Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005

Finansutskottets bet 2005/06:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 (FiU23)

Riksdagen gav Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för förra årets förvaltning. Riksdagen godkände även Riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2005 års resultat, vilket innebär att Riksbanken ska leverera 5,3 miljarder kronor till staten. Finansutskottet redovisade också sin återkommande utvärdering av penningpolitiken, som denna gång omfattar perioden 2003 till 2005. Utskottet konstaterar bland annat att inflationen under perioden legat under inflationsmålet och att Riksbanken under 2004 och 2005 överskattat inflationstrycket och underskattat tillväxttakten i den svenska ekonomin.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna RB1 och RB2. Redogörelsen RRS11 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-28
Justering: 2006-04-25
Betänkande publicerat: 2006-05-03
Trycklov: 2006-05-02
Reservationer 6
bet 2005/06:FiU23

Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för förra årets förvaltning. Riksdagen godkänner även Riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2005 års resultat, vilket innebär att Riksbanken ska leverera 5,3 miljarder kronor till staten. Finansutskottet redovisar också sin återkommande utvärdering av penningpolitiken, som denna gång omfattar perioden 2003 till 2005. Utskottet konstaterar bland annat att inflationen under perioden legat under inflationsmålet och att Riksbanken under 2004 och 2005 överskattat inflationstrycket och underskattat tillväxttakten i den svenska ekonomin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av penningpolitiken 2003-2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.

2. Riksbankens förvaltning 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2005

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2005. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2005. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat- och balansräkningar
Riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2005 som de finns återgivna i bilaga 2.

e) Disposition av Riksbankens resultat
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2005, som före bokslutsdispositioner uppgår till 3 256 miljoner kronor, ska fördelas så att till statsverket inlevereras enligt vinstdispositionsprincipen 5 300 miljoner kronor, från Riksbankens dispositionsfond förs 157 miljoner kronor samt från Riksbankens resultatutjämningsfond förs 1 887 miljoner kronor.

3. Lagreglering av principerna för vinstdisposition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 4.

4. Lagreglering av offentliggörande av direktionens protokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 3.

Reservation 1 (m, fp, mp)

5. Lagreglering av de offentliga utfrågningarna om Riksbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 2.

Reservation 2 (m, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m044011
c16006
fp032016
kd25008
v22006
mp01106
-1001
Totalt17687086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Riksbankens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U339 yrkande 10.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c16006
fp320016
kd25008
v02206
mp11006
-0101
Totalt24023086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Riksbankens inflationsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi267.

8. Uttalanden om räntepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi272 yrkande 1.

9. Kontanthanteringen och riskerna för rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi207 och 2005/06:Fi244.

10. Införande av 20-kronorsmynt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi204.

11. Undantag för Sverige från EMU:s tredje steg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi263 och 2005/06:U339 yrkande 9.

Reservation 4 (v, mp)

12. Global skatt på valutamarknaderna, s.k. Tobinskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi227 yrkandena 1-5.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)