Patientnämnderna – begränsning av sekretessbrytande bestämmelse

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Skärpt sekretess för patientnämnderna (KU36)

Reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som säger att sekretess kan brytas i vissa fall ska inte längre omfatta patientnämnders verksamhet. Ändringen innebär att personuppgifter inte ska få föras från patientnämnderna utan sekretessprövning. Patienter som vänder sig till en patientnämnd för hjälp måste kunna vara säkra på att deras uppgifter inte förs vidare utan samtycke eller sekretessprövning. Lagändringen börjar gälla från den 1 maj 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-18
Justering: 2010-03-04
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-09
bet 2009/10:KU36

Skärpt sekretess för patientnämnderna (KU36)

Reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som säger att sekretess kan brytas i vissa fall ska inte längre omfatta patientnämnders verksamhet.

Ändringen innebär att personuppgifter inte ska få föras från patientnämnderna utan sekretessprövning. Patienter som vänder sig till en patientnämnd för hjälp måste kunna vara säkra på att deras uppgifter inte förs vidare utan samtycke eller sekretessprövning.

Lagändringen föreslås börja gälla från den 1 maj 2010.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsning av sekretessbrytande bestämmelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:71.