Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag (KU4)

Riksdagen har slutligt antagit vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Förändringen innebär vidare att det införs krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna skilja en riksrevisor från sitt uppdrag. Konstitutionsutskottet får rätt att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget och att ge justitieombudsmännen, JO, i uppdrag att biträda utskottet med en sådan utredning. Vidare flyttas en bestämmelse om samverkans- och uppgiftsskyldighet från vanlig lag till regeringsformen och förtydligas på så sätt att Riksrevisionen har rätt till den information som myndigheten begär.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 11 april 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu har riksdagen slutligt antagit grundlagsändringarna. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Antar slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Delvis bifall till framställningen punkterna 3 och 4.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
bet 2018/19:KU4

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-18

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag (KU4)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Förslaget innebär vidare att det införs krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna skilja en riksrevisor från sitt uppdrag. Konstitutionsutskottet får rätt att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget och att ge justitieombudsmännen, JO, i uppdrag att biträda utskottet med en sådan utredning. Vidare föreslås att en bestämmelse om samverkans- och uppgiftsskyldighet flyttas från vanlig lag till regeringsformen och förtydligas på så sätt att Riksrevisionen har rätt till den information som myndigheten begär.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant
innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Den 11
april 2018 antog riksdagen förslagen om grundlagsändringar som vilande. Nu
föreslår konstitutionsutskottet att riksdagen slutligt antar
grundlagsändringarna. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och 3 till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen.


2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 
a) riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 4 till
1. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän med den ändringen att 18 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 5,
2. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. med de ändringarna att   
-  7 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 5,
-  ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
b) utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287).
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2017/18:RS4 punkterna 3 och 4.