Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Styrningen av Riksrevisionen förstärks (KU14)

Riksdagens styrning av Riksrevisionen förstärks. Riksrevisionens parlamentariska råd byter namn till riksdagens råd för Riksrevisionen och får ett utökat ansvar. Rådet ska vara riksdagens verktyg för samråd och insyn i Riksrevisionen, men har inte befogenhet att fatta beslut. Sådana beslut fattas av konstitutionsutskottet och finansutskottet. Konstitutionsutskottet får ansvar för myndigheten Riksrevisionen medan finansutskottet ska ha ansvar för att säkerställa relevans, kvalitet och produktivitet i verksamheten. Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid ska konstitutionsutskottet ha möjlighet att välja en tillförordnad revisor tills en ordinarie väljs.

Riksdagen sa ja till Riksdagsstyrelsens förslag till lagändringar i stort, med undantag för tre delförslag. De föreslagna ändringarna börjar gälla den 1 april 2019.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen punkterna 1-5 och 7. Avslag på framställningen punkt 6. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-01-15
Justering: 2019-01-24
Trycklov: 2019-01-30
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:KU14

Alla beredningar i utskottet

2019-01-15, 2018-12-13, 2018-11-27, 2018-11-22

Styrningen av Riksrevisionen förstärks (KU14)

Riksdagens styrning av Riksrevisionen förstärks. Riksrevisionens parlamentariska råd byter namn till riksdagens råd för Riksrevisionen och får ett utökat ansvar. Rådet ska vara riksdagens verktyg för samråd och insyn i Riksrevisionen, men har inte befogenhet att fatta beslut. Sådana beslut fattas av konstitutionsutskottet och finansutskottet. Konstitutionsutskottet får ansvar för myndigheten Riksrevisionen medan finansutskottet ska ha ansvar för att säkerställa relevans, kvalitet och produktivitet i verksamheten. Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid ska konstitutionsutskottet ha möjlighet att välja en tillförordnad revisor tills en ordinarie väljs.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksdagsstyrelsens förslag till lagändringar i stort, med undantag för tre delförslag. De föreslagna ändringarna ska börja gälla den 1 april 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelserna med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 april 2019.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2018/19:RS5 punkt 1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 56 0 0 6
C 26 0 0 5
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 283 0 0 66


2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a antar riksdagsstyrelsens förslag till
1. lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser,
2. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
3. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
4. lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna, 


med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2019
b avslår riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. i de delar det avser 7 § och antar lagförslaget i övrigt med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 april 2019
c avslår riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen i de delar det avser 11 § tredje stycket och antar lagförslaget i övrigt med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 april 2019
d avslår riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287).
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2018/19:RS5 punkterna 1 i denna del, 2-5 och 7 samt avslår framställning 2018/19:RS5 punkt 6.

3. Riksrevisorers mandattid och redovisning av samhällseffekter i effektivitetsrevisioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:236 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 0 57 0 5
C 26 0 0 5
V 24 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 228 57 0 64