Översyn av telelagen m.m.

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1997

Beslut

Telepolitiska mål (TU5)

Riksdagen beslutade om ändringar i telelagen som innebär att regler införs om att alla ska få telefontjänster till rimligt pris och tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor. För att främja en väl fungerande telemarknad skärptes reglerna kring samtrafik, dvs. hur sammankopplingen mellan olika teleföretags nät ska fungera. Enligt riksdagsbeslutet ska staten säga upp sitt nuvarande avtal med Telia. Det innebär att Telias särställning på teleområdet försvinner. Enligt riksdagsbeslutet får vidare tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen ett ökat ansvar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.