 yrkande 2, 2004/05:Ju347, 2004/05:Ju412 yrkande 15, 2004/05:Ju465 yrkande 8 och 2004/05:Ju489 yrkandena 20 och 21.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c02002
fp031512
kd03003
v23006
mp14102
-0001
Totalt165128551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lagreglering av vissa arbetsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju211, 2004/05:Ju212 och 2004/05:Ju317 yrkande 1.

9. Efterforskning av vapen i brottsförebyggande syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju352 yrkande 4.

Reservation 8 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m14509
c02002
fp036012
kd27303
v22007
mp15002
-0001
Totalt193104052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju317 yrkande 2.

Reservation 9 (v, mp)